Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő testületének 32/2010. (XII.16.) számú rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. tv. /továbbiakban: Htv./ 1. §. /1/ bekezdésében és a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 7. §-ra – következő rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed Celldömölk város közigazgatási területére.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Adómentesség

2.§


Adómentes a Htv. 13.§ és 19.§-aiban meghatározott adómentességen túl


a) a nem lakás céljára szolgáló építmények közül a garázs, a gépjárműtároló, valamint a melléképület, melléképületrész,

b) műemléképítmény,

c) telek –kivéve az építési telek a jogerős tulajdonjog bejegyzését követő 3. év után-

Az adó mértéke

3.§.


(1) Az adó évi mértéke adótárgyanként

- lakás, mint első adótárgy                                            7.000 Ft

- második és további lakás                                            6.000 Ft

- zártkerti építmény (Ság-hegy)                                      6.000 Ft

- minden egyéb adótárgy                                               7.000 Ft

Kedvezmények

4. §


(1) Az állandóra bejelentett lakása után kivetett adóból 750 Ft kedvezményt kap az az adóalany, aki az előző év végéig a 60. életévét betöltötte.


(2) A kommunális beruházást, illetve befizetést teljesítő adóalany az e célra ráfordított összeg erejéig, maximum 5 évig adókedvezményben részesül azon adótárgya után, amelynek érdekében a kommunális beruházás, illetve befizetés felmerült. A fenti kedvezmény mértéke a közműfejlesztéssel érintett adótárgyra vonatkozóan megállapított tétel.


(3) Nem számolható el külön kedvezmény abban az esetben, ha a magánszemély vállalkozó a /2/ bekezdésben foglalt befizetést, illetve ráfordítást költségként elszámolta.


(4) A /2/ bekezdésben megjelölt kedvezmény a befizetést, ráfordítást követő év január 1-jétől érvényesíthető.


(5) A celldömölki székhellyel rendelkező önkéntes tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület helyszíni beavatkozásban részt vevő tagjainak a lakás mint első adótárgyra megállapított adó összegének megfelelő kedvezmény jár.


(6) A /5/ bekezdésben érintettekről minden év január 1-jéig a szervezetek vezetői az adóhatóságot hivatalos átiratban értesíti.

IDEGENFORGALMI ADÓ

Adó mértéke

5. §


(1) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft.


(2) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az igénybevett idegenforgalmi adómentesség fennállásának a feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolja.


Az adómentesség igazolását alátámasztó iratok, melyet a vendégkönyv mellékleteként 5 évig meg kell őrizni:

a) 18. életévét be nem töltött magánszemély esetén lakcímkártya másolat,


b) gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély esetén a nevére kiállított beutaló vagy az egészségügyi intézmény által kiállított egyéb irat másolata,


c) közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolására a diákigazolvány másolata,


d) szolgálati kötelezettség teljesítését igazoló kiküldetési rendelvény másolata,


e) hatósági, bírósági intézkedés miatt megszálló vendég esetén az idézés vagy intézkedés igazolását tanúsító okirat másolata,


f) Celldömölkön székhellyel vagy telephellyel rendelkező iparűzési tevékenységet folytató vállalkozó részére kiküldetési rendelvény, iparűzési adó bejelentkezési nyomtatvány másolata, illetve munkavállalója részére munkaszerződés, kiküldetési rendelvény másolata,


g) Celldömölkön ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozó részére kiküldetési rendelvény, iparűzési adó bejelentkezési nyomtatvány másolata, illetve munkavállalója részére munkaszerződés, kiküldetési rendelvény másolata,


h) településen lévő üdülő tulajdonosának tulajdonjogát igazoló okirat másolata,
i) településen lévő üdülő bérlettel rendelkező bérleti jogát igazoló okirat másolata,
j) lakásszövetkezeti tag illetve hozzátartozója a használati jogát igazoló okirat másolata,
k) az egyház tulajdonában lévő épületben telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi hitélet tevékenységében való részvétel céljából – eltöltött egyházi személy részére a tevékenységét igazoló irat másolata.


(3) Az idegenforgalmi adó bevallását és megfizetését az adózó a beszedést követő hónap 15. napjáig köteles teljesíteni.

IPARŰZÉSI ADÓ

Az adó mértéke

6. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 2 %-a.


(2) Hatályon kívül helyezve: 2021.01.01.

6/A §

Adókötelezettség bevallása


Hatályon kívül helyezve: 2021.01.01.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §


(1) Ez a rendelet 2011. január 1. napjával lép hatályba, egyidejűleg Celldömölk Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2008. /I.30./ számú rendelete, továbbá az e rendeletet módosító 33/2008. /XI.27./, a 39/2008. /XII.19./, a 40/2009. /XII.18./ és a 9/2010. /I.30./ számú rendeletek hatályukat vesztik.


(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló – többször módosított – 2003. évi XCIII. tv. rendelkezései, továbbá – ha az adózás rendjéről szóló törvény eltérő szabályokat nem állapít meg – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló – többször módosított – 2004. évi CXL. tv. szabályai az irányadóak.
Celldömölk, 2010. december 15.

               Baranyai Attiláné dr.                                                                         Fehér László

                                           jegyző                                                                                       polgármester