Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015 (X.13..) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 12 - 2015. 11. 13

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015 (X.13..) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) sz. rendelet módosításáról

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37. § és 38. §-ban biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész; Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség; Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság; Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság; Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége; Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság; Országos Vízügyi Főigazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve; Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal; Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatóság; Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége; Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ; Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvár Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala; Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala; Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság; Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság; Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság; Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatal, valamint jogutódjaik, továbbá Fejér Megyei Önkormányzata, Zámoly Község Önkormányzata, Pusztavám Község Önkormányzata, Csákberény Község Önkormányzata, Csákvári Város Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata, Szár Község Önkormányzata, Várgesztes Község Önkormányzata, Oroszlány Város Önkormányzata és a Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Módosító rendelkezések

1. § A helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. §-al egészül ki:

(1) Az építési övezet építési telkein betartandó előírások:

"5/A. § Gánt Község - Kőhányás területén elhelyezkedő "Lf-8" jelű építési övezet előírásai:

- a beépítési mód: oldalhatáron álló

- a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 20%

- a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

- zöldfelület legkisebb mértékéke: 50%

(2) A legkisebb kialakítható telekméret a kialakult állapot szerinti méret. Telekalakítás a telekstruktúra megőrzése érdekében nem lehetséges.

(3) Az építési övezetben a beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: hiányos közművesítettség

(4) Terepszint alatti építmény bárhol létesíthető, ahol nem gátolják építéshidrológiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok, továbbá nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket.

(5) Az épületeket tájba és település-, illetve utcaképbe illesztetten kell elhelyezni. Az illeszkedés igazolására látványtervet kell készíteni.

(6) Építési tevékenység során, amennyiben az eredeti állapot szerinti kialakítások azonosíthatók, azokkal azonos megoldásokat kell alkalmazni. Amennyiben az eredeti állapot szerinti kialakítások csak jellegükben ismertek, azokhoz illeszkedő megoldásokat kell alkalmazni.

(7) Átalakítást a településképi, utcaképi illeszkedés szempontjainak szem előtt tartásával lehet végezni, olyan módon és mértékig, ami nem sérti a településkép, az utcakép összességének megtartását.

(8) Az építési övezetben a tájra, illetve a településre hagyományosan jellemző építőanyagok alkalmazandók, a műszaki és esztétikai korszerűség követelményeinek figyelembe vételével.

(9) Új építés esetén

a) amennyiben korábban beépített volt a telek, az új épületet az archív felvételek alapján kell rekonstruálni és a beépítés paramétereit (szélesség, mélység, magasság, tetőhajlásszög) ennek megfelelően kell megválasztani.

b) Amennyiben a telken épületmaradványok találhatók, úgy az építendő épület helyét és méretét ezek alapján kell meghatározni.

c) Amennyiben a telken korábban épület nem volt, úgy a tervezés és építés során a szomszédos épületek jellemzőit kell irányadóként szem előtt tartani. Az építés során, mind a szerkezeti elemek, mind a héjalás, a homlokzatképzés, a nyílászárók mérete, anyaga, szerkezete, meghatározásakor az övezetben általánosan alkalmazottak a mértékadók.

(10) A településképi, utcaképi illeszkedést biztosítani kell a következők tekintetében:

a) az épület tömege,

b) az épület részletképzése:

c) épületszobrászati díszítések,

d) A nyílászárók mérete, szerkezete, formája, osztása, síkja, nyitás iránya, anyaga.

e) rácsok,

f) párkányok, falsávok,

g) ereszképzés, esővíz-elvezetés,

h) lábazat mérete, kiülése, anyaga,

i) homlokzat és a tetőfedés anyag- és színhasználata.

j) kerítések, illetve egyéb engedély nélkül elhelyezhető építmények szerkezete, anyaga, formája

(11) Homlokzati felújítás esetén a homlokzatképzés anyaga, színe, díszítése, a tetőzet esetében a héjalás anyaga, színe és formája nem változtatható. Részleges homlokzat felújítás nem hajtható végre.

(12) A homlokzatot, kerítést érintő, valamint egyéb engedély nélkül végezhető építési, bontási munka során az eredeti állapothoz nem illeszkedő részleteket el kell távolítani,

(13) Építési munka során a látszó vezetékeket meg kell szüntetni, csak süllyesztett (bevésett) kiképzés alkalmazható.

(14) Redőnytok csak nem látszó módon létesíthető, a nyílászáró, a csatlakozó homlokzatdíszek meglévő méretét a redőnytok nem változtathatja meg.

(15) Hőszigetelő üvegezés alkalmazható. Ilyen esetben a nyílászárók profilszélessége legfeljebb 10 %-kal eltérhet az eredetitől.

(16) Tetőfelépítmény újonnan nem alakítható ki, kivéve az eredeti állapot visszaállítása esetében.

(17) Az övezetben az épített környezettől idegen, abba nem illeszkedő épületgépészeti, hírközlési és híradástechnikai berendezéseket, (napkollektor, szélerőmű, átjátszó antenna, parabola antenna, kerti vízmelegítő, úszómedence stb.) közterületről látható módon elhelyezni nem lehet."

2. § A R. 5/B. §-al egészül ki:

(1) Az építési övezetben elhelyezhető:

"5/B. § Gánt Község - Kőhányás területén elhelyezkedő különleges turisztikai terület "K-tur" jelű építési övezet előírásai:

- turisztikai, rekreációs épület

- lakóépület,

- mező- és erdőgazdasági építmény

- szolgáltató, vendéglátó épület

- szálláshely szolgáltató épület,

- kézműipari építmény,

- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

(2) Az építési övezet építési telkein betartandó előírások:

- kialakítható legkisebb telekterület méret: 1500 m2

- a beépítési mód: zártsorú

- a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%

- a megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,5 m

- zöldfelület legkisebb mértékéke: 40%

- elő-, oldal-, hátsókert mérete: 0 m

(3) Az építési övezetben a beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: hiányos közművesítettség.

(4) Terepszint alatti építmény bárhol létesíthető, ahol nem gátolják építéshidrológiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok, továbbá nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket.

(5) Az épületeket tájba illesztetten kell elhelyezni. Az illeszkedés igazolására látványtervet kell készíteni.

(6) Gépjármű-elhelyezésre vonatkozó szabályok:

a) Az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához jogszabályban előírt mennyiségű és fajtájú (a továbbiakban: normatív) gépjármű-elhelyezési kötelezettség az építési tevékenységgel érintett telken kívül, közlekedési területbe, azaz "KÖu" jelű övezetbe sorolt területen, a telekhatártól mért 500 méteres távolságon belül is teljesíthető.

b) A normatív gépjármű-elhelyezésre szolgáló parkolóhelyeket, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a normatív gépjármű-elhelyezésre kötelezettnek kell kialakítania.

(7) Az építési övezetben a tájra, illetve a településre hagyományosan jellemző építőanyagok alkalmazandók, a műszaki és esztétikai korszerűség követelményeinek figyelembe vételével.

(8) Építési munka során a látszó vezetékeket meg kell szüntetni, csak süllyesztett (bevésett) kiképzés alkalmazható.

(9) Az övezetben az épített környezettől idegen, abba nem illeszkedő épületgépészeti, hírközlési és híradástechnikai berendezéseket, (napkollektor, szélerőmű, átjátszó antenna, parabola antenna, kerti vízmelegítő, úszómedence stb.) közterületről látható módon elhelyezni nem lehet."

3. § (1) A R. mellékletét képező Szabályozási terv "SZA-1" tervlapja normatartalma helyébe jelen rendelet 1. mellékletében; "a módosítás területi hatálya" jelkulccsal lehatárolt területeken jelen rendelet 1. mellékletét képező Szabályozási terv "SZA-1 Fedvény" tervlap normatartalma lép.

(2) A R. mellékletét képező Szabályozási terv "SZA-5" tervlapja normatartalma helyébe jelen rendelet 2. mellékletében; "a módosítás területi hatálya" jelkulccsal lehatárolt területeken jelen rendelet 2. mellékletét képező Szabályozási terv "SZA-5 Fedvény" tervlap normatartalma lép.

(3) Az R. mellékletét képező Szabályozási terv "SZA-5"tervlap jelmagyarázata helyébe rendelet 2. melléklet jelmagyarázata lép.

2. Hatályon kívül helyező rendelkezések

4. § Hatályát veszti a R.

(1) 3. §-a,

(3) 7. § (1) és (3) bekezdései,

(4) 16. § (1) bekezdésének (e), (g), (h), (j), (k) pontjai

(5) 18. § (1), (2), (4) bekezdései,

(6) 19. § (2) bekezdésének "Ezen rendelet hatálya alá tartozó tervezett tevékenységek engedélyezési dokumentációjának készítésénél a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletmelléklete szerinti dokumentáció csatolása is szükséges." szövegrésze,

3. Záró rendelkezések

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Folyamatban levő, még el nem bírált építési engedély kérelmek esetében, amennyiben az építtető számára kedvezőbbek a jelen rendelettel elfogadott módosítások, azokat az eljárás során alkalmazni lehet.

1. melléklet

üres cím

EJR_156828-11-183798

2. melléklet

EJR_156830-11-183800