Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2017. 05. 31

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének


6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4)bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában,valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2016. évi bevételeit 108.287 ezer Ft-ban, kiadásait 75.813 ezer Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                      108.287 ezer Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                          75.813 ezer Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                         17.795 ezer Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                            5.232 ezer Ft


  • működési célú bevétel                                                                     90.492 ezer Ft
  • működési célú kiadás                                                                         70.581 ezer Ft

                       ebből:     

  • személyi jellegű kiadások                                                                  19.252 ezer Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                            3.309 ezer Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                        9.135 ezer Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                               4.116 ezer Ft
  •  speciális célú támogatások                                                            28.952 ezer Ft..

  


2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 28.572 ezer Ft-ban, azaz Huszonnyolcmillió Hétszáznegyvenkilencezer forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 3 számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


A képviselő-testület a felújítás kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását 6. sz. melléklet tartalmazza.


9. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2015. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


10. §.


A képviselő-testületnek 2016. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


11. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Büssü, 2017. május 29.


Szegvári József                                            Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017.május 30.napján kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek