Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete

a kötelező adatkezelés szabályairól

Hatályos: 2016. 01. 30Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Gánt Község Önkormányzat és intézményei általfolytatott kötelező adatkezelés tekintetében a kezelendő adatok fajtáira, az adatkezelés céljára és feltételeire, valamint az adatkezelés időtartamára vonatkozó szabályokat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. § (1) A kötelezően kezelt adatok megismerhetősége érdekében az adatkezeléssel érintett kérelmére a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi felelőse tájékoztatást ad az érintett általa kezelt és feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett

személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2) A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi felelőse köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő, de legfeljebb 30 napon belül közérthetőformában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

(3) Az adatkezelés megismerhetőségét szolgáló (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás minden esetben ingyenes.

(4) Az érintett tájékoztatását az adatvédelmi felelős csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Ebben az esetben az adatvédelmi felelős köteles a felvilágosítás megtagadásának az indokát közölni, és a jogorvoslati lehetőségekről az érintettet tájékoztatni.


3. § Ez a rendelet a kihirdetést követőnapon lép hatályba.
Spergelné Rádl Ibolya                                                         Tóth Jánosné

          polgármester                                                               címzetes főjegyző
Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Gánt, 2016. január 29.


   Tóth Jánosné  

címzetes főjegyző