Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (XII.28.) önkormányzati rendelet

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról

Hatályos: 2016. 12. 29 - 2017. 03. 10

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásrólBüssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Büssü község közigazgatási területén ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. 


Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása


2. §


A területi ellátási kötelezettség körében Büssü Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Gölle és Kisgyalán községekkel közösen vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteket alakít ki.


3. §

(1) A 0-18 éves korú (gyermek), valamint a 18 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása egy vegyes háziorvosi körzetben történik. A képviselő-testület a háziorvosi körzet területét Büssü, Gölle, Kisgyalán községek közigazgatási területében határozza meg. A háziorvosi körzet székhelye: 7272 Gölle Árpád u.35.

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódóan az önkormányzat háziorvosi ügyeleti ellátást biztosít. Székhelye: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. sz.


4. §


A védőnői feladatok ellátása egy védőnői körzetben történik, melynek területe megegyezik Büssü,Gölle , Kisgyalán községek közigazgatási területével. A védőnői körzet székhelye: 7272 Gölle Árpád u.35.5. §


(1) A fogorvosi alapellátás körében ellátandó feladat a felnőtt és gyermekfogászat, valamint az iskolafogászati ellátás biztosítása. A fogorvosi körzet megegyezik Büssü, Gölle, Kisgyalán községek közigazgatási területével. A fogorvosi körzet székhelye: 7272 Gölle Árpád u.35.

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódóan az önkormányzat fogorvosi ügyeleti ellátást biztosít. Székhelye: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 13.

6. §


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyben közreműködik az alapellátást ellátó fogorvos és fogorvosi asszisztens. Székhelye: 7272 Gölle Árpád u. 35. orvosi rendelő. Telephelye: 7273 Büssü Kossuth u.11.


  Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása


7. §


  (1)Büssü Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatokat Gölle és Kisgyalán Községi Önkormányzatokkal együttműködve, egészségügyi vállalkozás útján, valamint a göllei önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott útján látja el.

 (2) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat a Kaposvári Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. közreműködésével, feladat-ellátási szerződés útján látja el.

 (3) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyeleti ellátás a Kaposvári Fogászati Ügyelet közreműködésével, feladat-ellátási megállapodás alapján történik.


(4) Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladata vállalkozás útján történő   ellátásának szabályai, valamint az ellátási körzetek székhelyének kijelölése feladat-ellátási szerződésben került lefektetésre.


  Záró rendelkezések


8. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Egyidejűleg hatályát veszti Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról szóló 9/2002.(XI.04.) önkormányzati rendelete.

Büssü, 2016. szeptember 12.         Szegvári József s.k.                                                   Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet s.k.

            polgármester                                                                             jegyző