Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 30- 2019. 02. 27

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §             Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.


2. §    (1)     Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtását

                   497.776 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel

                   484.791 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

          (2)     A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtását

                   62.316 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel

                   61.474 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.


3. §              Az önkormányzat

                   a)  az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet,

                   b)  az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a 2-3. melléklet,

                   c)  2014. december 31-ei foglalkoztatottak állományi létszámát a 4. melléklet,

                   d)  európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket az 5. melléklet,

                   e)  2014. évi egyszerűsített mérlegét a 6. melléklet,

                   f)  vagyonkimutatását a 7. melléklet,

                   g)  eredmény-kimutatását a 8. melléklet,

                   h)  2014. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet,

                   i)   pénzeszközeinek változását a 10. melléklet,

                   j)   tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket a 11. melléklet,

                   k)  több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adósságának állományát a 12. melléklet,

                   l)   adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a saját bevételeit a 13. melléklet,

                   m) 2014. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 14. melléklet tartalmazza.

                  

4. §             Közvetett támogatások:

                   a)  Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő     elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.

                   b)  Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön           elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.

                   c)  A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.

                   d)  Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül   kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

                   e)  A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő   fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2.

                        mellékletben kimutatott összegben.

                   f)  Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó           bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

              g)  Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.

                    h)  Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.


5. §    (1)     A 2014. évi zárszámadás 2014. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.

          (2)     Az év során keletkezett többletbevételt Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.

          (3)     A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.

          (4)     Az államháztartáson kívüli bevételek a számviteli szabályoknak megfelelően betervezésre kerültek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározatott önként vállalt feladatok ellátásának, finanszírozásának fedezeteként.


6. §    (1)     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

          (2)     Hatályát veszti a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet.
                       Wurczinger Lóránt                                           Nagy Csilla

                             polgármester                                                      jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bodajk, 2015. május 29.

                                                                                                  Nagy Csilla

                                                                                                       jegyző