Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.2.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2016. 05. 03

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének


4/2016. (V.02.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4)bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában,valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2015. évi bevételeit 103.719 ezer Ft-ban, kiadásait 81.514 ezer Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                      103.719 ezer Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                          81.514 ezer Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                         15.093 ezer Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                            15.093ezer Ft


  • működési célú bevétel                                                                     88.626 ezer Ft
  • működési célú kiadás                                                                        .66.421 ezer Ft

                       ebből:     

  • személyi jellegű kiadások                                                                  36.363 ezer Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                            7.187 ezer Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                      10.303 ezer Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                               7.045 ezer Ft
  •  speciális célú támogatások                                                            26.216 ezer Ft..

  


2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 28.749 ezer Ft-ban, azaz Huszonnyolcmillió Hétszáznegyvenkilencezer forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 3 számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


A képviselő-testület a felújítás kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §.


A képviselő-testület a Tarkabarka Óvoda költségvetését mérlegszerűen a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.


8. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását 7. sz. melléklet tartalmazza.


9. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2014. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


10. §.


A képviselő-testületnek 2014. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


11. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Büssü, 2016 április 29. nap.
 


Szegvári József                                            Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2016.május 02.napján kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek