Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (III.9..) önkormányzati rendelete

a fiatalok lakhatási feltételeinek támogatásáról

Hatályos: 2017. 03. 10 - 2022. 07. 14

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (III.9..) önkormányzati rendelete

a fiatalok lakhatási feltételeinek támogatásáról1

2017.03.10.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka;
b) felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (karbantartási) építési tevékenység;
c) korszerűsítés: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka;
d) tetőtér-beépítés: a lakás alapterületének bővítése tetőtérben, amely az eredeti tetőszerkezet elbontása nélkül helyiség(ek), helyiségcsoport(ok) vagy önálló rendeltetési egység építésével új építményszint (emeletszint) létrehozását jelenti;
e) emeletráépítés: meglévő épület – belső falsíkon mért legalább 1,90 métert elérő – épületmagassággal járó, függőleges irányú bővítése új építményszint létesítése érdekében;
f) nettó jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti jövedelem adóval és járulékokkal csökkentett része;
g) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendeletben meghatározott, évenként változó összeg;
h) vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon;
i) család: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;
j) háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
k) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek;
l) lakóingatlan: a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 1. § 7. pontjában meghatározott lakóingatlan;
m) nagy értékű ingó vagyon: 15 millió Ft feletti értékű,
n) nagy értékű ingatlan vagyon: 15 millió Ft feletti értékű,
o) szociális rászorultság: egy háztartásban élő vagy vele együtt költöző közeli hozzátartozó, élettárs egy főre jutó havi nettó igazolt jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg.
2. Támogatás szabályai

2. § Támogatás nyújtható:

a) lakásvásárláshoz;

b) lakásépítéshez,

c) önerőből megvalósuló emeletráépítéshez, tetőtér-beépítéshez, amennyiben ezzel önálló lakás létesül;

d) a nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításához;

e) lakásbővítéshez;

f) lakás felújításához, korszerűsítéséhez;

g) lakások műszaki megosztásához.

3. § Gánt Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) vissza nem térítendő támogatás formájában nyújt lakáscélú támogatást.

4. § A támogatás keretösszege évente 450,000 forint. Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege kérelmenként 150,000 forint lehet.

5. § (1) Támogatásban az a kérelmező részesíthető,

a) akinek lakástulajdona, lakásrész-tulajdona a kérelem benyújtását megelőzően nem volt, és lakásigényét, lakhatási feltételei javítását a 2. § szerinti formában kívánja megoldani,

b) ahol a házasok, vagy élettársak közül az egyik fél nem töltötte be 35. életévét

c) akinek nincs nagy értékű ingó, vagy ingatlan vagyona,

d) aki szociálisan rászorult,

e) aki előzőleg nem idegenített el lakásingatlant,

f) aki vagy akinek a vele egy háztartásban élő házastársa, vagy élettársa kereső foglalkozást folytat, ide nem értve az önhibáján kívül kereső képtelenné válást,

g) akinek lakásigénye megfelel a (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásakor vagyonként nem vehető figyelembe:

a) az a lakásépítési telek, amelynek beépítéséhez a támogatást kérik,

b) a nem forgalomképes tulajdoni hányad.

(3) E rendelet alkalmazásában a lakásigény mértéke – a kérelmező és a vele egy háztartásban élő, vele együtt költöző közeli hozzátartozók számától függően – a következő:

a) egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,

b) három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,

c) négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.

Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében minden további személynél a lakásigény mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig nő, felső határa egy lakószobával nő. Két fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazása tekintetében:

a) a fél lakószoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert,
b) a lakószoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de – a meglévő, kialakult állapotot kivéve – legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy – egy lakás esetén egy alkalommal – két szobaként kell figyelembe venni,
c) a lakószoba legalább egy 2 méter széles – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel rendelkezik.
3. A kérelem benyújtása, az eljárás szabályai

6. § (1) A támogatás iránti kérelmet írásban a jegyzőhöz kell benyújtani.

(2) Támogatás iránti kérelmet minden év május 31. napjáig lehet előterjeszteni.

(3) A kérelem döntésre való előkészítésével és a döntés végrehajtásával összefüggő feladatokat a jegyző látja el.

(4) A kérelemmel egyidejűleg benyújtáskor mellékletként csatolni kell

a) lakásvásárlás esetén az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas magánokiratot, vagy közokiratot,

b) a 2. § b) - g) pont szerinti igénylés (a továbbiakban: építés) esetén az építéshatósági használatbavételi engedélyt vagy az építés befejezését bizonyító hatósági igazolást,

c) a műszaki tartalmat leíró dokumentációt,

d) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, élettárs jövedelméről szóló igazolást,

e) építés esetén a munkákra vonatkozó költségelszámolást.

(5) A jövedelemigazolásnak a kérelem benyújtását megelőző hat havi nettó jövedelemről szóló igazolást kell tartalmaznia.

(6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, élettárs szociális és vagyoni helyzetéről a jegyző vagy a képviselő-testület 7. § (1) bekezdés szerinti ideiglenes bizottsága környezettanulmányt készíthet.

(7) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak hiányában a jegyző helyszíni szemle alapján állapítja meg az építés elkészültét.

(8) A jegyző hiánypótlási felhívást bocsát ki az (1) és (4) bekezdésben előírt adatok, dokumentumok pótlására. A hiánypótlási felhívást az észlelt hiányosság napjától számított 5 napon belül, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 8 napon belül írásban is meg kell küldeni a kérelmezőnek.

(9) A hiánypótlási felhívásnak 10 napon belül köteles eleget tenni a kérelmező. A hiánypótlás teljesítésére nyitva álló határidő a közölt hiánypótlási felhívás napjától kezdődik.

(10) A kérelmet visszavontnak kell tekinteni, amennyiben a környezettanulmányt megelőzően vagy a környezettanulmány készítése során a kérelmező tudomása ellenére valótlan lényeges tényt, adatot közölt, a környezettanulmány elkészítését akadályozta, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget.

4. Döntés

7. § (1) A támogatás összegére – ha a képviselő-testület létrehozta - az ideiglenes bizottság a (2) és (3) bekezdés, valamint a 4. § rendelkezéseinek figyelembevételével tesz javaslatot.

(2) A támogatás mértékét az alábbi sorrend alapján kell elbírálni:

a) kérelem benyújtásának időpontja,

b) eltartottak száma,

c) szociális rászorultság mértéke,

d) lakásigény mértéke.

(3) Az elbírálásnál előnyben kell részesíteni

a) a kérelmek közül a korábbi időpontban benyújtott kérelmet,

b) a szociálisan rászorultak közül

ba) azt a családot, ahol az eltartottak száma magasabb,

bb) a három vagy többgyermekes családot,

bc) ahol a szülő gyermekét egyedül neveli,

c) a szociális rászorultságot a lakásigény mértékénél.

(4) A képviselő-testület a 6. § (2) bekezdés szerinti határidő lejártát követő rendes ülésén dönt a beérkezett kérelmekről.

(5) A (4) bekezdés szerinti döntésről 15 napon belül a kérelmezőt tájékoztatja a jegyző.

8. § A támogatottakról a jegyző a Melléklet szerinti tartalommal nyilvántartást vezet.

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 3/1999. (II. 22.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 15. napjával.