Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (V.30.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzata 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31 - 2018. 05. 31

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Büssü Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) számú rendeletének módosításáról


Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 2/2017. (II.19.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                 107.745.220Ft                    129.223.760Ft-ban,

7   aa) működési költségvetési bevételét         80.245.220 Ft                      99.827.660Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét          27.500.000Ft                      29.396.100Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                 107.745.220 Ft                   129.223.760 Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását            80.245.220 Ft                    105.291.936Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                     29.160.296 Ft                      42.943.892 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok             6.206.497 Ft                         7.617.351Ft,

- dologi jellegű kiadások                        38.294.195Ft                       42.739.948Ft,


- ellátottak pénzbeli juttatásai                  3.235.000Ft                         5.002.000Ft,

- speciális célú támogatások                         60.000 Ft                           175.000 Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                                  Ft                                  0 E Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         27.500.000 Ft                            23.931.824 Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                                      Ft               34.318.237Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                                Ft               20.120.187Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát         27.500.000Ft               14.198.050Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát             32.472.905  Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát14.373.571


Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 15.198.050 Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg .tám 5.000.000 Ft                            0 Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3.§


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat költségvetési fejlesztéseit  tartalmazó 6.sz .melléklet helyébe jelen rendelet, 3.számú melléklete lép.


5.§

Az önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazó 7.melléklet helyébe jelen rendelet 4.sz.melléklete lép.


6.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz.melléklet helyébe jelen rendelet 5.számú melléklete lép.


7.§.

Az önállóan működő Büssüi Tarkabarka Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 19.sz.melléklet helyébe ezen rendelet 6.számú melléklete lép.


II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


8. §.

(1) Ez a rendelet 2018.május 31. napján lép hatályba.


Büssü, 2018.május 30.


Szegvári József                                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2018.május 30-án 15.00 órakor kihirdetésre került


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek