Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016(II.29.) önkormányzati rendelete

A geotermikus hőszolgáltatás szolgáltatási díjáról és egyéb szabályairól

Hatályos: 2017. 03. 04- 2022. 10. 14

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016(II.29.) önkormányzati rendelete

A geotermikus hőszolgáltatás szolgáltatási díjáról és egyéb szabályairól

2017.03.04.

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1.) bek. a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. §.(5.) bek.5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a termálvíz hasznosításával biztosított rásegítő geotermikus hőszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzatának tulajdonában álló termálkút vizének hasznosítását végző rásegítő geotermikus hő szolgáltatóra (a továbbiakban: geotermikus hőszolgáltató), valamint a geotermikus hőszolgáltatást igénybe vevő felhasználókra és díjfizetőkre.

(2) A geotermikus hőszolgáltatást az Önkormányzat saját szervezete, a GAMESZ útján végzi.

Fogalom meghatározások

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) díjfizető: épületrészenkénti díjmegosztás esetén az épületrésznek a közüzemi szerződésben megnevezett tulajdonosa, az e törvényben meghatározott esetekben az épület, építmény vagy az épületrész bérlője, használója;

b) felhasználó: a geotermikus hővel ellátott épületnek, építménynek, a törvényben meghatározott esetben az épületrésznek a geotermikus hő szolgáltatóval a geotermikus hő mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közüzemi szerződéses jogviszonyban álló használója (tulajdonosa; több tulajdonos, vagy közös tulajdon esetén a tulajdonosok közössége; a társasház; a lakásszövetkezet; a birtokos; a vagyonkezelő). Abban az esetben, ha a geotermikus hő felhasználás a több személy tulajdonában lévő épület valamennyi épületrészében mérhető, a felhasználó az egyes épületrészek használója is lehet.

c) geotermikus hőszolgáltató: az a szervezet, amelyet - meghatározott településen vagy a település meghatározott részén - a települési önkormányzat a geotermikus hő szolgáltatására rendeletében kijelölt;

d) fűtési idény: október 15-től a következő év április 15-ig terjedő időszak

e) a hőenergia ár: hőfogyasztás-mérőn keresztül igénybevett szolgáltatás ellenértéke

f) termálvíz vételára: termálvezetéken továbbhasznosításra igénybevett legalább 55 oC hőmérsékletű víz ellenértéke

g) [1]Y: a 69/2016.(XII.29.) NFM rendelet 1. számú mellékletének 2.4 pontjában meghatározott, A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjakat tartalmazó táblázat 4. sorában lévő A2) árszabás alapján a gáz díja, 27%-os ÁFA nélkül 3,567,- Ft/MJ.

h) X: A fizetendő geotermikus hőszolgáltatás 1 egysége Ft/MJ értékben kifejezve (ÁFA nélkül)

A geotermikus hőszolgáltatás legmagasabb fogyasztói díja

3. § (1) A termál hőenergia nettó ára azon fogyasztóknál ahol az önkormányzat építette ki a primer szolgáltatói kört: X1= Y x 0,7 = 2,497 Ft/MJ. Fogyasztói ár 2016 évben: X1 + 5% Áfa =2,621 Ft/MJ. Az ár évente egy alkalommal, a tárgyév január 31. napjáig, a 2§ (g) pontban meghatározottak változása esetén módosulhat.

(2) A termál hőenergia ára azon fogyasztóknál, ahol a fogyasztó építette ki a primer szolgáltatói kört: X2=Y x 0,6 = 2,140 Ft/ MJ. Fogyasztói ár 2016. évben: X2 + 5% Áfa=2,247 Ft/MJ. Fenti ár a termálfűtés beüzemelésének első fűtési idényétől számított 5. év fűtési idényének végéig alkalmazható, ezt követően az (1) bekezdésben meghatározott értéket kell alkalmazni. Az ár évente egy alkalommal, a tárgyév január 31. napjáig, a 2. § (g) pontban meghatározottak változása esetén módosulhat.

(3) A termálvíz vételára Bruttó 800 Ft/m3

(4) A geotermikus hőszolgáltatás rácsatlakozási díjának meghatározása az egyedi megállapodásban foglaltak szerint történik.

(5) A geotermikus hőszolgáltatásra történő rácsatlakozás a kiépített termál-gerincvezeték mentén, az előzetes megvalósíthatósági felméréseket követően lehetséges.

A díj megfizetése

4. § (1) A hőenergia árát a mérőállás alapján a geotermikus hőszolgáltató számlája szerint havonta kell megfizetni.

(2) Az egy mérőről leágazó, de több fogyasztási hellyel rendelkező önálló intézmények, létesítmények, lakások a mért hőmennyiséget egymás között légm3 szerint, %-os arányban kötelesek elszámolni, és a mért hőmennyiségnek megfelelő összeget a szolgáltatónak havonta megfizetni.

(3) A termálvíz vételárát a mért mennyiségnek megfelelően (m3) havonta kell megfizetni.

5. § (1) A geotermikus hő szolgáltatót a felhasználóval a geotermikus hő mérés szerinti szolgáltatásának megkezdése előtt általános közüzemi szerződéskötési kötelezettség terheli.

(2) A közüzemi szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha a felhasználó rendelkezik egyéb energiaszolgáltató berendezéssel, amelyet korlátlanul igénybe vehet a hiányzó, vagy kiesett hőmennyiség pótlására.

(3) A geotermikus hő szolgáltatónak lehetősége van egyedi közüzemi szerződés megkötésére. Az egyedi közüzemi szerződés megkötésénél a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

(4) A közüzemi szerződéseket csak írásban, a fűtési idény végére, 30 napos határidővel lehet felmondani.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 10/2010 (I. 20.) önkormányzati rendelet.