Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (VI.11.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (VI.11.) önkormányzati rendelete Büssü Község Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15..) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 12

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (VI.11.) önkormányzati rendelete

Büssü Község Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15..) számú rendeletének módosításáról


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2018. (II.15.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                110.268.660 Ft                   159.504.688 Ft-ban,

7   aa) működési költségvetési bevételét         96.864.360 Ft                         97.289 E Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét          13.404.300Ft                     13.404.300 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                 110.268.660 Ft                   159.504.688 Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását            88.768.660 Ft                    132.224.547Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                     30.348.768 Ft                      47.486.878 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok             5.732.965 Ft                      12.678.585 Ft,

- dologi jellegű kiadások                       29.494.700 Ft                      16.228.316 Ft,


- ellátottak pénzbeli juttatásai                 6.769.940 Ft                        6.769.940 Ft,

- speciális célú támogatások                                   0Ft                                       0Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                               0 Ft                                      0 Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         21.500.000Ft                    27.280.141 Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                    46.592.727Ft               20.070.423Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát              33.188.427Ft                 6.666.123Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát         13.404.300Ft               13.404.300Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  20.070.423 Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 6.666.123 Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 13.404.300Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg .tám 6.000.000  Ft             6.000.000 Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. §


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


  1. §Az önkormányzat fejlesztési kiadásairól szóló 6. számú melléklet  helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép, felújítási kiadásait a 7.sz.melléklete helyébe jelen rendelet  4. számú melléklete lép.

5.§
Az önkormányzat összevont mérlegét tartalmazó 8.sz.számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

6.§


A Büssü Tarkabarka Óvoda mérlegét tartalmazó.9.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 6.számú melléklete lépII. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Szegvári József                                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2019.június 11. napján kihirdetésre került


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek