Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (XI.9.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 6/2019. (VIII.27) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Dunaszekcső Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dunaszekcső Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre - Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. §-ában, és a 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1) A rendelet 12. §-a 2021. január 01. napjától hatályát veszti.


(2) A rendelet további részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.


2. §


(1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.


Dunaszekcső, 2020. november 09.


Faller János

dr. Benedek Zoltán

polgármester

jegyzőA rendelet Dunaszekcső községben kihirdetésre került.


Dunaszekcső, 2019. november 17.

                                                                                                            dr. Benedek Zoltán

                                                                                                                      jegyző