Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

Hatályos: 2014. 12. 01 - 2019. 08. 30

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási körében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1.pontjában  meghatározva át nem ruházható hatáskörében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Dunaszekcső község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Általános rendelkezések


(1) A rendelet célja, hogy Dunaszekcső község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó (ingatlantulajdonos, bérlő, üdülőtulajdonos vagy bérlő), illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.

(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

(4) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik.

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre.

2. §

A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás

(1)   A képviselő-testület feladata különösen:

        a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

        b) a települési szilárd hulladékal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére szolgáltató kijelölése, nyilvános pályáztatás alapján.


 (2) A háztartási és egyéb szemetet a bezárt szeméttelepen  nem szabad elhelyezni.

3. §

(1) Az önkormányzat a közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése érdekében kötelezően ellátandó közszolgáltatásként hulladékkezelési közszolgáltatást szervez.


(2) 2007.augusztus 1.napjától a kötelező közszolgáltatás – 10 évre szóló szerződés alapján – az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. Szekszárd (továbbiakban : Szolgáltató) telephellyel rendelkező vállalkozás által végzett köztisztasági közszolgáltatás útján történik.


(3) A Szolgáltató a lakóházak  ingatlantulajdonosaival egyéni szolgáltatási szerződést köt.

 A Szolgáltató az ipari, kereskedelmi és szolgáltató társaságokkal egyedi szerződést köt.

Az üdülőtulajdonosokkal a Szolgáltató idényjellegű szolgáltatási szerződést köt.

Az idényjellegű szerződések megkötésével az üdülőterületen a konténeres szemétgyűjtés és elszállítás megszűnik. A konténerek helyén a szemétlerakás tilos!


(4) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását minden hét keddjén, reggel 6 órától zártrendszerű kukásautóval végzi.  A járatnap megváltoztatása esetén (pl. munkaszüneti nap, ünnepnap) a Szolgáltató az ingatlantulajdonosokat értesíti.


(5) Lomtalanításra évi két alkalommal (tavasszal és ősszel) térítésmentesen kerül sor, amelynek időpontjáról a lakosságot előzetesen    tájékoztatni kell.


(6) A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását

 • a szerződéstől eltérő tárolóedény kihelyezése esetén,
 • ha a tárolóedényben veszélyes hulladékot, építési törmeléket, mérgező, folyékony, égő, parázsló vagy egyéb olyan anyagot helyeztek el, amely veszélyezteti a hulladékszállítást végzők testi épségét, vagy a szállító járműben károsodást idézhet elő,
 • a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre,
 • a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye áll fenn (nem lezárt, illetve sérült edény)
 • ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre vagy egyéb okból a Szolgáltató a tárolóedényt nem tudja megközelíteni,
 • ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel.


(7) A Szolgáltató köteles

 • a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos bármely panaszt kivizsgálni, a szükséges intézkedést megtenni és erről az ingatlan tulajdonosát tájékoztatni,
 • a gyűjtötartály űrítése során keletkezett szennyeződést feltakarítani,
 • a gyűjtőtartály Szolgáltató általi gondatlan kezeléséből eredő kárért felelni,
 • a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen teljesíteni, azaz a háztartási szemetet elszállítani,
 • a hulladék ártalmatlanításáról, elhelyezéséről gondoskodni.

   

 (8) Az önkormányzat köteles a Szolgáltató kérésére:

 • adatot szolgáltatni – a kommunális adó és az építmény után fizetendő idegenforgalmi adó nyilvántartást alapul véve – a szerződéskötés érdekében
 • adatot szolgáltatni  az üresen álló ingatlanokról, a tényt igazolni

4. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles

 • a rendszeres hulladékszállításba bevont területen a szervezett közszolgáltatást igénybe venni (a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.törvény 21.§ (1) bekezdése alapján),
 • a szemét mennyiségének megfelelő számú fedhető szemétgyűjtő edény és/vagy műanyag zsák beszerzésére, pótlására, javítására, (a szemétgyűjtő edényen felül csak a szolgáltató által biztosított, a szolgáltatótól vagy az üzletekben megvásárolható jelzett műanyag zsák helyezhető ki elszállításra)
 • a háztartási szilárd hulladékot a szabványos, zárt, rendeltetésszerű használatra alkalmas, sérülésmentes tárolóedényben – átmeneti jelleggel illetve kiegészítő megoldásként a Szolgáltató által értékesített hulladékgyűjtő zsákban –   összegyűteni és a szállítási napon a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani,
 • a tárolóedényt úgy kihelyezni, hogy az elszállíatást végző személyzet a tárolóedényt meg tudja közelíteni (az ingatlan bejárata előtt a közút szélétől számított legfeljebb három méter távolságon belül),
 • a tárolóedény tisztításáról, fertőtlenítéséről gondoskodni,
 • a szervezett hulladékszállítás díját a Szolgáltató számlájára, a számlában közölt határidőre megfizetni
 • adataiban (név, lakcím, levelezési cím, tulajdonos/használó változás, stb) történt változásokat, szüneteltetési kérelmet  írásban bejelenteni


(2) Szemetet felhalmozni – indok nélkül –  nem szabad, azt a megadott szemétszállítási napon elszállítás céljából a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.


(3) A szemétgyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét és egészségét vagy a szállítójárműben rongálódást okozhat.


(4) Az ingatlantulajdonos a szolgáltatási szerződést a Szolgáltatóhoz megküldött írásos bejelentés alapján – a bejelentést követő hónap első napjától, minimum egy, maximum hat hónap időtartamig – szüneteltetheti. A Szolgáltató ügyfélszolgálata: Szekszárd, Epreskert u.9. telefon: 74/528853)

5. §

(1) A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevők szolgáltatási díjat  fizetnek. A szolgáltatás számlázására kéthavonta kerül sor. Ha az ingatlantulajdonos nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, akkor a kötelezettség adók módjára történő végrehajtással behajtható.


 (2). Az önkormányzat igazolása alapján az üresen álló ingatlanok – a tulajdonos/ok évente megismételt kérelme alapján – mentesülnek a fizetési kötelezettség alól.


 (3) A 65 év feletti egyedülálló ingatlantulajdonosok 70 literes edényre is köthetnek szerződést, figyelembe véve a háztartásban keletkező kisebb mértékű hulladékot.


 (4) Az ingatlantulajdonosok kérelmére – ahol nincs lehetőség a szemét tárolására alkalmas 70 vagy 110 literes edény elhelyezésére, illetve ahol az ingatlan a gépjármű útvonalától vagy a kijelölt megközelítési helytől 50 m-es távolságon kívül esik– a 70 literes edény helyett 1 db zsákot, a 110 literes edény helyett 2 db zsákot biztosít a szolgáltató.


(5) Az üdülőtulajdonosok az idényjellegű szerződés alapján fizetik a díjat. Az üdülőterületen kizárólag a jelzett zsák helyezhető ki, amelyet a szolgáltató biztosít a megkötött szerződésben meghatározott mennyiségben.

  

(6) Az üdülőterületen a jelzett zsákot kizárólag csak a következő utcákban ingatlannal rendelkező tulajdonosok helyezhetnek ki az alább felsorolt utcák bejáratához, illetve az ingatlanuk elé.

         Ingatlan elé: Téglagyári dűlő


Utcák bejáratához

Gálhegy dűlő

Vásártér

Barack utca

Fenyő utca

Diófa utca

Süllő utca

Meggyfa utca

6.§


(1) A családi házas lakóingatlan tulajdonosa a közszolgáltatóhoz intézett, e célra rendszeresített formanyomtatványon kérheti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetését, ha

- az ingatlant 90 napot meghaladó időszakban nem lakja, és

- az ingatlant egyéb módon (bérbeadás, szívességi lakáshasználat, vagy bárminemű egyéb hasznosítás) nem hasznosítja, és

- a szüneteltetés fennállásának jogalapját az ingatlanon mért vízfogyasztás adataival igazolja, és

- a tárolóedényzetet azonosító jelzést (matrica) a közszolgáltató felé leadja, és

- hulladékkezelési közszolgáltatási díj hátraléka nincs.


(2) A Közszolgáltató csak matricával együtt fogadhatja be a szüneteltetés iránti kérelmet.


(3) A hulladékkezelési közszolgáltatás kizárólag az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállása estén szüneteltethető.


(4) A szüneteltetés iránti kérelmet a szüneteltetés kezdő napját megelőzően legalább 15 nappal kell benyújtani a közszolgáltató Ügyfélszolgálatán. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(5) A szüneteltetés leghosszabb időtartama 6 hónap nap, amelynek elteltével a közszolgáltatás külön értesítés nélkül visszaáll, kivéve, ha a tulajdonos újabb szüneteltetési kérelmet terjeszt elő.


(6) A szüneteltetés iránti kérelem tárgyában – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével – a Közszolgáltató dönt.


(7) A kérelmező a szüneteltetés jogalapját (azaz az ingatlan használaton kívüliségét) az ingatlanon mért vízfogyasztás (nemleges fogyasztás) adataival igazolja. A vízfogyasztás adatait az ingatlantulajdonos a víz- és csatornaszolgáltatás DRV Zrt. által kiállított számlájával igazolja. Amennyiben a szüneteltetés kezdő és záró időpontjában rögzített vízmérő-állások között lényeges eltérés mutatkozik, úgy az ingatlantulajdonost a szüneteltetés teljes időtartamára közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség terheli. Lényeges az eltérés, ha a havi fogyasztás eléri a 0,2m3 vízmennyiséget.


(8) Az (1)-(7) bekezdésben foglaltaktól eltérően a hulladékkezelési közszolgáltatás kizárólag kórházi ápolás miatt szüneteltethető, előzetes bejelentés nélkül, méltányosságból, ha az ingatlantulajdonos a távollét időtartamáról az egészségügyi intézmény által kiállított igazolást az akadályoztatás megszűnését követő 8 napon belül utólag bemutatja. A 8 napos határidő jogvesztő, igazolási kérelemnek helye nincs.(9) Az üdülőtulajdonosok – akik nem az üdülőterületen, hanem a községben lévő utcákban rendelkeznek üdülő művelési ágú ingatlannal – kukában (70 vagy 110 literes) is összegyűjthetik a háztartási hulladékot. Az üdülőtulajdonosok 70 literes edényre is köthetnek szerződést, figyelembe véve a háztartásban keletkező kisebb mértékű hulladékot.


(10) Az üdülőtulajdonosok a díjfizetési kötelezettség alól csak akkor mentesülhetnek, ha bizonyíthatóan lakatlan az ingatlan. A tulajdonos a (7) bekezdés szerint igazolhatja azt, hogy nem használja az ingatlanát.

7. §

(1) Az egyéb – nem háztartási - szemét összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett.

(2) A szolgáltatási szerződésben meghatározott jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel az egyéb – nem háztartási – szemét elszállítására a szolgáltatást végző szerv külön megállapodást köthet.

(3) Az egyéb – nem háztartási – szemét gyűjtésére szolgáló tartályok beszerzése, javítása, pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik.

(4) A vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett egyéb – nem háztartási – szemét gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket, műanyag zsákokat általában a tulajdonos, használó által biztosított helyen, a háztartási szemétgyűjtő tartályokkal együtt kell elhelyezni.

(5) Akinél rothadó vagy bűzös szemét, hulladék keletkezik, annak elszállításáról és megsemmisítéséről haladéktalanul köteles gondoskodni.

(6) A Szolgáltató a szelektíven gyűjtött hulladékot minden hónap 2. keddjén elszállítja. A szelektíven gyűjtött hulladék, amely saját tárolóeszközben (zsákban, reklámszatyorban, kartondobozban kötegelve) lehet

a) papírhulladék (kartondoboz, színes vagy fekete-fehér újság, irattároló doboz lapítva, hullámpapír, irodai papír, könyv, prospektus, szórólap, csomagolópapír) amely nem lehet élelemiszerrel, zsírral, olajjal szennyezett, valamint minél kisebb méretűre hajtogatva

b) műanyaghulladék (ásványvizes vagy üdítős palackok és kupakjaik, műanyag zacskók, fóliák – zsugor és stech - , tejes doboz, italos karton (palackok kiöblítve, összelapítva, kupak lecsavarva)

c) fémhulladék (ételmaradékkal nem szennyezett fém konzervdobozok, fém zárókupakok, fém italos dobozok – üdítős, sörös, konzerves)

d) zöldhulladék (kötegelhető hulladékok: vágott fű,lomb és gallymaradék, zöldség hulladék, sövények, bokrok nyírásából származó nyesedékek, gyomnövények)


8.§

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.


(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat gondoskodik, illetve az érintett ingatlantulajdonosok bevonásával gondoskodik

.

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.


 (4) Az ingatlan tulajdonosa, bérlője köteles gondoskodni

       a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület)

       b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai

        tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e.

Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

(5) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e.

Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

A tényleges használó köteles gondoskodni az üzlethelyiség előtt a községképbe illő hulladéktároló kihelyezéséről, papír és dohányhulladék elhelyezése céljából.


(6) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása (kiemelt figyelmet fordítva a parlagfűre), a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.


(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni.

A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni.

E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad.

A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

9.§.

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra veszélyt ne jelentsen. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar, kerti hulladék semmisíthető meg. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

(2) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni, az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

 1. A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(4) Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése csak szeptember 15. és november 30., valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető. Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

10.§


Értelmező rendelkezések

 E rendelet alkalmazásában:

a) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék;

b) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakás közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl.: a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget), a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége nem haladja meg a rendelet alkalmazása szempontjából szokásosnak minősülő mennyiséget, mely 15 liter,

c) nem háztartási szemét: az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó, a sár, az épület vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó nagyobb mennyiségű anyag, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, valamint a nem lakás céljára szolgáló épületekben (irodákban, intézményekben, üzemekben, üzletekben stb.) és a hozzájuk tartozó területen, továbbá a vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra, hogy az a működési tevékenység gyakorlása során keletkezett-e, vagy sem;

d) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb., valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét) az ipari tevékenység során keletkező, a b) pontot meghaladó mennyiségű hulladék, építési törmelék;

e) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése;

f) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése;

g) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a köztisztaságról szóló 10/2004.(VIII.15.)  számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dunaszekcső, 2014. november 24.Faller János

Pest Éva

polgármester

jegyző

A rendelet Dunaszekcső községben kihirdetésre került.

Dunaszekcső, 2014.12.01.


                                                                                                                    Pest Éva

                                                                                                                      jegyző