Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.1..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2016. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 02 - 2021. 02. 02

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.1..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2016. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gánt Község Önkormányzatának Polgármestere a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján, a 478/2020. (XI. 14.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 12/2016. (XI. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2 %-a.

2. § Hatályát veszti a Rendelet 11. § (2) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.