Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VI.12.) önkormányzati rendelete

Dunaszekcső településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 14

Dunaszekcső Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezések

1.§         A rendelet célja, hogy a településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet (továbbiakban: tervtípus) készítéséhez, módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés és társadalmi bevonás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: TFR) előírásaival összhangban és e rendelet alapján történjen.

2.§         A rendelet hatálya Dunaszekcső Község közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.

3.§  (1)   E rendelet alkalmazásában partnernek tekintendő a lakosság, a község területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek, a község területén működő civil és vallási közösségek, valamint a dunaszekcsői székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, továbbá érintettség esetén a közművek üzemeltetői és az országos közutak kezelői.

       (2)   Azon partnerek, akik az egyeztetési eljárásról szóló tájékoztatásban megadott határidőn belül észrevételt, véleményt küldenek, automatikusan bekerülnek az adott eljárás partnerlistájába és később értesítést kapnak az eljárás további menetéről. A megküldött észrevételben, véleményben meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a személy, vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét.

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4.§         A partnerségi egyeztetésre vonatkozó

              a)    közterületi hirdetmény helye az önkormányzati hirdetőtábla 7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35. szám előtt;

              b)    önkormányzati honlap a www.dunaszekcso.hu web-oldal (továbbiakban: önkormányzati honlap);

              c)    lakossági fórum helyét és a bevontak körét az egyes eljárásokban egyedileg állapítja meg Dunaszekcső Község polgármestere (a továbbiakban: polgármester).

3. A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, továbbá nyilvántartásának módja

5.§  (1)   A partnerségi egyeztetésben résztvevők észrevételeiket, véleményüket, javaslataikat személyesen, vagy postai úton levélben a polgármesternek címezve, 7712 Dunaszekcső, Kossuth u. 35. szám alatti címre, illetve elektronikus levélben az pmhivatal@dunaszekcso.koznet.hu

              a)    amennyiben az egyeztetési eljárásban lakossági fórum kerül megtartásra, úgy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül;

              b)    amennyiben az egyeztetési eljárásban nincs lakossági fórum, úgy az egyeztetési anyag önkormányzati hirdetőtáblán történő elhelyezését követő 21 napon belül

              juttathatják el.

       (2)   A beérkezett észrevételeket, véleményeket, javaslatokat a polgármester a településfejlesztési, településrendezési dokumentum ügyiratához csatolja és intézkedik a beérkezett észrevétel, vélemény, javaslat tervezőnek – másolatban – történő megküldéséről.


6.§         A partnerségi egyeztetés keretében beérkezett észrevételek, vélemények, javaslatok dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.

4. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje.

7.§  (1)   A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a települési főépítész és a tervező szakmailag megvizsgálja és azokról írásos összefoglalót készít.

       (2)   Az észrevételek, javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a települési főépítész és tervező tesz javaslatot, amelyet a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.

       (3)   Az el nem fogadott észrevételeket, javaslatokat, véleményeket, valamint azok indoklását a polgármester a településfejlesztési, településrendezési dokumentum ügyiratához csatolja.

8.§  (1)   A polgármester intézkedik a képviselő-testület által elfogadott észrevételek, vélemények, javaslatok tervezőnek történő megküldéséről és azok településfejlesztési, településrendezési dokumentumokban való érvényesítéséről.


5. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések.

9.§  (1)   Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet az elfogadást, illetve kihirdetést követő 5 napon belül a www.dunaszekcso.hu önkormányzati honlapon válik elérhetővé.

       (2)   A polgármester az egyeztetésben résztvevőket elektronikus úton értesíti az (1) bekezdés szerinti dokumentumok elfogadásáról és elérhetőségéről.

6. Záró rendelkezés.

10.§         Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                       Faller János                                              Köbli Kata

                           polgármester                                                            jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. június 12. napján tartott ülésén fogadta el. Kihirdetve 2017. június 13. napján lett.

                                                                                    Köbli Kata

                                                                                                            jegyző