Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete Büssü Község Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 01 - 2016. 12. 01

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Büssü Község Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) számú rendeletének módosításáról


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 2/2016. (II.19.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                       91.949 E Ft                       100.807 E Ft-ban,

7   aa) működési költségvetési bevételét              74.249 E Ft                         83.107 E Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét              17.700 E Ft                         17.700 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                        91.949 E Ft                       100.807 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását                 74.249 EFt                         83.107 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                          5.456 E Ft                           12.710 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                 1.473 E Ft                           2.452 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                            21.598 E Ft                         22.223 E Ft,


- ellátottak pénzbeli juttatásai                       5.244E Ft                            5.244E Ft,

- speciális célú támogatások                                  E Ft                                     E Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                             0 E Ft                                  0 E Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         17.700 E Ft                            17.700 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                       33.742 E Ft                  33.742 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                  11.042 E Ft                  11.042 E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát             17.700 E Ft                  17.700 E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  11.042E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 11.042E Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg .tám    5.000 E Ft                     5.000E Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3.§


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 3.számú melléklete lépII. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Büssü, 2016. november 29.

Szegvári József                                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2016.november 30. napján kihirdetésre került


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                        jegyző

Mellékletek