Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (XII.13.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelete Büssü Község Önkormányzata 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 14 - 2017. 12. 14

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Büssü Község Önkormányzata 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) számú rendeletének módosításáról


Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 2/2017. (II.19.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                   107.745.220Ft                    120.514.507Ft-ban,

7   aa) működési költségvetési bevételét          80.245.220 Ft                      92.014.507Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét            27.500.000Ft                      28.500.000Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                  107.745.220 Ft                   120.514.507 Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását             80.245.220 Ft                      92.014.507Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                     29.160.296 Ft                      38.364.435 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok              6.206.497 Ft                         8.231.407Ft,

- dologi jellegű kiadások                         38.294.195Ft                       38.834.433Ft,


- ellátottak pénzbeli juttatásai                    3.235.000Ft                         3.235.000Ft,

- speciális célú támogatások                          60.000 Ft                             60.000 Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                                   Ft                                  0 E Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         27.500.000 Ft                            28.500.000 Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                                       Ft                                 Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                                  Ft                                 Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát           27.500.000Ft               27.500.000Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát                              Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát

Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg .tám 5.000.000 Ft                5.000.000 Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3.§


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat költségvetési fejlesztéseit  tartalmazó 6.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 3.számú melléklete lép


5.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz.melléklet helyébe jelen rendelet 4.számú melléklete lép.

6.§.

Az önállóan működő Büssüi Tarkabarka Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 19.sz.melléklet helyébe ezen rendelet 5.számú melléklete lép.


II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Büssü, 2017. december14.Büssü,2017.december 12.Szegvári József                                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017.december 13. napján kihirdetésre került


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző