Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről

Hatályos: 2015. 02. 26- 2015. 05. 28

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §             A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § (1)        Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

        a)      összes bevételét                                                                                    548.650 e Ft-ban

                              b)      összes kiadását                                                          548.650 e Ft-ban

                              c)      tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát                    503.650 e Ft-ban

                    d)      tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                     548.650 e Ft-ban

e)      költségvetési egyenlegét                                               -45.000 e Ft-ban

f)       költségvetési hiány belső finanszírozását                         45.000 e Ft-ban

g)      költségvetési hiány külső finanszírozását                                    0 Ft-ban

h)      finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait                         0 Ft-ban

                                állapítja meg.

          (2)     Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

                        a) 318.990 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,

                        b) 229.660 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

          (3)     Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

                   a) 318.990 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,

                        b) 229.660 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

          (4)     Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 543.570 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.080 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

          (5)     A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

        a) 65.307 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,

        b) 1.143 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

          (6)     A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

                        a) 65.307 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,

        b) 1.143 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

          (7)     A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 66.450 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

3. §    (1)     A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

          (2)     Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.

          (3)     Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

          (4)     Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

                  

4. §    (1)         Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai.

          (2)     Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.

          (3)     A városgazdálkodási kormányzati funkción 2 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre.

          (4)     A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 18 fő létszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.


5. §              Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% - 70 % arányban megosztva.


6. §    (1)     A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.

          (2)     A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a Bodajki Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni.


7. §   (1)      Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi bruttó 200.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak részére havi 8.000 Ft étkezési utalvány, valamint havi 5.000 Ft egyéb juttatás fedezetét tartalmazza a költségvetés.

          (2)     A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1 000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.

          (3)     A 2014. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.


8. §             A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 38.687 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

                   a)  Út, autópálya építés kormányzati funkción 19.040 eFt,

                   b)  Városgazdálkodási kormányzati funkción 17.611 eFt,

                   c)  Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 22eFt,

                   d) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 600 eFt,

                   e)  Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 201 eFt,

                    f)  Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 70 eFt,

                   g)  Gép, berendezés, program vásárlása 1.143 eFt.

9. §              A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 170.973 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

                   a)  Út, autópálya építés kormányzati funkción 1.270 eFt,

                   b)  Városgazdálkodási kormányzati funkción 168.439 eFt,

                                      c)  Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 1.264 eFt.

10. §    A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 41.691 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.

11. §            Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

13. § (1)      Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

         

          (2)     A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -45.000 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -26.330 eFt, a felhalmozási egyenleg -18.670 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

          (3)     A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása 45 000 eFt az alábbiak szerint:

                   a)  működési maradvány felhasználása 26.330 eFt,

                   b)   felhalmozási maradvány felhasználása 18.670 eFt.

          (4)     A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

          (5)     A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

          (6)     Az önkormányzat saját bevételének és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 53.046 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 26.015 eFt-ban állapítja meg.

          (7)     A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) a) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

          (8)     A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

          (9)     A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

          (10)     A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.


14. §           A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35 000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

15. §   (1)      A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

          (2)     A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 12. melléklet mutatja be.

         

16. §           A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

17. §  (1)      A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

          (2)     A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret - fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret - terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

18. §            A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.


19. §           A közvetett támogatásnyújtás elvei:

                   a)  Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.

                   b)  Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmaz.

                   c)  A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.

                   d)  Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

                   e)  A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2. melléklet szerinti összegben.

                   f)   Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

                   g)  Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

20. §            A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.

21. §    Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.

22. §  (1)     Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel - nem szociális juttatásként - átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.

          (2)     Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

              (3)     Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.

          (4)     Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározatott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.

23. §           Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.


24. §  (1)     Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Pénzügyi Bizottság elnöke engedélyezi.

          (2)     A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.


25. §  (1)     A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

          (2)     A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti.

          (3)     A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

          (4)     A polgármester a polgármesteri hivatal előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

          (5)     Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2014. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

          (6)     A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

26. §           A költségvetés a Tófürdő üzemeltetésére fedezetet tartalmaz.


27. §           A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

28. §          Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.