Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012(II.22.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2013. 05. 24

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012(II.22.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

2013.05.24.

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. számú törvény 16. §.(1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. számú törvény (a továbbiakban Knytv.) 26. §.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díj fizetésével kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Veresegyház Város közigazgatási területére terjed ki.

Díjfizetési kötelezettség

2. § A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíja

3. § (1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolás célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

(2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200,-Ft/m3.

(3) Veresegyház Város területérzékenységi szorzója: 1,5.

(4) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (1) bekezdésben meghatározott alapja, a (2) bekezdésben meghatározott egységdíj valamint a (3) bekezdésben meghatározott területérzékenységi szorzó határozza meg.

(5) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Knytv. 3. számú melléklete határozza meg.

A talajterhelési díj bevallása, megfizetése

4. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.

(2) A bevallást a kibocsátónak az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell teljesítenie.

(3) A bevalláshoz - amennyiben a kibocsátó kedvezményt kíván igénybe venni, illetve csökkenteni a díj alapját- az alábbi dokumentumot kell csatolni:

a) szennyvíztárolóból elszállított szennyvíznek a szállító által kiadott számla másolatát,

b) locsolási célú felhasználásnál a szolgáltatóval kötött szerződés másolatát.

(4) A talajterhelési díjat Veresegyház Város Önkormányzat számlavezető bankjánál vezetett talajterhelési díj számlájára csekken, illetve átutalással kell teljesíteni.

(5) A díj az Önkormányzat költségvetésében meghatározott Környezetvédelmi Alap bevételét képezi. Az Alap felhasználását az Önkormányzat 11/2003. (XII.17.) ÖR. rendelete szabályozza.

Kedvezmények, mentességek

5. § (1) Nem kell a bevallás útján megállapított adót megfizetni, ha annak éves összege nem haladja meg az 1.000,-Ft-ot.

(2) A díj megfizetése alól teljes mértékű kedvezményben részesülhet az a 65. életévét betöltött egyedülálló személy, illetve házaspár aki(k) az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

a) az ingatlant kizárólag saját maguk használják,

b) a mért vízmennyiség személyenként nem haladja meg a 24 m3/év mennyiséget,

c) a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének kétszeresét.

(3)1 Díjkedvezményben részesülhet az a magánszemély:

a) akinél a közös háztartásban együtt élő családtagok egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át

b) egyedülálló és a nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 250 %-át

c) a városi önkormányzat által aktív korúak ellátásában részesül

d) a városi önkormányzat által rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

(4)2 A (3) bekezdésben meghatározott feltételeken túl az a kérelmező is részesülhet kedvezményben, aki vállalja, hogy ingatlanára a kérelem benyújtásától számított egy éven belül a csatorna közművet beköti. A kedvezmény mértéke legfeljebb a teljes díj 50%-a lehet. A csatornahálózatra történő rákötés szándéknyilatkozatától számítva a díjfizetési kötelezettség felfüggesztésre kerül, és a kedvezmény ténylegesen a rákötéssel egyidejűleg érvényesíthető.

(5)3 A (3) bekezdés a.) — c.) pontjában meghatározottaknak kedvezmény nem adható, ha kérelmező életvitele, vagyoni helyzete a szociális alapú mentesítést nem indokolja.

(6)4 A kedvezmény kérelem alapján történik, amelyhez a kedvezmény alapjául szolgáló dokumentumot csatolni kell (jövedelem igazolása, nyugdíjszelvény, gyes, gyed, munkanélküli státusz igazolása stb.)

(7)5 A kedvezményt, amennyiben a kérelmezőnek több díjfizetés alá eső ingatlana van, csak egy lakóházas ingatlan (lakás) utáni fizetésnél lehet figyelembe venni.

(8)6 A jogosultság fennállása esetén a kedvezmény csak a tárgyévre adható meg a tárgyévben benyújtott kérelem alapján.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012.02.01-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.19.) ÖR. sz. rendelet hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző köteles gondoskodni.

1

A rendeletet módosította a 19/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. V. 24-től, de a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

2

A rendeletet módosította a 19/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. V. 24-től, de a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3

A rendeletet módosította a 19/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. V. 24-től, de a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4

A rendeletet módosította a 19/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. V. 24-től, de a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5

A rendeletet módosította a 19/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. V. 24-től, de a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6

A rendeletet módosította a 19/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. V. 24-től, de a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.