Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 13 - 2021. 06. 29

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. § 70. pontjával meghosszabbított Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Veresegyház Város Polgármestere Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

Az Önkormányzat bevételei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési költségvetési bevételét 7 755 041 616,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési bevételét 2 329 161 734,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 5 910 871 067,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét 15 995 074 417,Ft-ban állapítja meg.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat

6 436 608 652

Ft

Polgármesteri Hivatal

13 007 200

Ft

GAMESZ

939 019 636

Ft

Kéz a Kézben Óvoda

139 035 791

Ft

Meseliget Bölcsőde

32 700 000

Ft

Kölcsey Ferenc Könyvtár

900 000

Ft

Váci Mihály Művelődési Ház

45 285 432

Ft

Idősek Otthona

148 484 905

Ft

(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5‑9. számú melléklete tartalmazza.

II. FEJEZET Az Önkormányzat kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési kiadásait 7 183 232 613,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési kiadását 3 624 939 457,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 5 186 902 347,- Ft összegben állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét 15 995 074 417,Ft-ban állapítja meg.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat

3 228 809 309

Ft

Polgármesteri Hivatal

520 778 441

Ft

GAMESZ

1 530 198 616

Ft

Kéz a Kézben Óvoda

1 084 116 316

Ft

Meseliget Bölcsőde

252 417 482

Ft

Kölcsey Ferenc Könyvtár

50 097 927

Ft

Váci Mihály Művelődési Ház

194 708 143

Ft

Idősek Otthona

322 106 379

Ft

(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat

2 905 247 105

Ft

Polgármesteri Hivatal

25 335 952

Ft

GAMESZ

659 755 100

Ft

Kéz a Kézben Óvoda

12 033 250

Ft

Meseliget Bölcsőde

6 985 000

Ft

Kölcsey Ferenc Könyvtár

4 466 000

Ft

Váci Mihály Művelődési Ház

3 955 520

Ft

Idősek Otthona

7 161 530

Ft

(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait 3 075 848 977,- Ft összegben állapítja meg.

(2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14.1, 14.2,14.3 számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásait 70 663 080, Ft összegben állapítja meg.

(4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15.1, 15.2 számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi intézményfinanszírozás összegét 3 244 711 625,Ft-ban állapítja meg.

(2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 205 468 717,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 124 325 338,-Ft összegben biztosítja.

(2) A felhalmozási célú átadott pénz 478 427 400,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.

(3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 750 305 804,-Ft. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.5. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A közhatalmi bevételek előirányzata 3 820 354 166,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 5 000 000,- Ft céltartalékot tervez a 17. melléklet szerint.

(2) A 2021. évi általános tartalék összegét 200 000 000,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át bruttó 10 000 000,- Ft-ig. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 000 000,- Ft-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.

10. § (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint határozza meg.

(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint állapítja meg.

11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.

(3) A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.

12. § A 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

13. § A 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

15. § A 26. sz. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

16. § (1) Az adott kölcsönök 2021.01.01-ei állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021.01.01-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.

III. FEJEZET A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

17. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg, mely havonta egyenlő részletben kerül utalásra a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(2) A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére béren kívüli juttatásként bruttó (járulékokkal növelt) 200.000,-Ft/fő éves keretet határoz meg, melyet az intézmények havonta egyenlő részletekben utalnak át a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(3) Az óvoda munkavállalói az intézmény béren kívüli juttatásáról szóló szabályzata alapján részesülnek e járandóságban.

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.

(5) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.

Fizetési előleg

18. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.

(2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.

(3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.

(4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.

IV. FEJEZET Intézményirányítás

19. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.

(3) Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.

(4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.

(5) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.

V. FEJEZET Felhatalmazások

20. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében, ezt követően negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

21. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10.8.és 16. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (150 000 Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 2 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.

VI. FEJEZET Egyéb rendelkezések

22. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 32. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-éig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.

23. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

(2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.

24. § (1) Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.

(2) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:

a. készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,

b. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,

c. megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,

d. vásárlási és üzemanyag előlegre.

Záró rendelkezések

25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni

(2) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell.

(3) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

1. melléklet

Költségvetés Mérlege

1. Város összesen

Veresegyház Város Összesen

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2021

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 155 745 424

1 391 691 198

1 881 371 940

K1. Személyi juttatás

2 053 678 166

2 060 656 351

2 412 614 594

B3. Közhatalmi bevételek

4 178 778 986

3 695 251 899

3 820 354 166

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

392 393 970

357 084 838

395 095 279

B4. Működési bevételek

2 172 759 122

1 727 562 142

2 050 940 164

K3. Dologi kiadások

2 754 720 647

2 220 096 422

3 083 767 777

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

252 425 346

381 375 639

2 375 346

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 069 000

15 403 057

20 800 000

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

930 974 893

984 668 839

1 270 954 963

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

155 000 000

205 000 000

0

Általános tartalék

150 000 000

200 000 000

0

Céltartalék

5 000 000

5 000 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

7 759 708 878

7 195 880 878

7 755 041 616

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

6 155 836 676

5 637 909 507

7 183 232 613

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

77 735 155

0

K6. Beruházások

2 266 079 221

2 855 400 174

3 075 848 977

B5. Felhalmozási bevételek

2 605 437 215

934 934 332

1 910 867 734

K7. Felújítások

201 569 224

143 313 233

70 663 080

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38 329 000

93 065 200

418 294 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 097 180 000

1 090 462 000

478 427 400

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

2 643 766 215

1 105 734 687

2 329 161 734

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

3 564 828 445

4 089 175 407

3 624 939 457

0

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

10 403 475 093

8 301 615 565

10 084 203 350

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

9 720 665 121

9 727 084 914

10 808 172 070

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

4 146 529 338

7 270 050 206

5 910 871 067

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

4 829 339 310

5 886 170 835

5 186 902 347

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 446 529 338

1 126 316 334

110 871 067

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

14 550 004 431

15 571 665 771

15 995 074 417

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

14 550 004 431

15 613 255 749

15 995 074 417

1. 1 táblázat Önkormányzat

Veresegyház Város Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2021

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 152 972 954

1 341 786 402

1 878 221 940

K1. Személyi juttatás

145 072 359

141 351 362

156 559 776

B3. Közhatalmi bevételek

4 178 118 986

3 694 430 899

3 819 494 166

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 278 321

20 932 737

31 583 960

B4. Működési bevételek

869 486 777

626 866 100

737 017 200

K3. Dologi kiadások

1 289 876 536

951 515 721

1 749 560 610

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

251 925 346

380 080 761

1 875 346

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 069 000

15 403 057

20 800 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

930 974 893

984 612 895

1 270 304 963

Ebből: K513.Tartalékok összesen

155 000 000

0

205 000 000

Általános tartalék

150 000 000

200 000 000

Céltartalék

5 000 000

5 000 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

6 452 504 063

6 043 164 162

6 436 608 652

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

2 420 271 109

2 113 815 772

3 228 809 309

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

77 735 155

0

K6. Beruházások

2 072 226 789

2 601 446 801

2 379 887 425

B5. Felhalmozási bevételek

2 605 337 215

934 454 747

1 910 767 734

K7. Felújítások

62 855 724

80 043 948

46 932 280

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38 329 000

93 065 200

418 294 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 097 180 000

1 090 462 000

478 427 400

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

2 643 666 215

1 105 255 102

2 329 061 734

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

3 232 262 513

3 771 952 749

2 905 247 105

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

9 096 170 278

7 148 419 264

8 765 670 386

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

5 652 533 622

5 885 768 521

6 134 056 414

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

4 067 145 122

7 165 604 199

5 800 000 000

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

7 510 781 778

8 580 715 987

8 431 613 972

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 367 145 122

1 021 870 327

0

ebből: intézméy finanszírozás

2 681 442 468

2 694 545 152

3 244 711 625

ebből: hitel törlesztés

4 788 013 544

5 844 845 069

5 126 190 666

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

13 163 315 400

14 314 023 463

14 565 670 386

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

13 163 315 400

14 466 484 508

14 565 670 386

1.2 táblázat Polgármesteri hivatal

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

479 850

537 998

600 000

K1. Személyi juttatás

319 380 000

302 456 274

344 885 007

B3. Közhatalmi bevételek

660 000

821 000

860 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

60 089 855

52 441 648

55 544 455

B4. Működési bevételek

11 721 500

9 709 496

11 547 200

K3. Dologi kiadások

199 115 395

169 674 909

119 698 979

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

5 944

650 000

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

12 861 350

11 068 494

13 007 200

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

578 585 250

524 578 775

520 778 441

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

K6. Beruházások

11 309 900

5 638 317

25 335 952

B5. Felhalmozási bevételek

100 000

479 585

100 000

K7. Felújítások

0

1 615 929

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

100 000

479 585

100 000

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

11 309 900

7 254 246

25 335 952

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

12 961 350

11 548 079

13 107 200

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

589 895 150

531 833 021

546 114 393

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

576 933 800

521 804 072

533 007 193

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

7 117

1 247 906

1 519 130

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

576 926 683

520 556 166

531 488 063

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

589 895 150

533 352 151

546 114 393

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

589 895 150

531 833 021

546 114 393

1.3 táblázat GAMESZ

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 242 620

46 783 973

2 500 000

K1. Személyi juttatás

503 069 213

531 941 181

673 914 911

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

95 437 693

91 936 331

108 861 088

B4. Működési bevételek

910 000 054

786 298 232

936 019 636

K3. Dologi kiadások

787 228 225

687 644 841

747 422 617

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

716 463

500 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

912 742 674

833 798 668

939 019 636

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

1 385 735 131

1 311 522 353

1 530 198 616

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

K6. Beruházások

153 195 402

220 932 278

647 116 100

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

K7. Felújítások

97 757 000

60 160 662

12 639 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

250 952 402

281 092 940

659 755 100

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

912 742 674

833 798 668

939 019 636

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

1 636 687 533

1 592 615 293

2 189 953 716

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

723 944 859

825 740 705

1 250 934 080

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

40 397 003

48 120 364

66 924 080

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

683 547 856

777 620 341

1 184 010 000

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 636 687 533

1 659 539 373

2 189 953 716

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 636 687 533

1 592 615 293

2 189 953 716

1. 4. táblázat Óvoda

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

K1. Személyi juttatás

639 306 142

618 197 530

724 732 245

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

120 885 674

111 552 955

117 740 260

B4. Működési bevételek

139 035 791

108 621 990

139 035 791

K3. Dologi kiadások

234 314 651

234 746 798

241 643 811

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

139 035 791

108 621 990

139 035 791

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

994 506 467

964 497 283

1 084 116 316

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K6. Beruházások

8 445 500

7 046 459

4 889 500

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

0

0

7 143 750

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

8 445 500

7 046 459

12 033 250

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

139 035 791

108 621 990

139 035 791

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

1 002 951 967

971 543 742

1 096 149 566

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

863 916 176

874 778 746

957 113 775

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

4 288 008

10 098 317

11 856 994

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

859 628 168

864 680 429

945 256 781

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 002 951 967

983 400 736

1 096 149 566

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 002 951 967

971 543 742

1 096 149 566

1.5 táblázat Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

K1. Személyi juttatás

161 318 055

160 665 753

189 268 963

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 874 260

29 428 464

30 668 519

B4. Működési bevételek

32 500 000

25 770 251

32 700 000

K3. Dologi kiadások

36 385 000

26 816 260

32 480 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

32 500 000

25 770 251

32 700 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

228 577 315

216 910 477

252 417 482

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K6. Beruházások

635 000

7 147 748

6 985 000

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

4 508 500

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

5 143 500

7 147 748

6 985 000

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

32 500 000

25 770 251

32 700 000

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

233 720 815

224 058 225

259 402 482

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

201 220 815

198 391 077

226 702 482

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3 541 073

5 752 095

103 103

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

197 679 742

192 638 982

226 599 379

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

233 720 815

224 161 328

259 402 482

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

233 720 815

224 058 225

259 402 482

1.6. táblázat Könyvtár

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 000

43 098

50 000

K1. Személyi juttatás

28 593 092

27 175 485

29 198 082

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 406 597

4 380 956

4 576 085

B4. Működési bevételek

1 630 000

1 009 841

850 000

K3. Dologi kiadások

16 596 840

11 488 807

16 323 760

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

76 020

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 680 000

1 128 959

900 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

50 596 529

43 045 248

50 097 927

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K6. Beruházások

5 971 000

4 035 094

4 466 000

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

5 971 000

4 035 094

4 466 000

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

1 680 000

1 128 959

900 000

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

56 567 529

47 080 342

54 563 927

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

54 887 529

47 108 858

53 663 927

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

557 852

955 023

1 157 475

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

54 329 677

46 153 835

52 506 452

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

56 567 529

48 237 817

54 563 927

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

56 567 529

47 080 342

54 563 927

1.7 táblázat Művelődési Ház

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

2 539 727

0

K1. Személyi juttatás

91 436 500

91 477 040

93 906 158

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 025 500

15 379 219

14 898 985

B4. Működési bevételek

45 608 000

22 201 937

45 285 432

K3. Dologi kiadások

86 393 000

46 595 430

85 903 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

50 000

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

45 608 000

24 741 664

45 285 432

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

195 855 000

153 501 689

194 708 143

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K6. Beruházások

3 500 630

4 077 560

2 089 000

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

8 000 000

0

1 866 520

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

11 500 630

4 077 560

3 955 520

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

45 608 000

24 741 664

45 285 432

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

207 355 630

157 579 249

198 663 663

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

161 747 630

135 722 899

153 378 231

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2 746 130

4 591 100

2 885 314

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

159 001 500

131 131 799

150 492 917

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

207 355 630

160 464 563

198 663 663

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

207 355 630

157 579 249

198 663 663

1.8. táblázat: Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

K1. Személyi juttatás

165 502 805

187 391 726

200 149 452

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 396 070

31 032 528

31 221 927

B4. Működési bevételek

162 777 000

147 084 295

148 484 905

K3. Dologi kiadások

104 811 000

91 613 656

90 735 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

502 395

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

162 777 000

147 586 690

148 484 905

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

301 709 875

310 037 910

322 106 379

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K6. Beruházások

10 795 000

5 075 917

5 080 000

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

28 448 000

1 492 694

2 081 530

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

39 243 000

6 568 611

7 161 530

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

162 777 000

147 586 690

148 484 905

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

340 952 875

316 606 521

329 267 909

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

178 175 875

195 444 802

180 783 004

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

27 847 033

33 681 202

26 424 971

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

150 328 842

161 763 600

154 358 033

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

340 952 875

343 031 492

329 267 909

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

340 952 875

316 606 521

329 267 909

2. melléklet

Működési bevételek

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020.

2020. Tény

2021. Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

K1. Személyi juttatás

165 502 805

187 391 726

200 149 452

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 396 070

31 032 528

31 221 927

B4. Működési bevételek

162 777 000

147 084 295

148 484 905

K3. Dologi kiadások

104 811 000

91 613 656

90 735 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

502 395

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

Általános tartalék

0

0

Céltartalék

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

162 777 000

147 586 690

148 484 905

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

301 709 875

310 037 910

322 106 379

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

K6. Beruházások

10 795 000

5 075 917

5 080 000

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

K7. Felújítások

28 448 000

1 492 694

2 081 530

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

39 243 000

6 568 611

7 161 530

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

162 777 000

147 586 690

148 484 905

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

340 952 875

316 606 521

329 267 909

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

178 175 875

195 444 802

180 783 004

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

27 847 033

33 681 202

26 424 971

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

150 328 842

161 763 600

154 358 033

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

340 952 875

343 031 492

329 267 909

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

340 952 875

316 606 521

329 267 909

2.1. melléklet

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

217 631 250

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

- Zöldterület gazdálkodás

28 193 760

-Közvilágítás támogatása

55 480 000

-Köztemető fenntartás támogatása

3 111 286

-Közutak fenntartásának támogatása

42 559 945

-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

53 514 000

-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása

71 400

Összesen

400 561 641

2.2. melléklet

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

Óvoda pedagógusok bértámogatása

388 433 850

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

154 707 000

Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása

7 776 000

Mesterpedagógus kiegészító támogatása

3 222 000

Óvoda működési támogatás

89 929 420

Összesen

644 068 270

2.3. melléklet

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

család- és gyermekjóléti szolgálat

31 980 000

szociális étkezés

6 204 660

házi segítségnyújtás- szociális segítés

100 000

házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás

12 269 400

időskorúak nappali intézményi ellát.

2 604 000

hajléktalanok nappali ellátása

17 297 580

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)

40 800 000

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

41 748 000

Bölcsőde működési támogatás

12 399 000

Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.

71 978 680

Szoc.Otth. Működési támogatás

Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása

93 875 760

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

98 673 878

Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás

221 730

Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék

Összesen

430 152 688

2.4. melléklet

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás

43 009 400

Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.

0

Összesen

43 009 400

2.5. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

4/2021. Korm. Rend. Értelmében a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása

232 513 805

Összesen

232 513 805

2.6. melléklet

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

0

0

Összesen

0

2.7. melléklet

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

0

0

Összesen

0

2.8. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése

35 000 000

35 000 000

Összesen

35 000 000

0

0

35 000 000

2.9. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

2.10. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Mezőőri támogatás

2 160 000

2 160 000

Földalapú támogatás

4 500 000

4 500 000

Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez

12 621 636

12 621 636

Család és nővédelem OEP finanszírozás

71 413 900

71 413 900

Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás

2 220 600

2 220 600

Kényszer fűkaszálás megelőlegezése

600 000

600 000

Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)

2 500 000

2 500 000

SZJA 1% (Könyvtár)

50 000

50 000

Összesen

92 916 136

600 000

2 550 000

96 066 136

2.11. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Mindösszesen

B311. Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

Ebből:

a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

B34. Vagyoni típusu adók

1 008 456 081

0

1 008 456 081

Ebből:

a) építményadó

315 516 624

315 516 624

b) épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

c) magánszemélyek kommunális adója

282 763 152

282 763 152

d) telekadó

410 176 305

410 176 305

B351. Értékesítési és forgalmi adók

2 751 574 839

0

2 751 574 839

Ebből:

a) iparűzési adó

2 751 574 839

2 751 574 839

B352 Fogyasztási adók

0

0

0

B354. Gépjárműadó

0

0

0

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

Ebből:

a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

0

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

59 463 246

860 000

60 323 246

Ebből:

a) eljárási illeték

0

b) igazgatási szolgáltatási díj

0

c) ebrendészeti hozzájárulás

0

d) környezetvédelmi bírság

0

e) természetvédelmi bírság

0

f) építésügyi bírság

0

g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész

0

h) talajterhelési díj

20 485 574

20 485 574

i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó

0

j) egyéb bírság

38 977 672

860 000

39 837 672

Összesen

3 819 494 166

860 000

3 820 354 166

2.12. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése

375 346

375 346

Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.

1 500 000

1 500 000

Összesen

1 875 346

0

0

1 875 346

2.13. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz

0

Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)

0

Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)

500 000

500 000

Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)

0

Összesen

0

0

500 000

500 000

3. melléklet

Felhalmozási bevételek

3. melléklet

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

1 910 767 734

0

1 910 767 734

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

100 000

100 000

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

1 910 767 734

100 000

0

1 910 867 734

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

417 744 000

417 744 000

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

550 000

550 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

418 294 000

0

0

418 294 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)

2 329 061 734

100 000

0

2 329 161 734

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Összesen

0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

0

0

Összesen

0

0

0

0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

0

0

Összesen

0

0

0

0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

0

0

Összesen

0

0

0

0

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése

417 744 000

417 744 000

0

Összesen

417 744 000

0

0

417 744 000

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

0

Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás)

500 000

500 000

Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)

50 000

50 000

Összesen

550 000

0

0

550 000

4. melléklet

Finanszírozási bevételi előirányzat

4. melléklet

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

5 800 000 000

xx

xx

5 800 000 000

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

1 519 130

109 351 937

110 871 067

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

531 488 063

2 713 223 562

3 244 711 625

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

0

B8. Finanszírozási bevételek összesen

5 800 000 000

533 007 193

2 822 575 499

9 155 582 692

4.1. melléklet

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Költségvetési szerv

GAMESZ

Óvoda

Bölcsőde

Könyvtár

Műv.ház

Id.Otthon

Mindösszesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

66 924 080

11 856 994

103 103

1 157 475

2 885 314

26 424 971

109 351 937

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

1 184 010 000

945 256 781

226 599 379

52 506 452

150 492 917

154 358 033

2 713 223 562

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

1 250 934 080

957 113 775

226 702 482

53 663 927

153 378 231

180 783 004

2 822 575 499

5. melléklet

Önkormányzat működési költségvetési bevételi előirányzat feladatonként

5. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

400 561 641

0

0

400 561 641

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

644 068 270

0

0

644 068 270

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

237 381 320

0

0

237 381 320

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

192 771 368

0

0

192 771 368

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

43 009 400

0

0

43 009 400

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

232 513 805

0

0

232 513 805

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

35 000 000

0

35 000 000

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

92 916 136

0

0

92 916 136

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

1 843 221 940

35 000 000

0

1 878 221 940

B3. Közhatalmi bevételek összesen

3 819 494 166

0

3 819 494 166

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

320 000

0

320 000

B402. Szolgáltatások ellenértéke

600 000

145 175 000

0

145 775 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 000 000

26 634 586

3 330 000

46 964 586

B404. Tulajdonosi bevételek

0

700 000

0

700 000

B405.Ellátási díjak

0

0

0

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 130 000

480 316 218

810 000

486 256 218

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

4 590 000

9 140 700

810 000

14 540 700

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

50 000

0

50 000

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

2 100 000

40 310 696

0

42 410 696

B4. Működési bevételek összesen

29 420 000

702 647 200

4 950 000

737 017 200

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

1 875 346

0

1 875 346

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

1 875 346

0

1 875 346

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

5 692 136 106

739 522 546

4 950 000

6 436 608 652

5.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége

013 320 Köztemető fenntartás és működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

045120 Út, autópálya építése

054 020 Védett természeti területek és természeti értékek

052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás

104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

400 561 641

400 561 641

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

644 068 270

644 068 270

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

237 381 320

237 381 320

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

192 771 368

192 771 368

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

43 009 400

43 009 400

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

232 513 805

232 513 805

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 660 000

12 621 636

71 413 900

2 220 600

92 916 136

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

1 756 965 804

12 621 636

0

0

0

71 413 900

2 220 600

0

0

0

1 843 221 940

B3. Közhatalmi bevételek összesen

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 819 294 166

3 819 494 166

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

100 000

500 000

600 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 000 000

17 000 000

B404. Tulajdonosi bevételek

0

B405.Ellátási díjak

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

540 000

4 590 000

5 130 000

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

4 590 000

4 590 000

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

B411. Egyéb működési bevételek

100 000

2 000 000

2 100 000

B4. Működési bevételek összesen

200 000

500 000

0

0

2 540 000

0

26 180 000

0

0

0

0

0

29 420 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

400 000

500 000

1 756 965 804

12 621 636

2 540 000

0

26 180 000

71 413 900

2 220 600

0

0

3 819 294 166

5 692 136 106

5.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok

092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével oktatásával összefüggő feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

0

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 330 000

3 330 000

B404. Tulajdonosi bevételek

0

B405.Ellátási díjak

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

810 000

810 000

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

810 000

810 000

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

B411. Egyéb működési bevételek

0

B4. Működési bevételek összesen

4 950 000

0

4 950 000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

4 950 000

0

4 950 000

5.3. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

042 220 Erdőgazdálkodás

043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése, fejlesztése

082080 Növény-, és állatkertek működtetése és megőrzése

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

083030 Egyéb kiadói tevékenység

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

35 000 000

35 000 000

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000 000

0

0

35 000 000

B3. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

300 000

20 000

320 000

B402. Szolgáltatások ellenértéke

142 000 000

25 000

150 000

2 500 000

500 000

145 175 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

200 000

23 822 516

215 000

442 070

1 835 000

120 000

26 634 586

B404. Tulajdonosi bevételek

700 000

700 000

B405.Ellátási díjak

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

54 000

478 910 818

5 650

58 050

70 200

509 100

676 000

32 400

480 316 218

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

54 000

2 279 150

58 050

6 697 100

20 000

32 400

9 140 700

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

50 000

50 000

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

B411. Egyéb működési bevételek

6 007 596

33 803 100

500 000

40 310 696

B4. Működési bevételek összesen

308 000

653 720 080

0

0

30 650

331 100

34 465 370

0

9 341 200

0

3 196 000

0

50 000

520 000

684 800

702 647 200

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1 875 346

1 875 346

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875 346

0

0

1 875 346

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

308 000

653 720 080

0

0

30 650

331 100

34 465 370

0

9 341 200

0

3 196 000

0

36 925 346

520 000

684 800

739 522 546

6. melléklet

Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata feladatonként

6. melléklet

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

1 910 767 734

0

1 910 767 734

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

1 910 767 734

0

1 910 767 734

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

417 744 000

0

417 744 000

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000

450 000

0

550 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000

418 194 000

0

418 294 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

100 000

2 328 961 734

0

2 329 061 734

6.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

011 130 Önkormányzatok…ált ig tev

045 120 Út autópálya építése

054 020 Védett természeti területek és természeti értékek

104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

B54. Részesedések értékesítése

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000

100 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

100 000

0

0

100 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

100 000

0

0

100 000

6.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

B52. Ingatlanok értékesítése

1 910 767 734

1 910 767 734

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

B54. Részesedések értékesítése

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

1 910 767 734

0

0

1 910 767 734

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

417 744 000

417 744 000

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

450 000

450 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

450 000

417 744 000

418 194 000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

1 910 767 734

450 000

417 744 000

2 328 961 734

6.3. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

092120 Köznevelési intézménx 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

B54. Részesedések értékesítése

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

7. melléklet

Működési költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként

7. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

600 000

0

0

600 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

600 000

0

0

600 000

B3. Közhatalmi bevételek

860 000

0

0

860 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

3 500 000

0

0

3 500 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 550 000

0

0

4 550 000

B405.Ellátási díjak

0

0

0

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 134 500

0

0

2 134 500

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

1 162 500

0

0

1 162 500

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

200

0

0

200

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

200 000

0

0

200 000

B4. Működési bevételek összesen

11 547 200

0

0

11 547 200

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

13 007 200

0

0

13 007 200

7.1. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége

031 030 Közterület rendjének fenntartása

016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

600 000

600 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

600 000

0

600 000

B3. Közhatalmi bevételek

60 000

800 000

0

860 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

3 500 000

3 500 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 500 000

50 000

4 550 000

B405.Ellátási díjak

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 121 000

13 500

2 134 500

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

1 149 000

13 500

1 162 500

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

200

200

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

B411. Egyéb működési bevételek

200 000

200 000

B4. Működési bevételek összesen

11 470 200

77 000

0

11 547 200

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

11 530 200

1 477 000

0

13 007 200

7.2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

0

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B405.Ellátási díjak

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

B411. Egyéb működési bevételek

0

B4. Működési bevételek összesen

0

0

0

0

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről