Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (XII.1..) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 02 - 2015. 12. 03

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A rendes ülés ideje: általában a hónap utolsó hétfői napja, 18.00 órai kezdettel.”

2. § (1) Az Ör. 20. § (1) bekezdésében szereplő „Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltségén” szövegrész helyébe „Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltségén” szöveg lép.

(2) Az Ör. 23. § (4) bekezdésében szereplő „Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltségén” szövegrész helyébe „Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Gánti Kirendeltségén” szöveg lép.

(3) Az Ör. 30. § (1) bekezdésében szereplő „Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” szövegrész helyébe „Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” szöveg lép.

3. § Az Ör. IV.fejezet 3. alcíme helyébe a következő alcím lép.

„A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

29. § (1) A képviselő-testület Csákvári Közös Önkormányzati elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre és működtet.

(2)A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal működését az ügyrend szabályozza.”

4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Gánt, 2015. december 1.


                        SpergelnéRádl Ibolya                                       Tóth Jánosné

                             polgármester                                           címzetes főjegyző


Kihirdetve: 2015. december 1.


                                                                                              Tóth Jánosné

                                                                                            címzetes főjegyző