Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 30/2020(XI.30.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2022. 12. 31

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 30/2020(XI.30.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

2021.01.01.

Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:

Adókötelezettség

1. § Az adókötelezettségre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24. §-a az irányadó.

Az adó alanya

2. § Az adó alanyára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 18. §-a az irányadó.

Az adó mértéke

3. § (1) Az adó mértéke építmény, beépítetlen telektulajdon, valamint nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga után 30.000 Ft/év.

(2) Többlakásos építménynél az adót lakásonként (üdülőegységenként ) kell megfizetni.

Adókedvezmény

4. § (1) Adókedvezményben méltányosságból részesülhet a lakásra (lakástulajdonra, lakásbérletre) kivetett adóból az a magánszemély:

a) akinél a közös háztartásban együtt élő családtagok egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum),

b) egyedülálló és a nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át,

c) egyedülálló 70 éven felüli és nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét,

d) aki a saját háztartásában három, vagy ennél több kiskorú gyermeket nevel,

e) a városi önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesülnek,

f) a városi önkormányzat által rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,

(2) Az (1) bekezdés a.-d.) pontjában meghatározottaknak kedvezmény nem adható, ha életvitele, vagyoni helyzete a szociális alapú mentesítését nem indokolja.

(3) A kedvezmény kérelem alapján történik, amelyhez a kedvezmény alapjául szolgáló dokumentumot csatolni kell (jövedelem igazolás, egyéb élethelyzetet igazoló dokumentum).

(4) Adókedvezményben részesülhet a lakásra (lakástulajdonra, lakásbérletre) kivetett adóból a készenlétet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó magánszemély.

(5) A kedvezmény a létesítményi tűzoltóság fenntartójának, illetve az önkéntes tűzoltóság parancsnokának - a készenléti szolgálatot ellátó létesítményi, illetve önkéntes tűzoltó magánszemély - helyi adó megfizetése alóli mentesítésére vonatkozó kezdeményezése alapján történik.

(6) A kedvezményt, amennyiben a kérelmezőnek több kommunális adó alá eső ingatlana van, csak egy lakóházas ingatlan (lakás) utáni adófizetésnél lehet figyelembe venni.

A méltányossági eljárás

5. § (1) Az adóalany méltányossági kérelme alapján első fokon a jegyző jár el,

(2) A jegyző méltányossági jogkörében hozott döntése elleni fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal bírálja el.

6. § (1) A helyi adóügyekben az első fokú adóhatóság az Önkormányzat jegyzője.

(2) A jegyző a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adó-, bírság, vagy pótléktartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

(3) A jegyző az adózó kérelmére a nyilvántartott adóra részletfizetést, fizetési halasztást engedélyezhet, ha a fizetési nehézség átmeneti jellegű, a kérelmezőnek nem róható fel és annak megfizetése körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti a 7/1997. (VI.18) önkormányzati rendelet.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben meghatározott módon - a jegyző gondoskodik.