Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012(V.16.) önkormányzati rendelete

Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapjáról

Hatályos: 2012. 05. 17

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012(V.16.) önkormányzati rendelete

Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapjáról

2012.05.17.

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete környezetvédelmi feladatainak elősegítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kv. tv.) 58. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kv. tv. 46. §-ában megállapított, illetve a helyi Környezetvédelmi Programban foglalt feladatai megoldásának elősegítése érdekében létrehozza Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapját (a továbbiakban: Alap). A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. tv.) 62. §-ának (3) bekezdése alapján az Alapon belül Természetvédelmi Alap kialakításra kerülhet.

A rendelet hatálya

2. § (1) Az Alap felhasználható Veresegyház Város közigazgatási területén belül a rendeletben meghatározott célokra és feladatokra.

(2) Az Alap támogatásából jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, társadalmi szervezetek, egyéni vállalkozó és magánszemély részesülhet.

Az Alap forrásai

3. § (1) Az Alap bevételeit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (2) bekezdése határozza meg:

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e) egyéb bevételek. (1995. évi LIII. tv. 58. § (2) bekezdése)

(2) Az Alapba befolyt összeg az Önkormányzat költségvetésének része, azonban az Alap forrásait alapszerűen elkülönítetten kell kezelni, tervezési és beszámolási rendszere is ennek megfelelő.

Az Alap keretösszegének megállapítása, felhasználása

4. § Az Alap éves keretösszegének elfogadásáról a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben, az Alap felhasználásáról a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg dönt.

5. § Az Alapot kizárólag az alábbi környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni:

a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében

b) levegőtisztaság-védelmi célokra

c) vízminőség-védelemre

d) talajvédelem céljaira

e) környezeti nevelés, oktatás, tájékoztatás céljaira

f) környezetvédelmi felmérések, elemzések, tanulmányok finanszírozására

g) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására

h) környezetszennyezést megelőző és csökkentő beruházások támogatására

i) monitoring rendszer üzemeltetése

j) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok költségeire

k) környezet- és természetvédelmi célú pályázatokhoz forrás biztosítására

l) egészségre káros közterületen növő gyomok irtására

m m)emberi egészség védelme, az életminőség javítása

n) zaj- és rezgésvédelemre

o) közterület tisztaság elősegítése, illegálisan kialakított hulladéklerakó helyek megszüntetésére / zöldfelület védelmére és tisztán tartására.

Rendelkezés az Alappal

6. § (1) Az Alap felhasználása pályázat útján, vagy pályázaton kívüli felhasználásával lehetséges. Amennyiben az Alap felhasználására pályázat útján kerül sor, úgy azt az Alap tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott összegének maximum 50%-ig lehet támogatni. A pályázatokat az Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el, a jegyző bevonásával. Az elbírálási folyamatban véleményezési joggal részt vehetnek azok a helyi, civil társadalmi szervezetek, melyek alapszabályában szerepelnek környezet- és/vagy természetvédelmi célok és amelyeknek nincs érdekeltségük az adott pályázat(ok)ban.

(2) Az Alap pályázati eljárás nélkül felhasználható része felett a polgármester rendelkezik az 5. §-ban meghatározott célok figyelembe vételével.

Az Alap felhasználásának rendje, a pályázat útján adható támogatások

7. § (1) A támogatás pályázat útján történő felhasználása esetén a pályázati feltételeket és a támogatás folyósításának feltételeit — az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadását követően — a jegyző előkészíti és gondoskodik a pályázati kiírás közzétételéről. A pályázati kiírást a polgármester hagyja jóvá, azt tájékoztatásul a Képviselő-testület tagjainak is meg kell küldeni.

(2) A pályázati kiírás év közben további célokkal is kiegészíthető.

8. § (1) A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a pályázatok benyújtási határidejétől számított 60 napon belül.

(2) A pályázati döntést megelőzően a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) pénzügyi szempontból véleményezi az előterjesztést.

9. § (1) A támogatás szerződés alapján folyósítható. A szerződést a képviselő-testület döntése szerint az Önkormányzat nevében a polgármester köti meg a támogatásban részesülő pályázóval, a képviselő-testület döntésétől számított 30 napon belül.

(2) A szerződésben rögzíteni kell:

- a támogatás összegét,
- a felhasználás feltételeit,
- a folyósítás módját,
- ha visszatérítendő támogatásról van szó, a visszafizetés időpontjának kezdetét, havi részletét és a visszafizetés határidőit,
- a rendeltetésszerű felhasználás módját és jogkövetkezményeit,
- a szerződésszegés jogkövetkezményeit,
- valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket.
(3) A támogatást az Önkormányzat folyósítja.
(4) A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a folyósítástól számított – a képviselő-testület által a pályázat elbírálásakor meghatározott – egy évnél nem hosszabb időn belül, kivéve a több évre odaítélt összeg esetén.
(5) A támogatás részletekben akkor folyósítható, ha ezt a pályázati kiírás tartalmazza. Ebben az esetben a további részletek folyósításának feltétele a már folyósított támogatás felhasználásának igazolása.

10. § (1) Ha a támogatott a szerződésben meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a támogatást a Képviselő-testület részben vagy egészben visszavonhatja.

(2) A támogatás visszavonása esetén a már igénybevett összeget lejárt követelésként kell kezelni, és a támogatás visszavonásának időpontjától számított késedelmi kamattal együtt köteles a támogatásban részesült az Alapba visszafizetni.

11. § (1) A támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Bizottság ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság a tárgyév zárszámadási rendeletének elfogadásával egyidejűleg számol be a Képviselő-testületnek.

Záró rendelkezés

12. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

(2) A rendeletet hatálybelépésével egyidejűleg hatályukat veszítik a 11/2003. (XII.17.) és a 3/2006 (III. 29.), valamint a 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendeletek.