Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(III.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 15 - 2021. 05. 28

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(III.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

Az Önkormányzat bevételei

2. § (1)[1] [2]A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési költségvetési bevételét 7 966 654 563,- Ft-ban állapítja meg.

(2)[3] [4] [5]A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési bevételét 2 921 326 370,- Ft-ban állapítja meg.

(3)[6] [7]A képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 6 144 584 495,- Ft-ban állapítja meg.

(4)[8] [9] [10]A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegét 17 032 565 428,- Ft-ban állapítja meg.

(5)[11] [12]A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele: Önkormányzat 6 659 449 748 Ft, Polgármesteri Hivatal 12 861 350 Ft, GAMESZ 912 742 674 Ft, Kéz a Kézben Óvoda 139 035 791 Ft, Meseliget Bölcsőde 32 500 000 Ft, Kölcsey Ferenc Könyvtár 1 680 000 Ft, Váci Mihály Művelődési Ház 45 608 000 Ft, Idősek Otthona 162 777 000 Ft.

(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete tartalmazza.

II. FEJEZET Az Önkormányzat kiadásai

3. § (1)[13] [14] [15]A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetési kiadásait 6 159 279 278,- Ft-ban állapítja meg.

(2)[16] [17]A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési kiadását 4 032 798 530,- Ft-ban állapítja meg.

(3)[18] [19]A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 6 840 487 620,- Ft összegben állapítja meg.

(4)[20] [21] [22]A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegét 17 032 565 428,- Ft-ban állapítja meg.

(5)[23] [24] [25]A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
Önkormányzat 2 468 094 905 Ft, Polgármesteri Hivatal 566 414 019 Ft, GAMESZ 1 339 341 488 Ft, Kéz a Kézben Óvoda 994 878 569 Ft, Meseliget Bölcsőde 226 363 725 Ft, Kölcsey Ferenc Könyvtár 50 604 639 Ft, Váci Mihály Művelődési Ház 195 856 058 Ft, Idősek Otthona 317 725 875 Ft.

(6)[26] [27]A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
Önkormányzat 3 687 497 613 Ft, Polgármesteri Hivatal 114929 863 Ft, GAMESZ 270 780 274 Ft, Kéz a Kézben Óvoda 8 445 500 Ft, Meseliget Bölcsőde 7 867 650 Ft, Kölcsey Ferenc Könyvtár 5 971 000 Ft, Váci Mihály Művelődési Ház 11 500 630 Ft, Idősek Otthona 29 243 000 Ft.

(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1)[28] [29]A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait 2 729 377 140,- Ft összegben állapítja meg.

(2)[30] [31]A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14.1, 14.2,14.3 számú melléklet tartalmazza.

(3)[32] [33]A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásait 217 933 390, Ft összegben állapítja meg.

(4)[34] [35]A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15.1, 15.2 számú melléklet tartalmazza.

5. § (1)[36] [37]Az önkormányzat a 2020. évi intézményfinanszírozás összegét 2 649 796 259, Ft-ban állapítja meg.

(2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1)[38] [39]A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 563 450 752,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 149 032 882,- Ft összegben, a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzat terhére 100 000 000,- Ft összegben biztosítja.

(2)[40] [41]Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 085 488 000,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.

(3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1)[42] [43]Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 116 037 616,- Ft.

(2) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.2.-2.4. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1)[44] [45]A közhatalmi bevételek előirányzata 4 076 878 859,- Ft. Az előirányzaton belül az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 0,- Ft.

(2) A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1)[46] A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 4 395 803,- Ft céltartalékot tervez a 17. melléklet szerint.

(2)[47] [48] [49]A 2020. évi általános tartalék összegét 5 655 549,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át bruttó 10 000 000,- Ft-ig. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 000 000,- Ft-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.

10. § (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint határozza meg.

(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint állapítja meg.

11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.

(2)[50] [51]Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.

(3)[52] [53]A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

(4)[54] [55]Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.

12. § A 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

13. § [56] [57][58]

A 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

15. § A 26. sz. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

16. § (1)[59] [60]Az adott kölcsönök 2020.09.30-ai állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.

(2)[61] [62]Az önkormányzat 2020.09.30-án fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.

III. FEJEZET A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

17. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200 000,- Ft/fő összegben állapítja meg, mely havonta egyenlő részletben kerül utalásra a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(2) A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére béren kívüli juttatásként bruttó (járulékokkal növelt) 200.000,-Ft/fő éves keretet határoz meg, melyet az intézmények havonta egyenlő részletekben utalnak át a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(3) Az óvoda munkavállalói az intézmény béren kívüli juttatásáról szóló szabályzata alapján részesülnek e járandóságban.

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.

(5) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.

Fizetési előleg

18. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.

(2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.

(3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.

(4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.

IV. FEJEZET Intézményirányítás

19. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.

(3) Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.

(4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.

(5) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.

V. FEJEZET Felhatalmazások

20. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében, ezt követően negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

21. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10.8.és 16. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (150 000 Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 2 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.

VI. FEJEZET Egyéb rendelkezések

22. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 32. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-éig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.

23. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

(2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.

24. § (1) Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.

(2) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:

a. készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,

b. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,

c. megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,

d. vásárlási és üzemanyag előlegre.

Záró rendelkezések

25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni

(2) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell.

(3) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

1. melléklet

Költségvetési táblák I.

Ktségv táblák 1._09.pdf

2. melléklet

Költségvetési táblák II.

Ktségv táblák 2._09.30.pdf


[1] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[2] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[3] Módosította a 8/2020.(V.20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 21-től.
[4] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[5] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[6] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[7] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[8] Módosította a 8/2020.(V.20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 21-től.
[9] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[10] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[11] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[12] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[13] Módosította a 8/2020.(V.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 21-től.
[14] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[15] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[16] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[17] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[18] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[19] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[20] Módosította a 8/2020.(V.20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 21-től.
[21] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[22] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[23] Módosította a 8/2020.(V.20.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. V. 21-től.
[24] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[25] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[26] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[27] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[28] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[29] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[30] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[31] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[32] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[33] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[34] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[35] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[36] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[37] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[38] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[39] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet5. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[40] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[41] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[42] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[43] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[44] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[45] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[46] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[47] Módosította a 8/2020.(V.20.) önkormányzati rendelet 3. § -a. Hatályos: 2020. V. 21-től.
[48] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[49] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[50] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[51] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[52] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[53] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[54] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[55] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[56] Módosította a 8/2020.(V.20.) önkormányzati rendelet 4. § -a. Hatályos: 2020. V. 21-től.
[57] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[58] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[59] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 11 § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[60] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.
[61] Módosította a 18/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. IX. 18-tól.
[62] Módosította a 34/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. XII.15-től.