Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012(II.22.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2013. 05. 24

Veresegyház Város Önkormányzatának 7/2012.(II.22.) ÖR. rendelete

a talajterhelési díjról


A rendeletet módosította a 19/2013.(V.23.) rendelet.


Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. számú törvény 16.§.(1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. számú törvény (a továbbiakban Knytv.) 26.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díj fizetésével kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya Veresegyház Város közigazgatási területére terjed ki.


2.§

Díjfizetési kötelezettség


A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.


3.§

Talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíja


  1. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolás célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
  2. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200,-Ft/m3.
  3. Veresegyház Város területérzékenységi szorzója: 1,5.
  4. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (1) bekezdésben meghatározott alapja, a (2) bekezdésben meghatározott egységdíj valamint a (3) bekezdésben meghatározott területérzékenységi szorzó határozza meg.
  5. A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Knytv. 3. számú melléklete határozza meg.


4.§

A talajterhelési díj bevallása, megfizetése


(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.

(2) A bevallást a kibocsátónak az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell teljesítenie.

(3) A bevalláshoz - amennyiben a kibocsátó kedvezményt kíván igénybe venni, illetve csökkenteni a díj alapját- az alábbi dokumentumot kell csatolni:

a.) szennyvíztárolóból elszállított szennyvíznek a szállító által kiadott számla másolatát,

b.) locsolási célú felhasználásnál a szolgáltatóval kötött szerződés másolatát.

(4) A talajterhelési díjat Veresegyház Város Önkormányzat számlavezető bankjánál vezetett talajterhelési díj számlájára csekken, illetve átutalással kell teljesíteni.

(5) A díj az Önkormányzat költségvetésében meghatározott Környezetvédelmi Alap bevételét képezi. Az Alap felhasználását az Önkormányzat 11/2003. (XII.17.) ÖR. rendelete szabályozza.


5.§

Kedvezmények, mentességek


(1) Nem kell a bevallás útján megállapított adót megfizetni, ha annak éves összege nem haladja meg az 1.000,-Ft-ot.

(2) A díj megfizetése alól teljes mértékű kedvezményben részesülhet az a 65. életévét betöltött egyedülálló személy, illetve házaspár aki(k) az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

a.) az ingatlant kizárólag saját maguk használják,

b.) a mért vízmennyiség személyenként nem haladja meg a 24 m3/év mennyiséget,

c.) a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének kétszeresét.

(3) 1 Díjkedvezményben részesülhet az a magánszemély:
a) akinél a közös háztartásban együtt élő családtagok egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át
b) egyedülálló és a nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 250 %-át
c) a városi önkormányzat által aktív korúak ellátásában részesül
d) a városi önkormányzat által rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

(4) 2 A (3) bekezdésben meghatározott feltételeken túl az a kérelmező is részesülhet kedvezményben, aki vállalja, hogy ingatlanára a kérelem benyújtásától számított egy éven belül a csatorna közművet beköti. A kedvezmény mértéke legfeljebb a teljes díj 50%-a lehet. A csatornahálózatra történő rákötés szándéknyilatkozatától számítva a díjfizetési kötelezettség felfüggesztésre kerül, és a kedvezmény ténylegesen a rákötéssel egyidejűleg érvényesíthető.
(5) 3 A (3) bekezdés a.) — c.) pontjában meghatározottaknak kedvezmény nem adható, ha kérelmező életvitele, vagyoni helyzete a szociális alapú mentesítést nem indokolja.
(6) 4 A kedvezmény kérelem alapján történik, amelyhez a kedvezmény alapjául szolgáló dokumentumot csatolni kell (jövedelem igazolása, nyugdíjszelvény, gyes, gyed, munkanélküli státusz igazolása stb.)
(7) 5 A kedvezményt, amennyiben a kérelmezőnek több díjfizetés alá eső ingatlana van, csak egy lakóházas ingatlan (lakás) utáni fizetésnél lehet figyelembe venni.
(8) 6 A jogosultság fennállása esetén a kedvezmény csak a tárgyévre adható meg a tárgyévben benyújtott kérelem alapján.


6.§

Záró rendelkezések


  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012.02.01-től kell alkalmazni.
  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.19.) ÖR. sz. rendelet hatályát veszti.
  3. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző köteles gondoskodni.


Veresegyház, 2012. február 14.


                       Garai Tamás sk.                                                                                Pásztor Béla sk.

                           jegyző                                                                                              polgármester


Záradék:

A rendelet 2012. február 22-én került kihirdetésre.


Veresegyház, 2012. február 22.


Garai Tamás sk.

    jegyző


Záradék:

Az egységes rendelet 2013. május 23-án került kihirdetésre.


Veresegyház, 2013. május 23.


Garai Tamás

    jegyző

1  A rendeletet módosította a 19/2013. (V.23.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. V. 24-től, de a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

2  A rendeletet módosította a 19/2013. (V.23.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. V. 24-től, de a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3  A rendeletet módosította a 19/2013. (V.23.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. V. 24-től, de a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4  A rendeletet módosította a 19/2013. (V.23.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. V. 24-től, de a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5  A rendeletet módosította a 19/2013. (V.23.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. V. 24-től, de a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6  A rendeletet módosította a 19/2013. (V.23.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. V. 24-től, de a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.