Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2012(IX.13.) önkormányzati rendelete

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Hatályos: 2012. 09. 14

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2012(IX.13.) önkormányzati rendelete

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

2012.09.14.

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 103/B. §-ban kapott felhatalmazás alapján, összhangban a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény rendelkezéseivel, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről az alábbi rendeletet alkotja:

Alapelvek

1. § (1) Veresegyház Város Önkormányzata a nyilvános működés erősítése, a település lakosainak bevonása és a társadalmi bizalom szintjének erősítése érdekében biztosítja a rendelet-tervezetek társadalmi véleményezését.

(2) A társadalmi egyeztetés (továbbiakban: egyeztetés) során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatba a település lakosságának minél szélesebb köre kapcsolódjon be.

(3) Az önkormányzati rendeletek előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok minél teljesebb körű nyilvánosságát.

(4) Az egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

Az egyeztetésre vonatkozó közös szabályok

2. § (1) Egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és indoklását (továbbiakban: tervezet).

(2) A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását megelőzően a jegyző döntése alapján társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is.

(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:

a) ha a rendelet módosítását felsőbbrendű jogszabály változása teszi szükségessé

b) az önkormányzat és a hivatal szervezeti és működési szabályzatáról

c) az önkormányzati tulajdonról és vagyongazdálkodásról

d) a költségvetésről, annak módosításáról

e) helyi adóról, annak módosításáról

f) hatósági ár és térítési díj megállapításáról

g) költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tervezeteit

h) azt a tervezetet, melyet a települési képviselő önálló képviselői indítványként nyújt be

(4) Nem kell egyeztetésre bocsátani a tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, továbbá akkor, ha a rendelet rendkívüli ülésre kerül beterjesztésre.

(5) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.

(6) Az egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért az önkormányzati rendelet előkészítéséért a jegyző tartozik felelősséggel.

Az egyeztetés formái

3. § Az egyeztetés lehet:

a) általános egyeztetés: az önkormányzat hivatalos honlapján - fórum oldalon - megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés

b) közvetlen egyeztetés: adott személyek, intézmények és szervezetek részére közvetlenül megküldendő a rendelet tervezet véleményezésre.

Általános egyeztetés

4. § (1) Az egyeztetésre bocsátott tervezeteknél az általános egyeztetés tartása kötelező.

(2) A 2. § (3) - (4) bekezdése alapján egyeztetésre nem bocsátott tervezeteket is közzé kell tenni a honlapon.

5. § (1) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy annak céljához és hatálybalépéséhez igazodóan megfelelő idő álljon rendelkezésre a vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály előkészítőjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelje, azokat összegezze.

(2) A véleményezési határidő 10 nap.

(3) Nem vehető figyelembe, és törölni kell azt a vélemény, amely:

a) sérti a közerkölcsöt

b) nem kapcsolódik a tervezet tárgyához

c) név nélkül érkezik

6. § (1) A honlapon megadott fórum oldalon keresztül előzetes regisztrációval bárki véleményt nyilváníthat az egyeztetésre bocsátott tervezetről, koncepcióról.

(2) A beérkezett vélemények tekintetében az előterjesztőt egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

(3) A jogszabály előkészítéséért felelős személy a beérkezett véleményekről összefoglalót készít.

(4) A (3) bekezdés alapján elkészült összefoglalóval együtt kell a tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, és ezzel egy időben közzétenni.

7. § (1) A beérkezett vélemények, a véleményező nevének és e-mail címének kezelése, az 5. § (3) bekezdésében foglalt kivételekkel a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított egy évig történik.

(2) Amennyiben a tervezet nem lép hatályba, az (1) bekezdésben szereplő adatokat a vélemények beérkezését követő három hónapon belül törölni kell.

Közvetlen egyeztetés

8. § Közvetlen egyeztetést kell lefolytatni a szabályozás tárgyával érintett helyi szakmai és civil szervezetekkel

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon.