Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testületének 15/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelete

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról

Hatályos: 2018. 01. 01

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Celldömölk város közigazgatási területére terjed ki.

Bejelentkezés, bevallás és a díj megfizetése


2.§


(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettség teljesítése érdekében köteles az adóhatósághoz bejelentkezni. A bejelentést az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni.


(2) A kibocsátó bejelentési kötelezettségét a szennyvízkibocsátás megkezdését követő 15 napon belül köteles teljesíteni.


(3) A bevallást az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell teljesíteni.


(4) A bevallásban elszámolt talajterhelési díjat Celldömölk Város Önkormányzata 10404711-49565148-53561136 számú Talajterhelési díj beszedési számlája javára kell befizetni, illetve átutalni.


(5) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 10 liter/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.

Adatszolgáltatás


3.§


 A közszolgáltatónak:


 a.) a közcsatornára rá nem kötött kibocsátókról és a kibocsátók által az előző évben felhasznált víz mennyiségéről minden év március 31. napjáig


 b.) a közcsatornára időközben rácsatlakozott kibocsátókról és az általuk a rácsatlakozásig felhasznált víz mennyiségéről a rákötést követő hónap 10. napjáig adatot kell szolgáltatnia.


Díjmentesség


4. §


(1) Hatályon kívül helyezve.


(2) Díjmentesség illeti meg azt a kibocsátót, akinél a központi csatornára való rákötés műszakilag nem megoldható.

Záró rendelkezések


5. §


(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Celldömölk Város Önkormányzata talajterhelési díjról szóló 5/2005. /II.12./ sz. önkormányzati rendelete.


(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Celldömölk, 2015. november 11.

          Fehér László                                                                                                  Farkas Gábor

          polgármester                                                                                                      jegyző