Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018 (XII.20.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről szóló 1/2016. (I. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2019. 01. 01

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről szóló 1/2016. (I. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdésben a „LIQUID-PORTER Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 3 2/24, a továbbiakban: Közszolgáltató)” szövegrész helyébe a „Patakom Kft. (8073 Csákberény, Kossuth Lajos utca 16. a továbbiakban: Közszolgáltató)” szöveg lép.


2. § A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


3. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Mellékletek