Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012(VIII.4.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2017. 04. 25

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012(VIII.4.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

2017.04.25.

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete — az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. számú törvény 232. §-a, 234. §-a, 236. §-a, valamint a 237. §-a alapján a Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit az alábbiak szerint szabályozza:

I. Fejezet

Bevezető rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a jegyző, a polgármesteri hivatal köztisztviselői és az ügykezelők- továbbiakban: köztisztviselők - közszolgálati jogviszonyára terjed ki.

(2) E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyekre a képviselő-testület közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. sz. tv. (továbbiakban: Kttv.) alapján lehetőséget kapott.

(3) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidő arányosan illetik meg.

II. Fejezet

A munkaidő szabályai, igazgatási szünet

2. § (1) A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

hétfő: 8.00 - 18.00
kedd: 8.00 - 16.30
szerda: 8.00 - 16.30
csütörtök: 8.00 - 16.30
péntek: 8.00 - 12.30
A hivatal egyes köztisztviselőinek eltérő munkaidő beosztását a Jegyző határozza meg.
(2) A hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 8.00 - 18.00
szerda: 8.00 - 16.00
péntek: 8.00 - 12.00
(3) A teljes munkaidőben valamint a 6 órát meghaladó részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő részére napi 30 perc munkaközi szünetet (ebédidő) munkaidőben kell kiadni.
(4) A rendkívüli munka és készenlét elrendeléséről, elszámolásának rendjéről a jegyző külön rendelkezik.
(5) 1 A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára július 1-je, a Közszolgálati Tisztviselők Napja, munkaszüneti nap.
(6) 2 Az (5) bekezdésben foglalt döntéssel összefüggésben keletkező munkavállalói bérköltség fedezetét az önkormányzat saját bevétele biztosítja.

3. § (1) A Kttv. 232. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a Képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendel el.

(2) A Képviselő-testület az igazgatási szünetet évente legfeljebb két hétben, két részletben határozza meg:

- a nyári időszakban: július 1. és augusztus 31. között
- a téli időszakban: november 1. és december 31. között.
(3) A jegyző az igazgatási szünet időtartamára minden év február 15-ig – a tárgyévre vonatkozóan – javaslatot tesz a polgármesternek, mérlegelve a munkaszervezést, és az adott évben felmerülő rendkívüli feladatok ellátását.
(4) A jegyző munkáltatói jogkörében eljárva, az igazgatási szünet időtartamát figyelembe véve határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.
(5) A jegyző az igazgatási szünet idejéről – a döntést követően – tájékoztatja a Hivatal dolgozóit és a lakosságot.
III. Fejezet

Munkakörök, vezetői megbízások

4. § (1)3 A köztisztviselők munka- és feladatkörét, képesítési követelményeit és a hivatali szervezetben elfoglalt helyét az SZMSZ mellékletét képező ügyrendben kell meghatározni.

(2) A Képviselő-testület a hivatal belső szervezeti egységek vezetésére az alábbi munkakörök létesítését engedélyezi:

Vezetői megbízás megnevezése Kttv. szerinti besorolás
Osztályvezető Főosztályvezető-helyettes
Irodavezető Osztályvezető
Csoportvezető Kttv. 236. § (5) bekezdésének megfelelően.
IV. Fejezet

Illetménykiegészítés

5. § (1)4 A Kttv. 234. § (3) bekezdés c) pontja alapján a Képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 30 %-a.

(2)5 A Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.

Vezetői pótlék

6. § (1) A Kttv. 236. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület vezetői illetménypótlékot állapít meg.

(2) A vezetői pótlék mértéke:

a) főosztályvezető-helyettes besorolásúaknál az alapilletményük 15 %-a,

b) osztályvezető besorolásúaknál az alapilletményük 10 %-a.

V. Fejezet

Kegyeleti támogatás

7. § (1) Az elhunyt köztisztviselőt a jegyző a közszolgálat halottjává nyilváníthatja.

(2) Az önkormányzat a temetés költségét egyedi döntéssel részben vagy egészben átvállalhatja.

A nyugállományú köztisztviselők támogatása

8. § (1) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére tekintettel, rászorultsága alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.

(2) A szociális ellátás keretében nyújtható támogatások:

a) eseti szociális segély,

b) temetési segély,

c) kedvezményes étkeztetés,

d) kedvezményes üdültetés.

(3) A támogatást a jegyző engedélyezi.

(4) A Képviselő-testület a szociális és kegyeleti támogatás céljára az éves költségvetésében elkülönített keretet biztosíthat.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit e naptól kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/2003.(XII.23.) ÖR. számú rendelet.

1

A 10/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelet 1. 0-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2017. IV. 25-től.

2

A 10/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelet 1. 0-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2017. IV. 25-től.

3

Hatályon kívül helyezte a 22/2014.(X.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályát veszti: 2014. X. 2-án.

4

A 8/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2013. II. 21-től.

5

A 8/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2013. II. 21-től.