Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018 (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a gépjárművek parkolásának biztosításáról

Hatályos: 2018. 10. 01

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános és értelmező rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Gánt a helyi építési szabályzat szerinti belterületének közterületeire.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

  1. parkolóhely: Az 1. §-ban meghatározott közterület útburkolati jellel, jelzőtáblával vagy anélkül, egyéb alkalmas módon a tulajdonos által vagy a tulajdonos jóváhagyásával a gépjárművel történő várakozásra kijelölt része;
  2. út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület;
  3. út határa: az útnak – a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló – külső széle;
  4. út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet.

(2) E rendelet alkalmazása során használt, az (1) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat a közúti közlekedésről szóló törvényben és a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint kell értelmezni.


2. A parkolóhelyek üzemeltetése

3. § Az önkormányzat - közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatás nyújtása nélkül - a parkolóhelyek járműközlekedésre és gépjárművel történő várakozásra alkalmas állapotáról és tisztántartásáról gondoskodik.

4. § A parkolóhelyeket és azok férőhelyeit járműtípusonként a rendelet melléklete tartalmazza.


3. Parkolóhelyek és egyéb közterületek használata

5. § A parkolóhelyeket ellenszolgáltatás nélkül a mellékletben meghatározottak szerint lehet igénybe venni.

6. § (1) Az 1. §-ban meghatározott közterületen – ide nem értve az út területét és a parkolóhelyet – a gépjárművel történő várakozás nem megengedett.

(2) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy kérelemre, indokolt esetben hozzájáruljon a közterület gépjárművel történő várakozás céljára történő igénybevételéhez.

7. § (1) Az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben az egyes telkek és építmények, valamint az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához meghatározott gépjármű elhelyezési lehetőség biztosításakor – a telekhatártól mért, legfeljebb 500 m-en belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával kialakított gépjármű-várakozóhelyek (e bekezdés tekintetében a továbbiakban: parkolók) figyelembe vételéhez a parkoló kezelőjének vagy tulajdonosának közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt hozzájárulása szükséges.

(2) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy kérelemre, indokolt esetben a Gánt Község Önkormányzata tulajdonában vagy kezelésében álló közterületen létesített parkolóhelyek feletti (1) bekezdés szerinti tulajdonosi hozzájárulást megadja.


4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba.Melléklet a 9/2018. (IX.28.) rendelethezParkolóhelyek és férőhelyek


1. 3,5 tonnát meg nem haladó gépjárművek számára:A

B

1.

Parkolóhely

Férőhely (személygépkocsi) db

2.

Béke tér

20

3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
2. Autóbuszok részére:A

B

1.

Parkolóhely

Férőhely (jármű) db

2.

Béke tér

3