Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról

Hatályos: 2013. 11. 05

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról

2013.11.05.

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12-17. §, A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja: A település közigazgatási területén, bel- és külterületén, valamint az Önkormányzat kezelésében lévő egyéb természeti területeken, a földterületek, termőföldek, erdők, tavak és egyéb, védett és nem védett természeti értékek mezőőrök alkalmazásával a földhasználók (földtulajdonosok) ingatlanain található termények, termékek, illetve egyéb tárgyi értékek megóvásának elősegítése, a károkozó cselekmények elkövetésének lehetséges megelőzése, az elkövető(k) személyes felderítésében való hatékony közreműködés, a szabálysértések szankcionálása.

(2) A rendelet területi hatálya: Veresegyház Város közigazgatási területén (bel- és külterület), valamint az Önkormányzat kezelésében lévő egyéb területek, természeti értékek, termőföldek, szántó, gyep, rét, legelő, nádas, gyümölcsös, erdő, közterület, városi piac terjed ki.

II.

Mezei őrszolgálat működése, működési területe

2. § (1) A mezőőri szolgálatok (továbbiakban: Mezőőrség) tevékenységét A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, valamint Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény, valamint a kapcsolódó rendeletek szabályozzák.

(2) A képviselő-testület a Mezőőrség működési területét - a település sajátos szerkezeti, környezeti adottságai és a mezőőrök szélesebb tevékenységi köre okán - a város teljes közigazgatási területére - beleértve a bel- és külterületeket - kiterjeszti.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a Mezőőrséget a Veresegyházi Városi Piac területén a termény- és gyümölcsárusok ellenőrzésére, az áru származásának igazoltatására, a jogsértések szankcionálásra.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a Mezőőrséget a város belterületén az alkalmi fa- és terményárusok ellenőrzésére, a jogsértések szankcionálására.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a Mezőőrséget az egyéb természeti és mezőgazdasági területek, zöldfelületek ellenőrzésére, ezzel átruházva az erdőőri, önkormányzati természetvédelmi őri és hegyőri feladat- és jogköröket.

3. § (1) A Mezőőrség ellátásáról Veresegyház Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ) a törvényben előirt vizsgával rendelkező mezőőrök intézményes alkalmazásával gondoskodik.

(2) A Mezőőrség közvetlen irányítását és ellenőrzését a Polgármester valamint a Jegyző végzi.

(3) A Mezőőrség szakmai felügyeletét az illetékes mezőgazdasági szerv, valamint a Rendőrség látja el.

(4) A mezőőrök közalkalmazotti jogviszonyban, hatósági személyként látnak el fegyveres rendészeti feladatokat.

(5) A Veresegyházi Mezőőrség működési területe:

- Veresegyház Város teljes közigazgatási területe (bel- és külterület),
- a veresegyházi Önkormányzat tulajdonában és/vagy kezelésében lévő egyéb, szomszédos település területén található természeti területek,
- az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő termőföldek, erdők, halastavak, természetvédelmi területek, belterületi természeti területek, közterületek és a városi piac.

4. § A Mezőőrség feladatköre:

- a termőföldek őrzése, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme, valamint
- az Önkormányzat kezelésében álló erdők, tavak, természetvédelmi területek,
- kül- és belterületi természeti területek és természeti értékek, vagyontárgyak felügyelete és védelme,
- az erdőgazdálkodási, fakitermelési munkák, lakossági egyedi fakivágások ellenőrzése és irányítása,
- az illegális fakitermelések, hulladéklerakások, természet- és környezetkárosítás megelőzése, felderítése, szankcionálása,
- a város kül- és belterületén, valamint a városi piacon az illegálisan szerzett termények, termékek és tűzifa árusításának felderítése, megakadályozása, szankcionálása,
- a működési területén elszaporodott kártevők külterületen fegyveres gyérítése, riasztása, belterületen (élvefogó) csapdázása, együttműködés az illetékes vadásztársaságokkal.

5. § A mezőőr joga és kötelessége:

- az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;
- azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni;
- azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a rendőrségre bekísérni, előállítani;
- a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni, lefoglalni és azokat a rendőrségnek átadni.
- Helyszíni bírságot szabhat ki, feljelentést tehet, eljárást kezdeményezhet.
- Az intézkedésnek ellenálló személlyel szemben kényszerítő eszközt (testi kényszer, gáz spray, rendőrbot, bilincs) alkalmazhat.
- A mezőőr rendelkezik fényképes szolgálati igazolvánnyal és sorszámozott szolgálati jelvénnyel.
- Felszerelése - a kényszerítő eszközök (könnygáz spray, rendőrbot, bilincs) és formaruha mellett - a szolgálati sörétes lőfegyver.
- A mezőőr tevékenysége során együttműködik a Rendőrséggel, a Katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveivel, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltósággal, a Természetvédelmi Őrszolgálattal, az erdészeti hatósággal, a vadászati hatósággal, a halászati hatósággal, az önkormányzati szervekkel, valamint a helyi természetvédelmi egyesületekkel.

III.

Mezőőri járulék

6. § A Mezőőrség működési költségeit az Önkormányzat saját költségvetéséből, valamint állami finanszírozásból fedezi, ezért mezőőri járulékot nem állapít meg.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról az SzMSz-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.