Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §             Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.

2. §    (1)     Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtását

                   396.161 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel

                   352.066 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

          (2)     A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtását

                   61.996 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel

                   58.829 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

          (3)     A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetésének végrehajtását

                   15.450 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel

                   13.163 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.


3. §              Az önkormányzat

                   a)  az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet,

                   b)  az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a 2-3. melléklet,

                   c)  2016. december 31-ei foglalkoztatottak állományi létszámát a 4. melléklet,

                   d)  európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket az 5. melléklet,

                   e)  2016. évi konszolidált mérlegét a 6. melléklet,

                   f)  vagyonkimutatását a 7. melléklet,

                   g)  eredmény-kimutatását a 8. melléklet,

                   h)  2016. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet,

                   i)   pénzeszközeinek változását a 10. melléklet,

                   j)   tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket a 11. melléklet,

                   k)  több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adósságának állományát a 12. melléklet,

                   l)   adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a saját bevételeit a 13. melléklet,

                   m) 2016. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 14. melléklet tartalmazza.

                  

4. §             Közvetett támogatások:

                   a)  Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő     elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.

                   b)  Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön           elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.

                   c)  A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.

                   d)  Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül   kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

                   e)  A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő   fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2.        mellékletben kimutatott összegben.

                   f)  Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó           bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

              g)  Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.

                    h)  Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.

5. §    (1)     A 2016. évi zárszámadás 2016. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.

          (2)     Az év során keletkezett többletbevételt Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.

          (3)     A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.

          (4)     Az államháztartáson kívüli bevételek a számviteli szabályoknak megfelelően betervezésre kerültek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározatott önként vállalt feladatok ellátásának, finanszírozásának fedezeteként.

6. §    (1)     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

          (2)     Hatályát veszti a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet.


                       Wurczinger Lóránt                                           Nagy Csilla

                             polgármester                                                      jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bodajk, 2017. május 30.                                                                                                  Nagy Csilla

                                                                                                       jegyző