Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015 (XII.1..) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2020. 09. 07

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §      (1) E rendelet személyi hatálya környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki.

(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § a) pontjában és 3. § c) pontjában meghatározott talajba juttatott szennyvízre terjed ki.

(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Gánt Község közigazgatási területén minden kibocsátóra, akit az 1. § (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.

(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli.

(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót.


A talajterhelési díj megállapítása


2. §      (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a Ktd. 16. § és 17. §-ban meghatározottak szerint.

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.


Az átalány megállapításának szempontjai


3. §      Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.


Igazoltan elszállított szennyvíz


4. §                  A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában meghatározott, igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.


A talajterhelési díj bevallása


5. §      A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez történő benyújtásával teljesíti.


Mentességek, díjkedvezmények


6. §(1) Mentes a díjkifizetési kötelezettség alól az egyedül élő 70 évesnél idősebb személy.


(2) 50 %-os díjfizetési kedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, akinek a családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.


Eljárási szabályok

7. §      Kibocsátó a mentességek, kedvezmények igénybevételére való jogosultságáról a bevallással egyidejűleg e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével, az abban meghatározott igazolások csatolásával nyilatkozik.


A talajterhelési díj befizetése


8. §      Kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg készpénz átutalási megbízással vagy banki átutalással Gánt Község Önkormányzata Talajterhelési díj megnevezésű 11736020-15362247-03920000 számú beszedési számlájára fizeti be.


A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás


9. §      (1) A Gánt Község közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi

  1. a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem csatlakoztatott ingatlanokról,
  2. a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,
  3. az általuk felhasznált víz mennyiségéről,
  4. locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek

ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének.

(2) A Gánt Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének.

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.


A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés


10. §    A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok, valamint a kibocsátó által csatolt a mentességek, kedvezmények igénybevételére jogosító iratok alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi.


Hatálybalépés


11. §    E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

12 §     Hatályát veszti Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 11/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelete.


Gánt, 2015. december 1.


                        SpergelnéRádl Ibolya                                       Tóth Jánosné

                             polgármester                                           címzetes főjegyző


Kihirdetve: 2015. december 1.


Tóth Jánosné

címzetes főjegyző