Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (III.10.) önkormányzati rendelet

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.10.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról

Hatályos: 2017. 03. 11

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2017. (III.10.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról


Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Büssü község közigazgatási területén ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. 


Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása


2. §


A területi ellátási kötelezettség körében Büssü Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Gölle és Kisgyalán községekkel közösen vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteket alakít ki.


3. §

(1) A 0-18 éves korú (gyermek), valamint a 18 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása egy vegyes háziorvosi körzetben történik. A képviselő-testület a háziorvosi körzet területét Büssü, Gölle, Kisgyalán községek közigazgatási területében határozza meg. A háziorvosi körzet székhelye: 7272 Gölle Árpád u.35.

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódóan az önkormányzat háziorvosi ügyeleti ellátást biztosít. Székhelye: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. sz.


4. §


A védőnői feladatok ellátása egy védőnői körzetben történik, melynek területe megegyezik Büssü,Gölle , Kisgyalán községek közigazgatási területével. A védőnői körzet székhelye: 7272 Gölle Árpád u.35.5. §

(1) A fogorvosi alapellátás körében ellátandó feladat a felnőtt és gyermekfogászat, valamint az iskolafogászati ellátás biztosítása. A fogorvosi körzet megegyezik Büssü, Gölle, Kisgyalán községek közigazgatási területével. A fogorvosi körzet székhelye: 7272 Gölle Árpád u.35.

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódóan az önkormányzat fogorvosi ügyeleti ellátást biztosít. Székhelye: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 13.

6. §


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyben közreműködik az alapellátást ellátó fogorvos és fogorvosi asszisztens. Székhelye: 7272 Gölle Árpád u. 35. orvosi rendelő. Telephelye: 7273 Büssü Kossuth u.11.


  Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása


7. §


  (1)Büssü Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatokat Gölle és Kisgyalán Községi Önkormányzatokkal együttműködve, egészségügyi vállalkozás útján, valamint a göllei önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott útján látja el.

 (2) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat a Kaposvári Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. közreműködésével, feladat-ellátási szerződés útján látja el.

 (3) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyeleti ellátás a Kaposvári Fogászati Ügyelet közreműködésével, feladat-ellátási megállapodás alapján történik.


(4) Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladata vállalkozás útján történő   ellátásának szabályai, valamint az ellátási körzetek székhelyének kijelölése feladat-ellátási szerződésben került lefektetésre.

  Záró rendelkezések


8. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról szóló 9/2016.(XII.28.) önkormányzati rendelete.


Szegvári József s.k.                                                   Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

      polgármester                                                                             jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetésre került : 2017. március 10.
                                                                                Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                  jegyző