Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (VI.7.) önkormányzati rendelet

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (VI.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2018. 06. 08


Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018. (VI.07.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a Büssüi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések

  1. §

A rendelet megalkotásával Büssü Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy a helyi társadalmi, művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg a településen ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

  1. §

Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában résztvevő intézmények és szervezetek támogatását.


A közművelődési alapszolgáltatások köre

  1. §

(1) Az önkormányzat feladatának tekinti a közművelődési feltételek biztosítását. Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtéséről.

(2) Az önkormányzat az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat szervezi meg:

 Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

A közművelődési feladatellátás formája


4. §

(1)Az önkormányzat a helyi közművelődési alapszolgáltatást az általa fenntartott Kultúrház (7273 Büssü Kossuth L. u. 35.  02 hrsz) valamint az ugyan ezen címen működő könyvtári szolgáltató hely (Községi könyvtár) működési keretei között biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő alábbi közösségi  színtereket  működteti:

  a) Kultúrház (7273 Büssü Kossuth L. u. 35.)

  b) könyvtári szolgáltató hely (Községi könyvtár) (7273 Büssü Kossuth L. u. 35.)5.§

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátására közművelődési megállapodást köthet olyan jogi vagy természetes személlyel, amelynek alapító okirata szerinti alaptevékenysége összhangban van e rendeletben meghatározott feladatokkal.

(2) A könyvtári szolgáltató hely működtetése a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötött külön megállapodás alapján történik.6.§


Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:

a) köznevelési-közoktatási intézményekkel,

b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

c) az egyházzal,

d) közművelődési feladatellátást vállaló magánszemélyekkel,

e) közművelődési  feladatokat ellátó járási, megyei, országos intézményekkel, civil szervezetekkel

f) a Büssüi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.7.§

(1) A közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a képviselő-testület gyakorolja, valamint ellátja a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak keretében:

a) meghatározza a közösségi színterek használatának szabályait,

b) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színterek fenntartásához szükséges személyi és tárgyi és anyagi feltételeket.


(3) Az Önkormányzat biztosítja a Kultúrház fenntartását és ingyenes használatát a településen működő civilszervezetek összejövetelei, rendezvényei számára, amennyiben a rendezvények nem haszonszerzési célból szerveződnek.8.§


Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatáson felül – nem kötelező feladatként - támogatja a helyi közművelődési tevékenységet  az alábbi formákban:


a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget     és  életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c) az egyetemes , a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

 f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása

g) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása.


9.§

Az Önkormányzat éves közművelődési program alapján szervezi a közművelődési feladatellátást, illetve a közösségi színtér működtetését.

10.§


Az Önkormányzat tájékoztatja a település lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja, hogy a közművelődési programok a helyi hirdetőtáblákon, valamint az önkormányzat honlapján elhelyezésre kerüljenek.A közművelődési feladatok finanszírozása


11.§

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait a költségvetésből finanszírozza. Ennek forrása lehet:

a) központi költségvetési támogatás,

b) pályázati úton elnyerhető támogatás,

c) saját bevétel

d) a költségvetésen kívüli egyéb forrás.


(2) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatként meg nem határozott feladatra egyedi támogatást biztosíthat, amely nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok megvalósítását.

(3) Az Önkormányzat az éves önkormányzati támogatás mértékét a mindenkori költségvetési rendeletben határozza meg.


Záró rendelkezések


12.§


  1. Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közművelődésről szóló 7/2003.(VI.16.) önkormányzati rendelet   hatályát veszti.

Szegvári József                                                                     Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                          jegyzőZáradék:


A rendelet 2018. június 7-én kihirdetésre került.

Gölle,2018. június 07.


                                                                                    Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                    jegyző