Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

Hatályos: 2019. 09. 01

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. §-ában, és a 88.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában megállapított feladatkörében eljárva Dunaszekcső község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

 

Általános rendelkezések

 

1. A rendelet célja, hogy Dunaszekcső község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

 

2. A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

 

3. A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó (ingatlantulajdonos, bérlő, üdülőtulajdonos), illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.

 

4. A település egész területén a szervezett szemétszállításról az Önkormányzat gondoskodik.

 

5. A rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre nem terjed ki.

 

6. A rendeletben nem részletezett kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései irányadóak az egyéb joganyagokban található szabályozásokkal együtt.

 

2. §

 

A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás

 

1. A képviselő-testület feladata különösen:

 

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére szolgáltató kijelölése nyilvános pályáztatás alapján.

 

2. A háztartási és egyéb szemetet a bezárt szeméttelepen nem szabad elhelyezni.

3. §

 

Közszolgáltató

 

1. Az Önkormányzat a közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése érdekében kötelezően ellátandó közszolgáltatásként hulladékkezelési közszolgáltatást szervez.

 

2. A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

 

3. A közszolgáltató a közszolgáltatási területen gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat folyamatos ellátásáról.

 

4. Az Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciuma végzi. Ennek körében a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult.

 

5. A hulladék gyűjtését és szállítását a Konzorciumon belül az Alisca Terra Nonprofit Kft., mint szolgáltató, az ártalmatlanítást pedig a Vertikál Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató végzi.

 

6. A Közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről, a Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról. 

4. §

 

Szolgáltatás igénybevétele (tárolóedények mérete)

 

1. A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező.

 

2. A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.

 

3. Az érintett ingatlant igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó minimális tárolókapacitása 60 liter hetente.

 

4. A 60 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a szerződés megkötése, melynek jogosultságát az Önkormányzat által kiadott igazolás útján az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak bizonyítja.

 

5. Az egyedül és életvitelszerűen ingatlant használó természetes személy ingatlanhasználót megillető kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe.

 

6. A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a szerződő fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni.

 

7. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a közszolgáltató kérelmére a Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Eltérő adat esetén a közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.

 

8. A tárolóedény beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

 

9. A tárolóedény a közszolgáltatótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható vagy bérbe vehető. A bérbe adott tárolóedények felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.

 

10. A 65 év feletti és az egyedülálló ingatlantulajdonosok 70 literes edényre is köthetnek szerződést, figyelembe véve a háztartásban keletkező kisebb mértékű hulladékot.

 

11. Az ingatlantulajdonosok kérelmére – ahol nincs lehetőség a szemét tárolására alkalmas 70 vagy 110 literes edény elhelyezésére, illetve ahol az ingatlan a gépjármű útvonalától vagy a kijelölt megközelítési helytől 50 m-es távolságon kívül esik – a 70 literes edény helyett 13 db zsák/negyedév, a 110 literes edény helyett 20 db zsák/negyedév biztosít a szolgáltató.

 

5. §

 

Szolgáltató joga és kötelessége

 

1. A Közszolgáltató a települési hulladékot a jogszabályban meghatározott gyakorisággal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást.

 

2. A szállítás módjáról és idejéről, valamint annak megváltoztatásáról az ingatlanhasználót a Közszolgáltató - a helyben szokásos módon - tájékoztatja.

 

3. A Szolgáltató a lakóházak ingatlantulajdonosaival egyéni szolgáltatási szerződést köt. A Szolgáltató az ipari, kereskedelmi és szolgáltató társaságokkal egyedi szerződést köt. Az üdülőtulajdonosokkal a Szolgáltató idényjellegű szolgáltatási szerződést köt. Az idényjellegű szerződések megkötésével az üdülőterületen a konténeres szemétgyűjtés és elszállítás megszűnik. A konténerek helyén a szemétlerakás tilos!

 

4. A Szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását minden hét keddjén, reggel 6 órától zártrendszerű kukásautóval végzi.  A járatnap megváltoztatása esetén (pl. munkaszüneti nap, ünnepnap) a Szolgáltató az ingatlantulajdonosokat értesíti.

 

5. A nagy darabos hulladék (lom) - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján - gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználó és a Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.

 

6. A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását

 

a) a szerződéstől eltérő tárolóedény kihelyezése esetén,

b) ha a tárolóedényben veszélyes hulladékot, építési törmeléket, mérgező, folyékony, égő, parázsló vagy egyéb olyan anyagot helyeztek el, amely veszélyezteti a hulladékszállítást végzők testi épségét, vagy a szállító járműben károsodást idézhet elő,

c) a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre,

d) a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye áll fenn (nem lezárt, illetve sérült edény)

e) ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre vagy egyéb okból a Szolgáltató a tárolóedényt nem tudja megközelíteni,

f) ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel.

 

7. A Szolgáltató köteles

 

a) a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos bármely panaszt kivizsgálni, a szükséges intézkedést megtenni és erről az ingatlan tulajdonosát tájékoztatni,

b) a gyűjtőtartály ürítése során keletkezett szennyeződést feltakarítani,

c) a gyűjtőtartály Szolgáltató általi gondatlan kezeléséből eredő kárért felelni,

d) a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen teljesíteni, azaz a háztartási szemetet elszállítani,

e) a hulladék ártalmatlanításáról, elhelyezéséről gondoskodni.

   

8. A Szolgáltató kérésére az Önkormányzat köteles adatot szolgáltatni – a kommunális adó és az építmény után fizetendő idegenforgalmi adó nyilvántartást alapul véve – a szerződéskötés érdekében az üresen álló ingatlanokról, a tényt igazolni.

6. §

 

Ingatlanhasználó kötelessége

 

1. A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.

 

2. A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni. Az ingatlanhasználónak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú tárolóedénnyel, amelynek használata kötelező.

 

3. A közszolgáltatási szerződés hiánya nem mentesíti az ingatlanhasználót a jogszabályban meghatározott kötelességétől, miszerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.

 

4. Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében vagy a kijelölt gyűjtőponton elhelyezni.

 

5. A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

 

6. Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben az ingatlanhasználó 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a Közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.

 

7. Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles

 

a) a szemét mennyiségének megfelelő számú fedhető szemétgyűjtő edény és/vagy műanyag zsák beszerzésére, pótlására, javítására, (a szemétgyűjtő edényen felül csak a szolgáltató által biztosított, a szolgáltatótól vagy az üzletekben megvásárolható jelzett műanyag zsák helyezhető ki elszállításra)

b) a háztartási szilárd hulladékot a szabványos, zárt, rendeltetésszerű használatra alkalmas, sérülésmentes tárolóedényben – átmeneti jelleggel, illetve kiegészítő megoldásként a Szolgáltató által értékesített hulladékgyűjtő zsákban –   összegyűteni és a szállítási napon a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani,

c) gondoskodni arról, hogy a települési hulladék közszolgáltatónak történő átadása, továbbá az ingatlanhasználó által gyűjtőhelyre történő elszállítása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen,

d) a tárolóedény tisztításáról, fertőtlenítéséről gondoskodni,

e) a szervezett hulladékszállítás díját a Szolgáltató számlájára, a számlában közölt határidőre megfizetni.

 

8. Szemetet felhalmozni – indok nélkül –  nem szabad, azt a megadott szemétszállítási napon elszállítás céljából a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

 

9. A szemétgyűjtő edénybe nem szabad olyan mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét és egészségét vagy a szállítójárműben rongálódást okozhat.

 

10. Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető el, illetve adható át a közszolgáltatónak az 5.§ (5) bekezdésének megfelelően.

7. §

 

Gazdálkodó szervezetre vonatkozó szabályok

 

1. A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek az Önkormányzat közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az Önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van.

 

2. A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről.

 

3. Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.

 

4. A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni – kivéve, ha erre engedéllyel rendelkezőnek átvevőnek adja át - , függetlenül a végzett tevékenység jellegétől.

 

5. A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).

 

6. Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen (legalább 15 nappal korában) írásban (a közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában) bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenti.

 

7. A jegyző a közszolgáltató adatszolgáltatásában nem szereplő gazdálkodó szervezeteket, mint ingatlanhasználókat évente ismétlődően nyilatkozat megtételére hívja fel. A jegyző átadja a közszolgáltatónak azon gazdálkodó szervezetek adatait, amelyek nyilatkozattételi kötelezettségüknek nem tettek eleget - a szolgáltatási szerződés megkötése érdekében.

 

8. A Közszolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

8. § 


Szolgáltatási díj

 

1. A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevők szolgáltatási díjat fizetnek. A szolgáltatás számlázására háromhavonta kerül sor. Ha az ingatlantulajdonos nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, akkor a kötelezettség végrehajtással – adók módjára - behajtható.

 

2. Az Önkormányzat igazolása alapján az üresen álló ingatlanok – a tulajdonos/ok évente megismételt kérelme alapján – mentesülnek a fizetési kötelezettség alól.

 

3. Az üdülőtulajdonosok idényjellegű szerződés alapján fizetik a díjat. Az üdülőterületen a jelzett zsák, valamint az állandó szerződéssel rendelkezőknek a rendszeresített szemétgyűjtő edény helyezhető ki, amelyet a szolgáltató biztosít a megkötött szerződésben meghatározott mennyiségben.

 

4. Az üdülőterületen a jelzett zsákot kizárólag csak a következő utcákban ingatlannal rendelkező tulajdonosok helyezhetnek ki a kijelölt gyűjtési pontokra.

 

a) Első gyűjtőpont: Téglagyári dűlő, 56-os főközlekedési út és a bejárati utcák kereszteződése.

b) Második gyűjtőpont: Gálhegy dűlő.

c) Harmadik gyűjtőpont: Vásártér, Barack utca, Fenyő utca, Diófa utca, Süllő utca, Meggyfa utca eleje.

9. §

 

Szüneteltetés

 

1. A családi házas lakóingatlan tulajdonosa a közszolgáltatóhoz intézett, e célra rendszeresített formanyomtatványon kérheti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetését, ha az ingatlan - jegyző által kiállított - okirattal igazolhatóan lakatlan és az ingatlant egyéb módon nem hasznosítja.

 

2. A szüneteltetés iránti kérelmet a szüneteltetés kezdő napját megelőzően legalább 15 nappal kell benyújtani a közszolgáltató Ügyfélszolgálatán. A határidő elmulasztása jogvesztő. A Szolgáltató ügyfélszolgálata: Szekszárd, Epreskert u. 9.; telefon: 74/528-853, e-mail: ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu

 

3. A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlanhasználó jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.

 

4. A szüneteltetés iránti kérelem tárgyában – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével – a Közszolgáltató dönt.

 

5. Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony – a szüneteltetési feltételek fennállta esetén -

 

a) azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,

b) a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.

 

6. Az (1)-(7) bekezdésben foglaltaktól eltérően a hulladékkezelési közszolgáltatás kizárólag kórházi ápolás miatt szüneteltethető, előzetes bejelentés nélkül, méltányosságból, ha az ingatlantulajdonos a távollét időtartamáról – amely minimum 1 hónapot meghaladó, folyamatos - az egészségügyi intézmény által kiállított igazolást az akadályoztatás megszűnését követő 8 napon belül utólag bemutatja. A 8 napos határidő jogvesztő, igazolási kérelemnek helye nincs.

 

7. Az üdülőtulajdonosok – akik nem az üdülőterületen, hanem a községben lévő utcákban rendelkeznek üdülő művelési ágú ingatlannal – kukában (70 vagy 110 literes) is összegyűjthetik a háztartási hulladékot. Az üdülőtulajdonosok 70 literes edényre is köthetnek szerződést, figyelembe véve a háztartásban keletkező kisebb mértékű hulladékot.

 

8. Az üdülőtulajdonosok a díjfizetési kötelezettség alól csak akkor mentesülhetnek, ha bizonyíthatóan lakatlan az ingatlan. A tulajdonos - jegyző által kiállított okirattal - a (7) bekezdés szerint igazolhatja azt, hogy nem használja az ingatlanát.

 

9. Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

 

10. Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.

 

11. Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges tevékenységet végeznek, úgy a Közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat azon időponttól, vagy a tudomásszerzéstől megfizettetni – az NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) felé való bejelentés által - az ingatlanhasználóval.

 

12. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony szünteteltetését az ingatlan lakatlanságát igazoló jegyzői okirattal együtt kérelmezheti.

 

13. Az ingatlanhasználónak a 60 literes hulladékgyűjtó edényzet igénybevétele iránti kérelméhez csatolnia kell azon jegyzői igazolást, amely tartalmazza azt, hogy mint természetes személy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja

10. §


Egyéb – nem háztartási – szemét

 

1. Az egyéb - nem háztartási - szemét összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett.

 

2. A szolgáltatási szerződésben meghatározott jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel az egyéb – nem háztartási – szemét elszállítására a szolgáltatást végző szerv külön megállapodást köthet.

 

3. Az egyéb – nem háztartási – szemét gyűjtésére szolgáló tartályok beszerzése, javítása, pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik.

 

4. A vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett egyéb – nem háztartási – szemét gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket, műanyag zsákokat általában a tulajdonos, használó által biztosított helyen, a háztartási szemétgyűjtő tartályokkal együtt kell elhelyezni.

 

5. Akinél rothadó vagy bűzös szemét, hulladék keletkezik, annak elszállításáról és megsemmisítéséről haladéktalanul köteles gondoskodni.

 

6. A Szolgáltató a szelektíven gyűjtött hulladékot – kivéve a zöld hulladék - minden hónap 3. keddjén elszállítja. A szelektíven gyűjtött hulladék, amely saját tárolóeszközben (zsákban, reklámszatyorban, kartondobozban kötegelve) lehet

 

a) papírhulladék (kartondoboz, színes vagy fekete-fehér újság, irattároló doboz lapítva, hullámpapír, irodai papír, könyv, prospektus, szórólap, csomagolópapír) amely nem lehet élelemiszerrel, zsírral, olajjal szennyezett, valamint minél kisebb méretűre hajtogatva

b) műanyaghulladék (ásványvizes vagy üdítős palackok és kupakjaik, műanyag zacskók, fóliák – zsugor és stech - , tejes doboz, italos karton (palackok kiöblítve, összelapítva, kupak lecsavarva)

c) fémhulladék (ételmaradékkal nem szennyezett fém konzervdobozok, fém zárókupakok, fém italos dobozok – üdítős, sörös, konzerves)

d) zöldhulladék (kötegelhető hulladékok: vágott fű, lomb és gallymaradék, zöldség hulladék, sövények, bokrok nyírásából származó nyesedékek, gyomnövények).

 

7. A zöld hulladék a közszolgáltató által meghirdetett időszakban és módon, házhoz menő hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.

 

8. Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik és a zöldhulladék lebomló hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a közszolgáltató biztosítja, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága és lebontása biztosítható legyen.

11. §


Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

 

1. A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.

 

2. Az Önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az Önkormányzat, illetve az érintett ingatlantulajdonosok bevonásával gondoskodik.

 

3. Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.

 

4. Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni

 

a) az ingatlan előtti terület tisztán tartásáról az úttest középvonaláig

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

 

5. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más árusítóhelyek előtti járdaszakaszt, valamint ezekkel kapcsolatos parkolás és árurakodás céljára használt közterületet a tényleges ingatlanhasználónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét tevékenységükből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

 

6. A tényleges használó köteles gondoskodni az üzlethelyiség előtt a községképbe illő hulladéktároló kihelyezéséről és annak ürítéséről.

 

7. A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása (kiemelt figyelmet fordítva a parlagfűre), a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

 

8. Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem lehet. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

 

9. A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

12. §


Avar és kerti hulladék kezelése

 

1. Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra veszélyt ne jelentsen. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar, kerti hulladék semmisíthető meg. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

 

2. Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni, az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

 

3. A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

 

4. Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése csak szeptember 15. és november 30., valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető. Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. Avar és kerti hulladék égetését kizárólag nagykorú, cselekvőképes személy végezheti.

 

5. Az e §-ban nem részletezett kérdésekben a környezetvédelemről, a levegővédelemről és a tűzgyújtással kapcsolatos egyéb jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

13. §


Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:


 • a) hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles;
 • b) háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot;
 • c) hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;
 • d) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;
 • e) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése;
 • f) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése;
 • g) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása
 • h) elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg adott esetben típus - szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve gyűjtenek;
 • i) gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;
 • j) gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;
 • k) gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés;

gyűjtőhely: az átvételi hely, a hulladékgyűjtő pont, a hulladékgyűjtő udvar, valamint a munkahelyi gyűjtőhely és az üzemi gyűjtőhely.

14. §

Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2014.(XII.01.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Dunaszekcső, 2019. augusztus 27.


Faller János

dr. Benedek Zoltán

polgármester

jegyzőA rendelet Dunaszekcső községben kihirdetésre került.


Dunaszekcső, 2019. augusztus 28.

                                                                                                                          

                                                                                                     jegyző

Mellékletek