Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017(XII.21.) önkormányzati rendelete

a piac-, vásár- és búcsútartásról

Hatályos: 2021. 04. 07 - 2022. 06. 30

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017(XII.21.) önkormányzati rendelete

a piac-, vásár- és búcsútartásról

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a piac-, vásár- és búcsútartás rendjét az alábbiak szerint határozza meg. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság élelmiszerekkel, közszükségleti és egyéb árucikkekkel történő jobb ellátása érdekében e rendeletnek megfelelően piacot, vásárt rendez és tart fenn.

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Veresegyház közigazgatási területén működő piacra, vásárra, búcsúra és bizonyos ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusításra.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a piac, vásár, búcsú és alkalmi árusítás fenntartójára, az ezeken a helyeken értékesítési, szolgáltatási tevékenységet folytató magánszemélyekre, őstermelőkre, egyéni vállalkozókra és jogi személyekre.

(3) E rendelet szabályait a piacon, vásáron, valamint búcsúban értékesítő, szolgáltató tevékenységet végzők, az alkalmi árusok, valamint a rendező szervek kötelesek betartani.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó piaci, vásári és búcsú területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelniük a jogszabályokban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állat- és növény-egészségügyi, környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi követelményeknek.

(5) A rendelet alkalmazásában:

  • a) Árusító hely: üzlethelyiségnek nem minősülő, árusító vagy szolgáltató tevékenység végzésére alkalmas, az üzemeltető által kijelölt hely.
  • b) Tartós helyhasználó: az a helyhasználó, aki az üzemeltetővel féléves vagy éves tartós helyhasználati szerződést köt.
  • c) Alkalmi helyhasználó: az a helyhasználó, aki az üzemeltetővel alkalmanként helyhasználati szerződést köt.
  • d) Piac fenntartója: Veresegyház Város Önkormányzata (2112 Veresegyház, Fő út 35.)
  • e) Piac üzemeltetője: Veresegyház Város Önkormányzata által alapított költségvetési szerve: GAMESZ (2112 Veresegyház, Sport u. 4.)

(6) A piac fenntartója a piac, vásár üzemeltetését, rendjének folyamatos biztosítását, a helyhasználati díjak, az egyéb díjak beszedését a GAMESZ útján végzi. Ennek felelős hatósági személye a Polgármesteri Hivatal jegyzője által kijelölt piacfelügyelő. A piac és vásár területén – a közterületek rendjének biztosításában – ellenőrzésre, intézkedés megtételére jogosult a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője is.

I. FEJEZET A piac

2. § (1) A piac helyét a fenntartó a szükségleteknek és igényeknek megfelelően jelöli ki.

(2) A veresegyházi piac területe:

- a Fő út melletti terület, a Fő út 19-től a Fő út 59-ig, a páratlan házszámú házak előtt

- a Huszár utca teljes szélességében, az üzletháztól a Kálvin utcáig

- a Fő út páros oldalán lévő szervizút, az Andrássy úttól az orvosi rendelő gyógyszertár felőli kerítéséig

- a Fő út 64. szám alatti üres telek

- az Innovációs és Gazdasági Centrum előtti tér és a szökőkút körüli terület

- a Városháza előtti tér és a szökőkút körüli terület

- a két tömbparkoló és a Fő út melletti járdaszakasz

- a Jókai utca teljes hosszában

- a Városháza melletti, Kálvin utcáról nyíló terület élelmiszer, zöldség és gyümölcs, virág és palánta árusításra

- a Kálvin utca 39. szám alatti, üres önkormányzati telek élőállat árusításra van kijelölve.

(3) Nem tartozik a piac területéhez a COOP ABC előtti parkoló, a parkoló bejárata, valamint a Fő úti Gyógyszertár és az orvosi rendelő előtti úttesttel párhuzamos parkolóhelyek és a merőleges parkolóhelyek mögötti zöldfelület, így ezeken a területeken az árusítás nem megengedett. Ezeken a területrészeken a parkolásra vonatkozó szabályokat a piac teljes időtartama alatt, folyamatosan be kell tartani. A piac teljes időtartama alatt biztosítani kell a Fő úti Gyógyszertár és a mellette lévő orvosi rendelő mindkét irányból, gépjárművel történő folyamatos és biztonságos megközelíthetőségét. Ellenkező esetben, illetve szabálytalan parkolás esetén a közterület-felügyelő köteles intézkedni.

(4) A piac típusa: élelmiszerpiac, valamint állatvásár és helyi kirakodóvásár.

(5) A piac nyitvatartási ideje: minden szerdán és szombaton (ünnepnap kivételével) 6.00 – 13.00 óráig. Amennyiben ettől eltérően a piac más napokon – így különösen munkaszüneti napokon és december 24. napján – is nyitva tart, fenntartó köteles az eltérő nyitvatartási időről a lakosságot – legalább 15 nappal korábban - előzetesen tájékoztatni. A nyitvatartási időről és a piac működési rendjéről fenntartó a piac területén jól látható helyen közzétett hirdetmény útján tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat.

(6) A helyhasználók a piaci árusító helyeket a nyitási idő előtt kettő órával foglalhatják el. Tilos a piac területére, illetve az ahhoz tartozó közterületre hulladékot, romlott árut behozni. A helyhasználó köteles az árusítás ideje alatt az árusító helyen és annak közvetlen környezetében folyamatosan összetakarítani. Az árusítás befejeztével a helyhasználók kötelesek az árusítás helyén keletkezett hulladékot, valamint a nem értékesített árut maradéktalanul elszállítani. Ellenkező esetben az üzemeltető jogosult a takarítási díj felszámolására, valamint megtagadhatja a terület bérbe adását. A piac területét az árusok legkésőbb 14 óráig kötelesek elhagyni.”

(7) Alkalmi árusítás a Fő út 37-43. szám előtti tömbparkoló területén engedélyezhető, fenntartó által meghatározott időszakokban.

A piac általános rendje

3. § (1) A piaci árusítóhelyet az állandó hellyel rendelkező tartós helyhasználók kötelesek legkésőbb 6 óra 30 percig elfoglalni. A piac területére - indokolt esetben - gépjárművel történő (a piacfelügyelőtől kapott külön engedély birtokában) áruszállítás 06.00 óráig történhet meg. Ezt követően a piac területére a piac zárásáig, 13.00 óráig gépjárművel behajtani és ott gépjárművet tárolni tilos. (A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet 7. §-ában foglaltak alapján.) A fenntartó által gépjárműből, büfékocsiból árusításra kijelölt terület a Városháza oldalában, a Kálvin utca felől megközelíthető területrész, ahol az ilyen jellegű árusításhoz az elektromos áram vételezési lehetőség is biztosított.
04.00-06.30 óra között a tartós helyhasználó (érvényes bérlettel rendelkező) kereskedők foglalhatják el bérelt helyüket a piac területén.
06.30 óra után az érvényes bérlettel nem rendelkező alkalmi helyhasználók elfoglalhatják a szabadon maradt árusítóhelyeket, érkezési sorrendben.
06.30 előtt a bérlettel nem rendelkező alkalmi helyhasználók nem foglalhatnak helyet a piac területén. A bérlettel rendelkező tartós helyhasználók 06.30 után nem tarthatnak igényt bérelt helyükre.
A piac területét az árusoknak legkésőbb 14.00 óráig - rendezett és tiszta állapotban - kell elhagyniuk.

(1a)[1] [2] [3] Hatályon kívül

(1b)[4] [5] [6] Hatályon kívül

(1c)[7] A veresegyházi piac területén piaclátogatási napokon mindenki köteles maszkot viselni oly módon, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, továbbá mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(1d)[8] [9] [10]Az (1c) bekezdés szerinti védelmi intézkedések betartását rendészeti szerv ellenőrzi. Aki az (1c) bekezdés szerinti védelmi intézkedést megszegi, a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) A piaci árusítás során folyamatosan meg kell tartani az elárusító helyre, az árusítást végző személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állat- és növény-egészségügyi, valamint a köztisztasági előírásokat.

(3) A piacon árusításra jogosultak körét a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet, valamint a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet határozza meg.

(4) A mezőgazdasági terményforgalmazás általános szabályai a piaci árusításra is érvényesek. A mezőgazdasági őstermelő kizárólag saját gazdaságában előállított terméket árusíthat.

(5) A piaci árusítók a termékeik árát kötelesek árcédulán vagy összesített árjegyzéken feltüntetni. Az árusítók kötelesek az árusító helyen, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni, a nevüket, címüket, székhelyüket, telefonszámukat.

(6) A piaci árusítás során kizárólag hitelesített mérleget, súlyt vagy egyéb mérőeszközt szabad használni. Ha az áru mérlegelése külön (kosár, doboz, stb. felhasználásával) történik, azon a mérőedény súlyát maradandó módon, a vásárlók által jól láthatóan fel kell tüntetni.

(7) Tilos az árusításra ki nem jelölt helyeket, közlekedési útvonalakat árubemutatásra vagy árusításra igénybe venni. A piac közlekedőútjait folyamatosan szabadon kell tartani, ezeken a területeken árut, göngyöleget, kézikocsit vagy egyéb tárgyat tárolni tilos.

(8) A piacon gyűjtött, szedett gombát csak gombaszakértővel történt átvizsgálás után szabad árusítani. A gombaszakértő nevét a piac üzemeltetője köteles a piac területén, jól látható helyen feltüntetni.

(9) A piac teljes területén a nyitvatartási idő alatt csak gyalogosforgalom engedélyezett. A piac területére kutyát (vakvezető és szolgálati rendőrkutya kivételével) és egyéb nem eladásra szánt állatot bevinni tilos.

(10) A piac területén víz és elektromos áram vételezési lehetőségről, a nyilvános WC fenntartásáról a GAMESZ gondoskodik.
Nyilvános WC a Fő út 29. szám alatt található.

(11) A piac területén tüzet rakni vagy tűzrendészetileg nem engedélyezett módon nyílt lángot használni tilos. A tűzrendészeti követelmények betartása a piac területén mindenkire érvényes.

(12) Az árusítás végén – a piac területén tárolt felépítményeket – a használók kötelesek biztonságosan lezárni. Az üzemeltető a piacon lévő felépítmények, áruk őrzését nem biztosítja, azokért felelősséget nem vállal.

(13) Az üzemeltető által elrendezett piaci árusítóasztalokat elvinni, megbontani vagy más módon mozgatni tilos. Az árusítóasztalok elhelyezési rendszerének megváltoztatása csak az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával engedélyezett.

(14) A piac területén árusító pavilon elhelyezésére a piac fenntartójával megkötött területhasználati szerződés alapján van lehetőség. A területhasználati szerződés tárgyévre szól, a piac területen lévő árusítópavilon tulajdonosát előbérleti jog illeti meg a területre.
A piac területéről az árusító tevékenység megszűnésekor, vagy a területhasználati szerződés lejártakor a pavilont tulajdonosa 5 munkanapon belül köteles eltávolítani. Amennyiben ennek nem tesz írásbeli felszólítás ellenére sem eleget, akkor üzemeltető kezdeményezi a pavilon kényszerbontását, elemeinek a Ptk. felelős őrzés szabályai alapján történő tárolása mellett, melyeknek minden költségét a pavilon tulajdonosára terheli.

(15)[11] Tilos a piac területén:
- ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, amely másokat megbotránkoztat,
- olyan tevékenységet végezni, amely a bérleti szerződésben foglalt tevékenységen kívül esik, közerkölcsöt sért vagy jogszabályba ütközik,
- szerencsejátékot folytatni és minden olyan tevékenységet végezni, amely az emberek megtévesztésére, félrevezetésére irányul,
- reklámtevékenységet, ügynöki tevékenységet végezni,
- fenntartói engedély hiányában politikai tevékenységet végezni.

(16)[12] A piacon és a vásáron az a kereskedő árusíthat, aki az árusítási szándékát bejelentette a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályánál, és bemutatta az árusításhoz szükséges érvényes okmányait és ennek alapján a Hivatal nyilvántartásba vette a kereskedőt. Ennek elmulasztásából eredő bármilyen jogkövetkezményekért vagy kárért a bérbeadó felelősséget nem vállal.

A piacon árusítható termékek köre

4. § (1)[13] [14]A piacon árusítható termékek köre:

(1) A piacon árusítható termékek köre:

Szabad asztalról:

a. Élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer-nyersanyag, élő baromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat, élő és művirág, mezőgazdasági termék, karácsonyi fenyőfa, virágföld.

b. Ruházat, vegyes iparcikk, háztartási cikk, kulturális cikk, kegytárgy, dísztárgy, ajándéktárgy, bazáráru, műszaki cikk – kivéve a (4) bekezdés szerinti áruféleségek.

A piac területén kialakított üzlethelyiségben:

Állati eredetű nyers élelmiszer, élelmiszer-nyersanyag, lőtt vad, vágott baromfi-, nyúl-, hal- és más ehető víziállat csak üzlethelyiségben és rendszeres hatósági állatorvosi felügyelet mellett árusítható.”

(2) Vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával áru- és termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.

(3) Vásáron és piacon még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem hozható forgalomba:

a) nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő;

b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény;

c) kábítószernek és pszichotróp anyagnak minősülő termék;

d) mérgező és veszélyes anyag;

e) látást javító szemüveg, kontaktlencse;

f) fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, külön jogszabály alapján II., III., IV. vagy V. osztályba tartozó pirotechnikai termék, gázspray;

g) "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;

h) kulturális javak;

i) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma;

j) olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik.

(4) Vásáron és piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható forgalomba:

a) a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglalt termék

b) növényvédő szer;

c) barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;

d) gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek);

e) külön jogszabály alapján I. osztályba tartozó pirotechnikai termék.

A helyhasználat ideje, díja

5. § (1) A piacon az üzemeltető tartós vagy alkalmi helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen szabad árusítani. Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a helyhasználati engedélyt csak az árusításra jogosító engedély bemutatása után szabad kiadni.

(2) A piac területén tartós helyhasználatot lehet megszerezni. Az a kereskedő vagy szolgáltató, aki tartós hellyel nem rendelkezik, illetve a tartós helyét a piac kezdetéig nem foglalja el, az érkezés sorrendjében foglalhat helyet. Az árusítás az élelmiszerpiac kivételével saját asztalról, sátorból történhet meg.

(3) A tartós helyhasználati engedélyt a tárgyévre lehet kiadni.
- A tartós (éves) helyhasználati díjat (bérletet) előre, az árusítást megelőző év december 31-ig, — későbbi kezdés esetén a helyfoglalás időpontjában — kell megfizetni, az erről szóló megállapodás szerint;
- Lehetőség van féléves, szerdai és szombati, valamint csak szerdai vagy csak szombati bérlet megváltására is. A második félévi díj befizetési határideje tárgyév június 30.
- A területhasználati díj 1,50 méter mélységig folyóméterben számolandó. Minden megkezdett folyóméter egésznek számít. A piacfelügyelő egyedi elbírálás alapján jogosult a folyóméterenként x 1,50 méter mélységnél nagyobb területnagyságot meghaladó esetekben a fizetendő összeget négyzetméterben meghatározni.
- A helyhasználó kizárólag a kifizetett területnagyságot foglalhatja el, a területnagyság túllépéséért pótdíj számítható fel, melynek mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4)[15] [16] A tartós vagy alkalmi helyhasználati engedélyt az üzemeltető írásban adja ki. Igénylőnek a bérlet vagy napijegy kiváltásakor az árusításra vonatkozó jogosultságát igazoló okiratot (cégkivonat, egyéni vállalkozói engedély vagy őstermelői igazolvány) be kell mutatnia, mert annak másolati példánya a helyfoglalási szerződés mellékletét képezi. Őstermelő esetében az engedélyben megjelölt termékeken kívül más termék árusítása nem megengedett. Ennek megsértése esetén első alkalommal figyelmeztetésben, ismétlődés esetén pedig kitiltásra kerül a piacról.
A helyhasználat részletes feltételeit az írásos engedély tartalmazza. A helyhasználó a kijelölt helyet az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem változtathatja meg, a piac területén máshol nem árusíthat, árut és göngyöleget máshol nem rakhat le. A tartós vagy alkalmi helyhasználat jogának a helyhasználó által más személyre történő átruházása tilos! A bérleti szerződés ezirányú megszegése esetén az üzemeltető (GAMESZ) értesíti az jegyzőt, aki a 6. § szerint jár el.
A helyhasználati engedély kifüggesztése az árusító pulton, jól látható helyen kötelező!

(5)[17] Az alkalmi helyhasználat jogának megszerzése helyhasználati díj megfizetésével történik a piacnapokon. A helyhasználati díj megfizetéséről kiadott nyugtának naptárszerűen tartalmaznia kell az időpontot is. A helyhasználati díj megfizetését igazoló nyugtát az árusítást végző személy a területhasználat megszűnéséig köteles megőrizni, azt az ellenőrzést végző személynek (piacfelügyelő, közterület-felügyelő, jegyző által ellenőrzésre feljogosító igazolvánnyal ellátott személy) felhívásra bemutatni. A helyhasználati díj megfizetését igazoló, bármilyen okból elveszett nyugta, csak újabb helyhasználati díj megfizetésével pótolható. Amennyiben ennek az árus nem tesz eleget azonnal köteles elhagyni a piac területét.”

(6) A tartós és az alkalmi helyhasználati díjak összegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(7)[18] A tartós helyhasználatot az engedélyes 15 napos határidővel, írásban felmondhatja. Az üzemeltető a tartós helyhasználatot azonnali hatállyal felmondhatja, ha az árusító a piac működési rendjét felszólítás ellenére sem tartja be, az árusítóhelyén hulladékot vagy nem értékesített árut hagyott ott és ennek elmulasztására már figyelmeztetést kapott, az engedélyhez kötött termék árusítójától a kereskedői engedélyt megvonták, illetve a tartós helyhasználó bérelt helyét 30 napot meghaladóan folyamatosan nem használja árusítás céljára.

(8)[19] A piac teljes területén fokozottan védendőek az ott található fák, fás szárú növények, az ültetett virágok és füves területrészek.
A piac területén lévő virágágyásokban, zöldfelületeken az árusítás, göngyölegtárolás, parkolás és gyalogos közlekedés alkalmi jelleggel sem megengedett, ezekre a területekre éves bérlet, valamint napijegy nem adható.
A növényzetben okozott kárt a kereskedő köteles megtéríteni, valamint károkozás esetén a piac területén végzett kereskedelmi tevékenysége azonnali hatállyal megszüntethető.

A piacfelügyelet

6. § (1) A piac rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak megtartását a jegyző, az ellenőrzésre jogosult más hatóságok, valamint tagjaik tekintetében a területi gazdasági kamarák is ellenőrzik.

(2)[20] [21]A piacfelügyelő és a közterület-felügyelő ellenőrzi a piaci és az egyéb alkalmi árusítást a város területén.
A piacfelügyelő írásbeli javaslatára a piac általános rendjét megszegő személy vagy kereskedő árusítási jogát a jegyző – első alkalommal legfeljebb 3 hónapra – felfüggesztheti.
A jegyző a piac rendjét ismételten megszegő személyt/kereskedőt véglegesen kitilthatja a piac területéről.
A piacfelügyelő feladatainak ellátásához rendészeti feladatok ellátására megbízott személy közreműködését kérheti.
A jegyző határozata ellen fellebbezést a képviselő-testülethez lehet benyújtani.
(2/a) [22]Az üzemeltető képviseletében eljáró személy: piacfelügyelő, rendész, jegyszedő, sértegetése, fenyegetése, esetleges fizikai bántalmazása a piacról való végleges kitiltást von maga után, továbbá a történtekről az üzemeltető köteles jegyzőkönyvet felvenni és szükség esetén rendőrségi feljelentést tenni. A piacról való kitiltó határozat meghozatalára a jegyző jogosult, a fenti jegyzőkönyv alapján indított eljárásban.

(3) A piac rendjére vonatkozó szabályokat és a helyfoglalás díját az üzemeltető köteles a piac területén jól látható helyen kifüggeszteni.

II. FEJEZET Búcsúvásár

7. § (1) A búcsúvásár ideje a helyi hagyományok szerint az Erzsébet napot (november 19.) követő vasárnap.

(2) A búcsúvásár helye a Patak utca, Találkozók útja és Mogyoródi utca által határolt (Búcsú tér) közterület.

(3) A búcsúvásár rendezője, üzemeltetője a GAMESZ, illetve a jegyző által megbízott piacfelügyelő.

8. § (1) A búcsúvásáron értékesítő, szolgáltató, valamint mutatványos tevékenység folytatható a tevékenységre vonatkozó jogszabályok megtartásával.

(2) A búcsúvásáron forgalmazhatók a kialakult szokások szerinti termékek: könyv, kiadvány, játék, emléktárgy, bazáráru, élő- és művirág, mézeskalács, édesipari termék, kulturális cikk, ruházat, kegytárgy, dísztárgy.

(3) A búcsúvásárban nem hozható forgalomba az e rendelet 4. §. (3)-(4) bekezdésében meghatározott termék.

Alkalmi vásár

9. § (1) A piac részére kijelölt területen az üzemeltető alkalmi vásárt szervezhet, a fenntartó előzetes engedélye alapján (pl. adventi vásár).

(2) Az alkalmi vásáron a piaci árusításra vonatkozó díjakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az árusok – a helyhasználaton felül - az igénybevett egyéb szolgáltatásokat (őrzés, díszítés, áramszolgáltatás, díszkivilágítás stb.) is kötelesek megfizetni.

(3) A területhasználati és egyéb díjakat az alkalmi vásár teljes időtartamára előre, a piacra vonatkozó szabályok szerint, az üzemeltetővel megkötött írásbeli megállapodás alapján kell megfizetni.

Alkalmi árusítás

10. § (1) A 2. § (7) bekezdésében meghatározott helyen a Valentin nap, Nőnap, Anyák napja, Mindenszentek - Halottak Napja, Szilveszter ünnepekhez, valamint a ballagáshoz kapcsolódóan alkalmi utcai árusítás folytatható.

(2) Az árusok érkezési sorrendben foglalhatják el árusító helyüket.

(3) Az árusítást a 10. § (1) bekezdésében megjelölt napok előtt 3 nappal lehet megkezdeni.

(4) Az árusítás 7.00 órától 19.00 óráig tarthat.

(5) Az alkalmi árusítás területhasználati díja jelen rendelet 1. sz. mellékletében van feltüntetve.

(6) A területhasználati díj megfizetésének módja: a piacfelügyelő a helyszínen nyugta ellenében szedi be a területhasználati díjat, annak a napnak a reggelén, amikor az árus a helyét elfoglalta. Hivatalos számlát kérésre a GAMESZ (Veresegyház, Sport utca 4.) adhat.

(7) A területhasználati díj összege az árusítással elfoglalt folyóméter függvénye, legkisebb egysége az 1 napra vonatkozó díj megfizetése.

(8) Az árusítás befejeztével semmiféle szemét, megmaradt áru, csomagolóanyag stb. nem hagyható a helyszínen, ezért az árusítást végző felel.

(9) A piacnapokon a piaci rendtartásnak megfelelően kell eljárni az alkalmi árusítás során. Ezért a piaci napokon az alkalmi árusítás megkezdésére csak 14 óra után van lehetőség.

(10) Május elsején és egyéb engedélyezett közösségi rendezvényeken a Pamut-tó melletti Japán szoborparkban, valamint a Fenyvesben a piacfelügyelővel való előzetes egyeztetés után van lehetőség alkalmi árusításra.

Záró rendelkezés

11. § (1) E rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Veresegyház Város Önkormányzat 4/1997 (II.28.). számú önkormányzati rendelete.

(3) A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározott módon – a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Piaci díjtételek[23]

Éves helyhasználati díjak (bérlet)

sátor, asztal (Ft/m2/év) 16.000,-Ft

őstermelő (Ft/m2/év) 10.000,-Ft

Féléves helyhasználati díjak (bérlet)

sátor, asztal (Ft/m2/félév) 8.000,-Ft

őstermelő (Ft/m2/félév) 5.000,-Ft

Árusító pad, sátor, egyéb árusítás földről

napijegy bérlettel folyóméterenként 900,- Ft

bérlet nélkül folyóméterenként 1.200,- Ft

Őstermelők

napijegy bérlettel folyóméterenként 500,-Ft

bérlet nélkül folyóméterenként 700,-Ft

Teherautó, büfékocsi (a Városháza mellett e célra kijelölt területen)

éves bérlet (Ft/gépjármű/év) 75.000,-Ft

napijegy (Ft/gépjármű/nap) bérlettel 7.000,-Ft

bérlet nélkül 9.000,-Ft

Elektromos áram vételezése (Ft/nap)

napijegy 1.000,- Ft

787,-Ft + 213,- Ft(ÁFA)

Pótdíj (a kifizetett terület túllépése esetén (Ft/m2): 1.500,-Ft

Alkalmi árusítás díjtétele

Alkalmi árusítás (Ft/m2) 1.500,-Ft

Pótdíj (a kifizetett terület túllépése esetén (Ft/m2) 3.000,-Ft

Vásár, búcsúvásár díjtétele

Vásári, búcsúvásári napijegy (Ft/m2) 2.000,-Ft

Pótdíj (a kifizetett terület túllépése esetén (Ft/m2) 4.000,-Ft

Vásár, búcsúvásár területén történő parkolás esetén

személygépkocsi (Ft/nap) 4.000,-Ft

teherautó, vontatmány, pótkocsi, tréler (Ft/nap) 8.000,-Ft

Állatvásár díjtételei

Nagy testű haszonállatok (ló, szarvasmarha stb. állatonként) 1.000,-Ft

Közepes testű haszonállatok (malac, kecske, juh stb. állatonként) 300,-Ft

Kishaszonállatok, egyéb állatok (elfoglalt négyzetméterenként) 500,-Ft

Állatvásár területén történő parkolás esetén

személygépkocsi (Ft/nap) 4.000,-Ft

teherautó, állatszállító, tréler (Ft/nap) 8.000,-Ft

büfékocsi (Ft/nap) 12.000,-Ft


[1] Beemelte az 5/2020.(IV.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. IV. 25-től.
[2] Beemelte a 22/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. XI. 25-től.
[3] Hatályon kívül helyezte a 23/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan: 2020. XI. 26-tól.
[4] Beemelte az 5/2020.(IV.23.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. IV. 25-től.
[5] Beemelte a 22/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. XI. 25-től.
[6] Hatályon kívül helyezte a 23/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan: 2020. XI. 26-tól.
[7] Beemelte a 21/2020.(XI.6.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. XI. 7-től.
[8] Beemelte a 21/2020.(XI.6.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. XI. 7-től.
[9] Módosította a 22/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. XI. 25-től.
[10] Módosította a 23/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2020. XI. 26-tól.
[11] Beemelte az 1/2021.(I.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2021. I. 23-tól.
[12] Beemelte az 1/2021.(I.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2021. I. 23-tól.
[13] Módosította a 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. III. 10-től.
[14] Módosította a 7/2021.(IV.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. IV. 7-től.
[15] Beemelte a 39/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. I. 1-től.
[16] Módosította az 1/2021.(I.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. I. 23-tól.
[17] Módosította az 1/2021.(I.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. I. 23-tól.
[18] Módosította a 39/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. I. 1-től.
[19] Beemelte a 39/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019. I. 1-től.
[20] Módosította a 16/2020.(VIII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020.augusztus 11-től.
[21] Módosította az 1/2021.(I.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2021. I. 23-tól.
[22] Beemelte az 1/2021.(I.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2021. I. 23-tól.
[23] Módosította a 34/2018.(XII.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. I. 1-től.