Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015 (XII.31.) önkormányzati rendelet

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről szóló, a 7 /2015.(V.6.) önkormányzati rendelettel módosított 4//2015.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 31 - 2016. 01. 01

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében,  45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, a 115.§ (3) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében, 134/E. §-ában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális juttatásokról rendszeréről szóló 4/2015.(III.1.) önkormányzati rendeletének  (a továbbiakban:R.) 29.§ (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (1)     A család és gyermekjóléti szolgálat feladatait Gölle Község Önkormányzata, mint feladat-ellátásra kötelezett biztosítja.

 (2) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatok ellátását az „Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ”-tal kötött társulási megállapodás alapján, a Szociális Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja. "


2.§

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Gölle, 2015. december 15.


Szegvári József s.k.                                                   Lehoczkiné dr. Kercsó.Erzsébet s.k.            polgármester                                                                            jegyző


A rendeletet 2015.december 31-én kihirdettem.


Gölle,2016. január 4.

                                                                                               Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                                        jegyző