Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 11. 01

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleménye,

továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el: alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1.§ (1) Szentgál Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn az alábbi hulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére:

a) vegyes hulladék,

b) lom hulladék,

c) a rendeletben meghatározott egyéb elkülönítetten gyűjtött hulladék.

d) a rendeletben meghatározott veszélyes hulladék.

(2) A közszolgáltatás területi hatálya kiterjed Szentgál község közigazgatási területére.

(3) A rendelet személyi hatálya Szentgál település közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) és a közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltatóra terjed ki.

2. § Nem terjed ki a rendelet hatálya a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra és az azzal összefüggő tevékenységre.

2. A vegyes hulladék, a lom hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele, elszállítása

3. § (1) Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) útján biztosítja az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását. A közszolgáltatási feladatok ellátásában a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködőként vesz részt.”3. § (1) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: közszolgáltató) útján biztosítja.

(2) A közszolgáltató végzi

 a) a települési hulladék gyűjtését, elszállítását, kezelésre történő átadását,

 b) a hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetését,

 c) a hulladékudvar és a hulladékgyűjtő telephely üzemeltetését.

(3) Az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság végzi az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó királyszentistváni hulladékkezelő központ üzemeltetését.

2. A vegyes hulladék és a lom hulladék gyűjtése, átvétele, elszállítása

5. § (1) a) Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék rendszeres gyűjtése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott űrmértékű gyűjtőedényben történik.


b) Természetes személy ingatlanhasználó esetében a szokásos mennyiségen felül nem rendszeresen keletkező vegyes hulladék eseti összegyűjtése – díj fizetése mellett - a közszolgáltató által biztosított emblémázott 80-120 literes gyűjtőzsákban történik. 

(2) A közszolgáltató hetente egyszer köteles a szolgáltatást a településen elvégezni. Az ingatlanra irányadó járatnapokat a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban (továbbiakban: szelektív gyűjtőedény) adja át a közszolgáltatónak.

6. § Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:

a) rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetén 60, 80, 120, 240, 360, 660, 770, 1100 literes gyűjtőedény

b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltatóval kötött megállapodás szerinti gyűjtőedény.

7. § A rendelet hatályba lépésekor használatban lévő 50, 70, 110 literes gyűjtőedényben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet.

8. § (1) A hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban vagy azokban a szállítási napok között keletkezett hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen.

(2) A gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de lakásonként vagy nem lakás céljára szolgáló rendeltetési egységenként minimum 60 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon.

(3) Amennyiben az összegyűjtött hulladék mennyisége egymást követően legalább öt ürítés során meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát és az ingatlanhasználó nem rendelkezik a többlethulladék összegyűjtéséhez emblémázott gyűjtőzsákkal, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó írásbeli értesítése után – jogosult a gyűjtőedény számát megemelni, vagy a gyűjtőedényt eggyel nagyobb méretű gyűjtőedényre cserélni. Ez esetben a közszolgáltatási díjat a megemelt darabszámú vagy űrtartalmú gyűjtőedény ürítése után kell megfizetni.

(4) Az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedények űrtartalma, illetve darabszáma akkor csökkenthető, ha az ingatlanon egymást követően legalább öt ürítés során kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyi a gyűjtőedényben elhelyezhető. A csökkentett űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedénynek alkalmasnak kell lennie a rendszeresen keletkező hulladék gyűjtésére.

(5) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív gyűjtőedénybe – a vegyes hulladéktól elkülönítetten – gyűjti a műanyaghulladékot és fémhulladékot, valamint a kartonpapírból készült nagyméretű doboz kivételével a papírhulladékot. Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékokat a rendelet 1. sz. melléklete határozza meg.

9. § A nem szabványos gyűjtőedénybe vagy nem emblémázott gyűjtőzsákba gyűjtött hulladékot a közszolgáltató nem vesz át.

10. § (1) Az ingatlanhasználó által megvásárolt gyűjtőedény tisztántartásáról, javításáról, pótlásáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A közszolgáltató felelőssége a gyűjtőedény természetes elhasználódásából eredő károkra nem terjed ki.

(2) A bérbe adott gyűjtőedény tisztán tartásáról, rendeltetésszerű használata során szükségessé váló javításáról vagy cseréjéről a közszolgáltató gondoskodik. A közszolgáltató kötelezettsége a gyűjtőedény javítása vagy cseréje, ha szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy szakszerűtlen ürítés miatt az szükségessé válik.

(1) A gyűjtőedényben elhelyezett hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan közelében közterületen történik. A gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni, hogy az a közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja. A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el.

(2) Hulladékszállítási napokon kívül gyűjtőedény közterületen nem tárolható, kivéve, ha a gyűjtőedény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles az ürítés napján az ingatlanára visszahelyezni.

12. § (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének tisztán tartásáról a közszolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére.

(2) A hulladék elszállítása során a közterületen a közszolgáltató által okozott szennyeződést a közszolgáltató köteles megszüntetni.

13. § (1) Az ingatlanon nem rendszeresen képződő, a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb méretű lom hulladék elszállítására a közszolgáltató évente egy alkalommal, előre bejelentett időpontban lomtalanítást szervez. Lomtalanításkor a közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a hulladékot.


(2) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladék elszállítására.

3. A hulladékgyűjtő szigetek használata

14. § (1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a gyűjtőszigeteken helyezhető el.

(2) A gyűjtőszigeteken kihelyezett gyűjtőedénybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő hulladék helyezhető el. A gyűjtőedény mellé hulladék nem helyezhető.

(3) A gyűjtőszigetek gyűjtőedényeiből a hulladékot csak a közszolgáltató szállíthatja el.

(4) A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal köteles elszállítani.

4. Hulladékudvar, hulladékgyűjtő telephely használata

15. § (1) Több fajta, nagyobb tömegű előre szelektált hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban (Veszprém, Kistó u. 8.) helyezhető el.

(2) Az elhelyezhető hulladék típusát, mennyiségét a közszolgáltató határozza meg.

(3) A hulladékudvart díjmentesen –a háztartásokban keletkező hulladékok szokásos mennyiségéig – az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát, lakcímét igazolja, és akinek a közszolgáltató felé tartozása nincs.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a közszolgáltató a hulladékudvaron leadott hulladékot térítés ellenében veszi át.

(5) A hulladékudvar címét, nyitvatartási idejét, egyéb információkat a közszolgáltató a weblapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.

16. § (1) A közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő telephelyen (Veszprém, 0105/1 hrsz.) a közszolgáltató által meghatározott hulladékok (pl. lom, gumiabroncs) díj fizetése ellenében helyezhetők el. 

(2) A vonatkozó információkat, a hulladékgyűjtő telephely címét, nyitvatartási idejét a közszolgáltató a weblapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.

5. A közszolgáltatás igénybevétele, a közszolgáltatási szerződés tartalmi eleme

17. § (1) A közszolgáltató és a természetes személy ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a szolgáltatási szerződés megkötésével jön létre a jogviszony.


(3) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai,

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdőnapja,

c) a teljesítés helye,

d) a gyűjtőedény űrtartalma és darabszáma,

e) az ürítés gyakorisága,

f) társasházi szerződés esetén a lakások száma,

g) a közszolgáltatás díja,

h) a számlázás gyakorisága és

i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei.


(4) A közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a birtokba lépésének napjától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(5) Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az ingatlan tulajdonosa vagy vagyonkezelője jelenti be a közszolgáltatónak:

  1. az ingatlan birtokosának változása esetén az új ingatlanbirtokossal együttesen megtett jognyilatkozatban,
  2. a tulajdonos vagy vagyonkezelő változása esetén az új tulajdonossal, vagyonkezelővel együttesen megtett jognyilatkozatban,
  3. vagyonkezelői jog megszűnése esetén a tulajdonossal együttesen megtett jognyilatkozatban a birtokba lépést megelőző 15 napon belül."

(6) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.

18. § A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó, de a közszolgáltató által gyűjthető hulladékok gyűjtésére, elszállítására, kezelésre történő átadására vagy kezelésére az ingatlanhasználó és a közszolgáltató eseti, határozott vagy határozatlan időre szóló szerződést köthet.


8. A közszolgáltatás és a közszolgáltatási díj fizetésének szüneteltetése

21. § (1) Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyben ténylegesen nem laknak, az ingatlantulajdonos vagy vagyonkezelő kérelme alapján a közszolgáltatás és a közszolgáltatási díj fizetése szünetel.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó kérelemhez annak bizonyítására, hogy az ingatlant senki nem használja, csatolni kell legalább egy, az ingatlanon korábban ténylegesen szolgáltatást nyújtó közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy számlaegyenleget.

(3) Olyan ingatlan esetében, ahol az ingatlanhasználó legalább 60 napig – de előre meghatározható ideig – megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó kérelme alapján, a közszolgáltatás és a közszolgáltatási díj fizetése szünetel.

(4) A szüneteltetés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szüneteltetés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.

(5) A szüneteltetés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.

(6) Amennyiben megállapítható, hogy a szüneteltetés feltételei nem állnak fenn, a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá a költségeit érvényesíteni.

9. Záró rendelkezések


22. § (1) Ez a rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete.


           Istvánfalvi Sándor                                             Pintérné Kundermann Györgyi

                polgármester                                                                      jegyző Rendelet kihirdetve:

Szentgál, 2015. január 30.                                                                                      Pintérné Kundermann Györgyi

                                                                                                          jegyző                                                                                                                                                                                                                                           


  

Mellékletek