Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (VI.11.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (VI.11.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2019. 06. 12

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének


4/2019. (VI.11.)önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4)bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában,valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2018. évi bevételeit 121.455.313 Ft-ban, kiadásait 85.424.643 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                       121.455.313 Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                           85.424.643Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                          13.404.300 Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                              13.866.183Ft


  • működési célú bevétel                                                                    108.051.013 Ft
  • működési célú kiadás                                                                         71.558.460Ft

                       ebből:       

  • személyi jellegű kiadások                                                                 40.607.877 Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                            7.598.714 Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                      18.308.114 Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                               1.232.485 Ft
  •  speciális célú támogatások                                                                1.125.526Ft.

  


2. §.A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei működési pénzmaradványát az 1.sz.melléklet szerint 44.354.174 forintban hagyja jóvá


3.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei működési pénzmaradványát 23.312.567 Ft-ban felhalmozási pénzmaradványát a 21.041.607  2.sz.melléklet szerint forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


4. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 3. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 4. sz. melléklet tartalmazza.


5. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


6. §


A képviselő-testület a felújítás kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.


7. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §.


A képviselő-testület a Tarkabarka Óvoda költségvetését mérlegszerűen a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.


9. §.Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2018. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


10. §.


A képviselő-testületnek 2018. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


11. §Szegvári József                                            Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2019.június 11.napján 16.00. órakor kihirdetésre került.

Hatályba lép: 2019-06-12.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek