Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzata 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 15

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

Büssü Község Önkormányzata 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) számú rendeletének módosításáról


Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2019. (II.15.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                 131.698.349Ft                    190.086.677Ft-ban,

7   aa) működési költségvetési bevételét          96.459.141Ft                    132.169.593Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét          35.239.208Ft                      57.917.084Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                  131.698.349Ft                    190.086.677Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását             94.656.742Ft                    121.045.070Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                       29.624.750Ft                      44.429.502Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok           5.584.997Ft                          15.085.215Ft,

- dologi jellegű kiadások                        44.839.000Ft                       36.568.657Ft,


- ellátottak pénzbeli juttatásai                  9.276.869Ft                       10.782.681Ft,

- speciális célú támogatások                                   0Ft                                       0Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                               0 Ft                                      0 Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         37.041.607Ft                    69.041.607Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                    47.252.221Ft               36.030.670Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát              26.210.614Ft               14.989.063Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát         21.041.607Ft               21.041.607Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  36.030.670 Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 14.989.063 Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 21.041.607Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg .tám 4.000.000 Ft                4.000.000Ft-ban,

állapítja meg.

 2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
3. §


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.


  1. §Az önkormányzat fejlesztési kiadásairól szóló lép, felújítási kiadásait a 7.sz.melléklete helyébe jelen rendelet  5. számú melléklete lép.

5.§
Az önkormányzat összevont mérlegét tartalmazó 14.sz.számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

6.§


A Büssüi Tarkabarka Óvoda mérlegét tartalmazó.15.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 7.számú melléklete lép

7.§II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Szegvári József sk.                                                  Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2020.július 15. napján kihirdetésre került.


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébetsk.

jegyző

Mellékletek