Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (X.25.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2018. 01. 01

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondnoki szolgálatot működtet a 2. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.

(2) A falugondnoki szolgálat működési engedély alapján működik.

(3) A falugondnok tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 


2. § A falugondnoki szolgáltatás célja:

a) a szociális alapellátások színvonalának javítása, jobb életminőség eléréséhez segítségadás,

b) a község intézményhiányaiból eredő települési hátrányok enyhítése,

c) biztosítani a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését,

d) a településen lakó családok életfeltételeinek javítása,

e) a helyi társadalmi és civil szféra erősítése a jobb életminőség elérése érdekében,

f) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. 


3. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,

b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,

c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.

(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

a) étkeztetésben való közreműködés,

b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

c) közreműködés a közösségi szociális információk szolgálatában,

d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,

e) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.

(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi-, művelődési-, sport- és szabadidős tevékenységek segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) ételszállítás az önkormányzati intézményébe,

b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(5) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az, az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(6) A falugondnoki szolgáltatás által ellátandó adatokat részletesen a szolgáltatás szakmai programja, valamint a falugondnok munkaköri leírása tartalmazza.

(7) A szállítási és az önellátási feladatok közül azokat kell ellátni, amit az igénybevevő önállóan nem tud megoldani, vagy az aránytalanul hosszú időt venne igénybe, továbbá aránytalanul nagy költséget róna rá.

(8) A falugondnoknak a feladatellátása során a gazdaságosságot is figyelembe kell vennie, ezért az egyedi szállítási igényeket lehetőség szerint csoportosan kell elvégezni, és azokat egyéb feladatellátással is társítani.

(9) Amennyiben a szállítási igények meghaladják a szállítási kapacitást, vagy ütköznek más feladatokkal, a falugondnok feladta a beérkező igények rangsorolása, a következő szempontok szerint:

a) előnyt élveznek a rendszeres szállítási feladatok, amelyek más intézmények munkarendjéhez igazítandók (különösen orvosi rendelési idő),

b) ezt követik a mindennapi életvitelhez szükséges szolgáltatások elérésének segítése (különösen: gyógyszerkiváltás, bevásárlás),

c) ezután következhetnek az egyéb lakossági szolgáltatások (különösen: árubeszerzés, szerviz), eseti igények (különösen: rendezvényekre eljutás). 


4. § (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a falugondnoknál kell bejelenteni személyesen, telefonon vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.

(3) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

(4) A falugondnoki szolgáltatás megszűnik:

a) a kérelmező halálával,

b) a kérelmező lemondása által,

c) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá. 


5. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el.

(2) A falugondnok vezetni köteles a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételekről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 8. melléklete szerinti tevékenység naplót. A tevékenységnaplót a szolgáltatást igénybe vevőnek nem kell aláírnia. Az adott napi teljesítés igazolására a polgármester jogosult.

(3) A falugondnok a munkaköri leírásban írtak szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően látja el a falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatokat.

(4) A falugondnokot szabadsága, betegsége, egyéb jogszabályi távolmaradása esetében helyettesíteni kell, a helyettesítő személyről a polgármester gondoskodik. 


6. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-vel lép hatályba.

Somogyzsitfa, 2017.október 24.                          Papp János                                             dr. Babina Bernadett

                          polgármester                                                            jegyző


Záradék:


Jelen rendelet Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2017. 10. 25. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2017. október 25.

                                                                                                           Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                          jegyző