Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2018. 05. 30

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének


3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4)bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában,valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2017. évi bevételeit 133.543.376 Ft-ban, kiadásait 98.223.321 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                       133.543.376 Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                          98.223.321 Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                          29.396.100 Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                              12.438.455 Ft


  • működési célú bevétel                                                                    104.147.276 Ft
  • működési célú kiadás                                                                          85.784.866 Ft

                       ebből:       

  • személyi jellegű kiadások                                                                 40.806.224 Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                            7.540.027 Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                      27.227.115 Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                               3.795.715 Ft
  •  speciális célú támogatások                                                               5.210.762 Ft.

  


2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei működési pénzmaradványát 16.220.721 Ft-ban felhalmozási pénzmaradványát 15.198.050 forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 3 számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


A képviselő-testület a felújítás kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §.


A képviselő-testület a Tarkabarka Óvoda költségvetését mérlegszerűen a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.


8. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását 7. sz. melléklet tartalmazza.


9. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2017. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


10. §.


A képviselő-testületnek 2017. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


11. §


(1) Ez a rendelet 2018.május 31.-napján lép hatályba.


 Büssü,2018.május 30.


Szegvári József                                            Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2018.május 30.-án 16.00 órakor kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző