Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2020. 07. 15

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének


3/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4)bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában,valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2019. évi bevételeit 162.500.592 Ft-ban, kiadásait 106.202.377 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                  162.500.592 Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                    106.202.377 Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                                              28.461.661Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                                              28.485.854Ft


  • működési célú bevétel                                                                  134..038.931Ft
  • működési célú kiadás                                                                   77.716.523Ft

                       ebből:    

  • személyi jellegű kiadások                                                             37.555.354Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                      6.767.435Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                  19.812.895Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                          4.143.840Ft
  •  speciális célú támogatások                                                           7.283.986Ft.

  


2. §.A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei pénzmaradványát az 1.sz.melléklet szerint 66.163.567 forintban hagyja jóvá


3.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei működési pénzmaradványát 37.701.906 Ft-ban felhalmozási pénzmaradványát a 28.461.661 Ft  2.sz.melléklet szerint forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


4. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 3. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 4. sz. melléklet tartalmazza.


5. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


6. §


A képviselő-testület a felújítás kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.


7. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §.


A képviselő-testület a Tarkabarka Óvoda költségvetését mérlegszerűen a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.


9. §.Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2018. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


10. §.


A képviselő-testületnek 2018. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


11. §Szegvári József                                           Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                     jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2020.július 15.napján kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek