Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 13 - 2020. 07. 10

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed:

a) Gánt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmény (a továbbiakban: intézmény),

költségvetésére.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények együttes 2019. évi költségvetését

179.065.395 Ft

költségvetési bevétellel

199.124.680 Ft

költségvetési kiadással

20.059.285 Ft
0 Ft

maradvánnyal
költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat tekintetében 195.071.603 forintban,

b) a Gánti Német Nemzetiségi Óvoda tekintetében 36.800.309 forintban,

állapítja meg a bevételi és kiadási főösszeget.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a 13. mellékletében foglaltaknak megfelelően 16.116.556 forinttal hagyja jóvá, ebből a kötött felhasználással a céltartalék összege 12.116.556 forint, az általános tartalék összege 4.000.000 forint.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi kiadási költségvetési összegből az önként vállalt feladatait, és azok finanszírozási összegét az alábbiakban jelöli meg:

a) civil szervezetek támogatására: 1.000.000 forint

3. §

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

(1) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a költségvetés táblarendszerét a rendelet 1–13. melléklete szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetési bevételek forrásonkénti és költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és 2.2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testült az Önkormányzat 2019.évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 3.1. - 3.2. mellékletek szerint határozza meg.

(2) Az Előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2019. évi többéves kihatással járó adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni- nemleges adat esetén nem indokolt az adatszolgáltatás.

(9) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint részletezi.

(10) A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat tartalékának alakulását a 13. melléklet szerint részletezi.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 15000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A polgármester felhatalmazást kap a pótlólagos fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett, amelyről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(7) A Képviselő-testület 2.000.000,-Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra, amelyről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(8) A polgármester felhatalmazást kap az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatatni köteles. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(9) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hivatal vezetője és az intézmények vezetőinek kezdeményezésére a hivatal és az intézmények a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetési fő összeget nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatni köteles.

(11) A Képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a közalkalmazottak részére bruttó 216.542 forint/fő/év béren kívüli, cafetéria juttatást biztosít

b) a polgármester részére bruttó 200.000 forint/fő/év béren kívüli, cafetéria juttatást biztosít.

(12) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

(13) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet estében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(14) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(15) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.

(16) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

5. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.