Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021.(III.3.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 04 - 2021. 03. 05

Somogyzsitfa község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben a vízgazdálkodásokról szóló többszörösen módosított 1995. évi LVII. tv. (a továbbiakban: Vgtv) 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás és a Vgtv. 44/C § (2) bekezdésében kapott feladatkörben eljárva, „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról” szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete (rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:  1. § A Rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre, és 10 évre szól.


  1. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő nap hatályát veszti.
Árvai Zoltán                           dr. Babina Bernadett

polgármester                                         jegyző  
A rendelet kihirdetve: 2021. március 3-án.
dr. Babina Bernadett

          jegyző