Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

Hatályos: 2014. 02. 27- 2014. 04. 29


Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §             A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §    (1)     Az önkormányzat éves költségvetési bevétele összesen 361.365 eFt a következő összetételben:

                   a)  16.988 eFt működési bevétel,

                   b)  72.000 eFt közhatalmi bevétel,

                   c)  150.803 eFt költségvetési támogatás,

                   d) 20.309 eFt támogatás értékű működési bevétel,

                   e)  50 eFt működési célú pénzeszköz átvétel,

                   f)   3.537 eFt sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel,

                   g)  11.511 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,

                   h)  43.310 eFt hitelfelvétel, kölcsön visszatérülése,

                   i)  231 eFt felhalmozási célú kamat,

                   j)   42.626 eFt maradvány felhasználás.

          (2)     Az önkormányzat éves költségvetési kiadása összesen 361.365 eFt a következő összetételben:

                   a)  64.574 eFt személyi jellegű kiadás,

                   b)  15.955 eFt munkaadót terhelő járulék,

                   c)  108.258 eFt dologi kiadás,

                   d) 34.482 eFt támogatás, átadott pénzeszköz,

                   e)  5.724 eFt működési pénzeszköz átadás,

                   f)  323 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

                   g)  16.143 eFt társadalom- és szociálpolitikai juttatás,

                   h)  66.078 eFt felújítás,

                   i)   22.011 eFt beruházás,

                   j)   1.298 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés,

                   k)  1.115 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadás,

                   l)   25.404 eFt tartalék.

          (3)     Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

                   a) 271.343 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,

                   b) 90.022 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

          (4)     Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

                   a) 271.343 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,

                   b) 90.022 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

          (5)     Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 357.152 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.213 eFt.            Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft, finanszírozása helyi adó bevételből történik. 

          (6)     Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

          (7)     Az intézményi költségvetés az alábbiak szerint alakul:

                   a)  A Polgármesteri Hivatal 56.604 eFt költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra         tagozódik:

                        aa) 56.096 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,

                        ab) 508 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

                   b) A Polgármesteri Hivatal 56.604 eFt költségvetési kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra         tagozódik:

                        ba) 56.096 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,

                        bb) 508 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

                   c)  A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak kiadása 56.604 eFt, önként           vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel        összege 0 Ft.

                        d)        A Polgármesteri Hivatal állami, államigazgatási feladatok vonatkozásában      költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

3. §    (1)     A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

          (2)     Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 2. melléklet tartalmazza.

          (3)     Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

          (4)     Európai uniós támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a rendelet nem tartalmazza. Az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulást, önrészt a következők szerint állapít meg:

                   a)  KEOP-épületenergetikai pályázat esetében 50.750 eFt összegben,     melynek           részbeni finanszírozására felhalmozási hitelfelvétel került beállításra             40.185 eFt összegben.

                   b) KEOP-komposztáló beszerzési pályázat esetében 200 eFt összegben.

4. §    (1)     Az Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton tervezett 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja.

          (2)     Az Önkormányzati jogalkotás szakfeladat tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.

          (3)     A városgazdálkodási szakfeladaton 2 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre.

          (4)     A közcélú foglalkoztatás szakfeladaton a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően 19 fő keretlétszámhoz megfelelő bértömeg került betervezésre.

5. §             Az ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladat és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 1/3-2/3 arányban megosztva.


6. §    (1)     A könyvtári szolgáltatások szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.

          (2)     A könyvtári szakfeladat felelőse a beszerzéseit előzetesen a Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni.

7. §   (1)      Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi bruttó 200.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak részére havi 8.000 Ft étkezési utalvány, valamint havi 5.000 Ft egyéb juttatás fedezetét tartalmazza a költségvetés.

          (2)     Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke szakfeladatonként a személyi juttatás 5%-a, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.

          (3)     A 2013. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.


8. §             A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 22.011 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

                   a)  Petőfi S. u.-Arany J. u. járda 18.919 eFt,

                   b)  ELMIB részvényvásárlás 1.500 eFt,

                   c)  Városgazdálkodási szakfeladaton 861 eFt,

                        d)        Gép, berendezés vásárlás 731 eFt.

9. §             A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 66.078 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

                   a)  Városgazdálkodási szakfeladaton 57.093 eFt,

                   b)  Út, járda felújítás 6.160 eFt,

                                      c)  Művelődési Ház felújítás 2.825 eFt.

                  10. §    A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 25.404 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék                   nem kerül betervezésre.

11. §          Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

12. §           Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

13. §  (1)     Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

                   

          (2)     A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -84.638 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -10.713 eFt, a felhalmozási egyenleg -73.925 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza."

          (3)     A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása 42.626 eFt az alábbiak szerint:

                   a)  működési maradvány felhasználása 10.862 eFt,

                   b)  felhalmozási maradvány felhasználása 31.764 eFt.

          (4)     A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 40.185 eFt összegben került betervezésre, a hitel felhalmozási célja épületenergetikai felújítás, betervezett kiadási összege 50.750 eFt. A hitel működési céllal nem bír. A költségvetés működési hiánya 0 Ft.

          (5)     A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.


          (6)     Az önkormányzat saját bevételének és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 47.820 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételét 23.092 eFt-ban állapítja meg.

          (7)     A költségvetés tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. Új adósságot keletkeztető ügyletek együttes várható összege 40.185 eFt felhalmozási célú hitelfelvétel, melynek fejlesztési célja épületenergetikai felújítás.

                   (8)    A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

          (9)     A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

          (10)  A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

14. §           A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

15. §  (1)     A Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza. 

         

         (2)    A Bodajki Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet mutatja be.


16. §           A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.


17. §  (1)     A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról. E kifizetésekről a képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad, mely alapján a szükséges előirányzat átcsoportosítást a költségvetés következő módosításakor a képviselő-testület elvégzi.

          (2)     A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret - fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret - terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

18. §            A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

19. §           A közvetett támogatásnyújtás elvei:

                   a)  Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő             elengedését a rendelet nem tartalmazza.

                   b)  Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön      elengedését a rendelet nem tartalmazza.

                   c)  A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon            adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem         tartalmaz.

                   d)  Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül          kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

                   e)  A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő         fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2.    melléklet szerinti összegben.

                   f)   Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből            nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

                   g)  Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet  nem tartalmaz.


20. §            A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.

21. §           Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság önálló határozatban rendelkezik.

22. §  (1)     Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel – nem szociális juttatásként – átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.

          (2)     Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

          (3)    Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.

          (4)    Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározatott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.23. §           Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.


24. §  (1)     Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Pénzügyi Bizottság elnöke engedélyezi.

          (2)     A polgármester költségeit és kiadásait a Pénzügyi Bizottság elnöke utalványozza.

25. §  (1)     A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

          (2)     A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti.

          (3)     A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

          (4)     A polgármester a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

          (5)     Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2013. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

          (6)     A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.


26. §           A költségvetés a Tófürdő üzemeltetésére fedezetet tartalmaz.


27. §           A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

28. §          Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.