Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2020. 09. 08 - 2021. 03. 15

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában és 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) Szociális célú tüzelőanyag a Gánt Község Önkormányzata Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének I. 8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen benyújtott pályázat alapján megítélt támogatás.

(2) E rendeletben a család, egyedül élő, és háztartás fogalmakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-a szerint kell értelmezni.


2. A támogatás feltételei


2. § (1) Az önkormányzat az 1. § (1) bekezdésében meghatározott támogatásból vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szociális tűzifa juttatásban részesítheti azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg és

a) a Szoc. tv. szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formájára - települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja,

c) rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult,

d) három vagy annál több gyermeket nevel,

e) közgyógyellátásra jogosult,

f) ápolási díjra jogosult,

g) egyedül élő nyugdíjas,

h) lakásában a közmű-szolgáltatást fizetési hátralék miatt kikapcsolták vagy szüneteltetik, vagy

i) rendkívüli élethelyzete igazolja.

(2) Az (1) bekezdés i) pontja szerinti, de különös méltánylást igénylő esetben, a jövedelem mértékétől el lehet tekinteni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem biztosít.

(4) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra a lakásban élő személyek és a háztartások számától függetlenül csak egy jogosultnak, háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifában állapítható meg.

(5) Az azonos ingatlanról érkező több kérelem esetén, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

(6) A tűzifa támogatás elbírálásánál a rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén előnyt élvezzen

a) a Szoc. tv. szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők körül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, vagy

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy

c) a rendkívüli élethelyzetbe került család.

(7) Ezt meghaladóan további rangsorolási szempont a 2. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel fennállása, ennek egyezése esetén a lakóingatlanban élő családok egy főre eső jövedelme.


3. § (1) A 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől függetlenül nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy

a) aki vagy akinek közeli hozzátartozója erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, és az elmúlt évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

b) akinek lakóingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem ítélhető meg. Vita esetén környezettanulmányt kell készíteni.

(3) A szociális célú tűzifa nem értékesíthető, másra át nem ruházható.

(4) E rendelet alapján szociális tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás nem követelhető.

3. A támogatás igénylésének menete


4. § (1) A támogatás megállapítása iránti kérelem a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Irodájánál az 1. melléklet szerinti kérelem benyújtásával írásban, vagy az 1. melléklet szerinti adattartalmú szóbeli kérelem formájában személyesen terjeszthető elő.

(2) A kérelem benyújtási határideje 2021. január 24.

(3) A kérelem elbírálása Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatásköre, amely a támogatásról legkésőbb 2021. február 28. napjáig dönt.

(4) A tűzifa kiszállításáról a polgármester a döntést követő 20 napon belül gondoskodik.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti adattartalmú átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. § A támogatás kizárólagos forrása az 1. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.

4. Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2021. március 16-án hatályát veszti.Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Gánt, 2020. szeptember 7.

Mellékletek