Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.1.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2018. 02. 02

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzat közművelődési feladatai


1. § Gánt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi közművelődési tevékenység támogatását a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján:

a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, és

b) a helyi közművelődési tevékenység pénzügyi támogatásával

(a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) biztosítja.


2. § Az Önkormányzat közművelődési feladatának tekinti különösen:

a) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak és kulturális értékeinek megőrzését, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,

b) a helyi értékeket védő, gazdagító összefogásra építő kezdeményezések támogatását, ösztönzi a helytörténeti, településismertető kiállításokat, a helyi ünnepek, közösségi összejövetelek szerveződését, szervezését,

c) a helyi alapítványok, civil szervezetek közművelődési tevékenységének összehangolását,

d) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájára,

e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének Gánton élő minden művészeti ágban tevékenykedő alkotók és alkotásaik megjelenési lehetőségeinek, bemutatkozásának támogatását (kiállítás, hangverseny stb.),

f) a település, a régió természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tételét, kapcsolatépítést a határon túli települések kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatását,

g) a közösségi művelődéshez megfelelő környezet és infrastruktúra, közösségi színterek biztosítását.


2. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei


3. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében közösségi színteret tart fenn.

(2) Az Önkormányzat közösségi színtérként kijelöli a Művelődési Házat (8082 Gánt, Béke tér 20.).

(3) Az önkormányzati fenntartású közösségi színtér közművelődési alapfeladatú intézmény, kulturális-közművelődési cél esetén együttműködési megállapodás keretében térítésmentesen, vagy viszonossági alapon használható.

(4) Nem közművelődési alapú igénybevétel esetén a közösségi színtér piaci alapon biztosítható.


4. § Az Önkormányzat a közösségi tér mellett közművelődési feladatainak ellátásába bevonhat:

a) nem közművelődési alapfeladatú intézményt,

b) helyi és nem gánti székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket, nonprofit gazdasági társaságokat,

c) egyéb kulturális, közművelődési célú szervezeteket.


5. § A közművelődési feladatok magas színvonalú ellátása érdekében Önkormányzat a 4. és 6. §-ban említett szervezetekkel – a Kult. tv 79. és 80. §-a szerinti tartalmú – közművelődési megállapodást köthet.


6. § Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében – formális, vagy informális – kapcsolatot tart és szorosan együttműködik:

a) helyi, megyei, országos kulturális, művészeti intézményekkel, szervezetekkel,

b) egyházakkal,

c) egyesületekkel,

d) alapítványokkal,

e) egyéb civil szervezetekkel,

f) önkormányzatokkal,

g) egyéb nonprofit szervezetekkel,

h) magánszemélyekkel,

i) helyi vállalkozásokkal,

j) gazdasági egységekkel.


3. A közművelődési feladatellátás irányítása, ellenőrzése és finanszírozása


7. § (1) A helyi közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja,

(2) A közösségi színtér használati szabályzatát és házirendjét a képviselő-testület hagyja jóvá, törvényességi ellenőrzését a jegyző látja el.


8. § (1) Az Önkormányzat a közművelődéssel összefüggő kötelező feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket éves költségvetéséből finanszírozza, miközben a közművelődésre fordítható források növelését pályázati úton és megállapodások révén törekszik növeli.

(2) A közművelődési támogatás jogcímén befolyó normatív támogatást az Önkormányzat köteles teljes egészében e feladatok ellátására fordítani.

(3) A közművelődési intézményeket és az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezeteket Önkormányzat – beszámolási kötelezettség mellett – a vállalt közművelődési feladatokkal arányos pénzügyi támogatásban részesítheti.


4. Záró rendelkezések


9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet.