Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Hatályos: 2019. 05. 30- 2019. 05. 30

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. §             Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.


2. §[1],[2],[3]  (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

    a) összes bevételét                                                                          920.435 eFt-ban

                   b) összes kiadását                                                                           920.435 eFt-ban

                   c)  tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát                              431.329 eFt-ban

                   d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                                920.435 eFt-ban

                   e) költségvetési egyenlegét                                                             489.106 eFt-ban

 1. költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 489.106 eFt-ban
 2. költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
 3. finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.

          (2)     Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 417.578 eFt működési költségvetés előirányzat,

                   b) 502.857 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (3)     Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

              a) 454.738 eFt működési költségvetés előirányzat,

                   b) 465.697 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (4)     Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 914.297 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.138 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

          (5)     A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 71.371 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 1.020 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

       (6)     A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 71.371 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 1.020 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

       (7)     A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 72.391 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

 1. A Bodajki Zengő Óvoda (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

   a) 53.390 e Ft működési költségvetés előirányzat,

   b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (9)     Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 53.390 e Ft működési költségvetés előirányzat,

   b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (10)   Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 53.645 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

                   Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.


2. §   (1)      Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

    a) összes bevételét                                                                          951.365 eFt-ban

                   b) összes kiadását                                                                           951.365 eFt-ban

                   c)  tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát                              462.259 eFt-ban

                   d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                                951.365 eFt-ban

                   e) költségvetési egyenlegét                                                          - 489.106 eFt-ban

 1. költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 489.106 eFt-ban
 2. költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
 3. finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.

          (2)     Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 426.864 eFt működési költségvetés előirányzat,

                   b) 524.501 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (3)     Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

              a) 852.427 eFt működési költségvetés előirányzat,

                   b)   98.938 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (4)     Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 943.525 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 7.840 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

          (5)     A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 71.404 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 1.020 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

       (6)     A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 72.424 eFt működési költségvetés előirányzat,

b)  0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.


       (7)     A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 72.424 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

 1. A Bodajki Zengő Óvoda (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

   a) 53.390 e Ft működési költségvetés előirányzat,

   b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (9)     Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 53.484 e Ft működési költségvetés előirányzat,

   b) 161 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (10)   Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 53.645 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

                   Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

3. §    (1)     A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

          (2)     Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.

          (3)     Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

          (4)     Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. §[4]  (1)     (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester, 4 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.

          (2)     Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.

          (3)     A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.

          (4)     A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 7 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.

          (5)     Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre és részére 10 eFt/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.

          (6)     Az óvoda intézményi költségvetése 12 fő közalkalmazott személyi juttatásait tartalmazza.


5. §             Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.

6. §    (1)     A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.

          (2)     A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesterrel köteles egyeztetni.

7. §   (1)      Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.

          (2)     A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.

          (3)     A 2018. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.


8. §[5]            A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 6.105 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

 1. Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 2.000 eFt,
 2. Út, autópálya építése kormányzati funkción 1.525 eFt,
 3. Városgazdálkodás kormányzati funkción 805 eFt,

                   d) Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,

                   e)  Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 200 eFt,

                   f)  Intézményi beszerzés a hivatalnál 1.020 eFt,

                   g)  Intézményi beszerzés az óvodánál 255 eFt.

8. §             A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 15.557 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

 1. Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 2.000 eFt,
 2. Városgazdálkodás kormányzati funkción 1.001 eFt,

                   c)  Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,

                   d) Sportlétesítmények működtetése kormányzati funkción 10.223 eFt,

                   e)  Út, autópálya kormányzati funkción 1.525 eFt,

                   f) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 145 eFt,

                   g) Közfoglalkoztatás kormányzati funkción 202 eFt,

                        h)         Intézményi beszerzés az óvodánál 161 eFt.

9. §[6],[7]           A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 459.592 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

                   a)  Városgazdálkodás kormányzati funkción 408.342 eFt,

                   b) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 23.550 eFt,

                   c)  Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 12.700 eFt,

                   d) Út, autópálya kormányzati funkción 15.000 eFt.

9. §             A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 83.381 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

                   a)  Városgazdálkodás kormányzati funkción 43.525 eFt,

                   b) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 24.023 eFt,

                   c)  Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 6.000 eFt,

                   d) Út, autópálya kormányzati funkción 9.283 eFt,

                        e) Önkormányzati hivatal kormányzati funkción 550 eFt.

10. §  (1)[8],[9]  A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 97.098 eFt összegben hagyja jóvá.

          (2)  A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló 90 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.

10. §  (1)      A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 376.078 Ft, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 97.098 eFt összegben hagyja jóvá.

          (2)  A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló 90 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.

11. §           Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.


12. §           Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

13. §  (1)     Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

         

(2)[10],[11]  A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -489.106 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -79.816 eFt, a felhalmozási egyenleg -409.290 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

          (3)[12],[13]  A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:

                   a)  működési maradvány felhasználása 42.656 eFt,

                   b)  felhalmozási maradvány felhasználása 446.450 Ft.

          (4)     A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

          (5)     A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

          (6)     Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 82.200 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 41.100 eFt-ban állapítja meg.

          (7)     A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

          (8)     A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

          (9)     A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

          (10)   A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.


13. §  (1)     Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

         

(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -489.106 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -443.669 eFt, a felhalmozási egyenleg -45.437 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.


          (3)     A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:

                   a)  működési maradvány felhasználása 18.106 eFt,

                   b)  felhalmozási maradvány felhasználása 471.000 Ft.

          (4)     A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

          (5)     A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

          (6)     Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 82.200 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 41.100 eFt-ban állapítja meg.

          (7)     A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

          (8)     A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

          (9)     A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

          (10)   A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

14. §           A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

15. §  (1)     A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

          (2)     A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.

          (3)     Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

          (4)     Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.


16. §           A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

17. §  (1)     A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

          (2)     A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

18. §            A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.


19. §           A közvetett támogatásnyújtás elvei:

                   a)  Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.

                   b)  Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.

                   c)  A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.

                   d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

e)  A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre, továbbá a szakrendelést igénybevevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2.500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

A civil szervezetek, egyesületek, klubok (a továbbiakban együttesen: egyéb szervezetek) részére az önkormányzat a tulajdonában álló, arra alkalmas helyiségeit térítésmentesen biztosítja.

                   f)  Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

                   g)  Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.


20. §[14]          


21. §[15]         


22. §[16]


23. §           Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

24. §  (1)     Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.

          (2)     A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

25. §  (1)     A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

          (2)     A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

          (3)     A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

          (4)     Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2018. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

          (5)     A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.


26. §           A költségvetés a Tófürdő működési költségeire fedezetet tartalmaz.

27. §           A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.


28. §          Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.
                     Wurczinger Lóránt                                                 Nagy Csilla

                            polgármester                                                            jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bodajk, 2018. február 16.                                                                                                           Nagy Csilla

                                                                                                            jegyző


[1]

Módosította: 6/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

[4]

Módosította: 6/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet

[5]

Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

[6]

Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

[7]

Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

[8]

Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

[9]

Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

[10]

Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

[11]

Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

[12]

Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

[13]

Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

[14]

Hatályon kívül helyezte: 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet

[15]

Hatályon kívül helyezte: 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet

[16]

Hatályon kívül helyezte: 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet