Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (IX.24.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.24.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 5/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 25 - 2018. 09. 25

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (IX.24.) Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló

5/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 5/2018. (V.25.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul:Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4.  melléklete tartalmazza.2. §


A rendelet 6. § (2)-a az alábbiak szerint módosul:(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait az 5.  melléklet szerint állapítja meg.3. §


A rendelet 7. § (3), (4) -a az alábbiak szerint módosul:


(3) A közös hivatal beruházási kiadásai:                                                                      0 Ft


(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza, a beruházási és felújítási kiadásokat célonként a 6. és a 7. melléklet tartalmazza.
4. §


A rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 17. melléklet tartalmazza.5. §


A rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4., és az 5.  melléklet tartalmazza.6. §


A rendelet 11. §-a az alábbiak szerint módosul:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 13. és a 14. melléklet szerint 17 főben hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 13. és a 14. mellékletben feltüntetettek alapján 17 főben állapítja meg.


7. §


A rendelet 12. §-a az alábbiak szerint módosul:


(1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2017 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 33.771.529 Ft-ba kerül jóváhagyásra, a 23. melléklet szerint.


8. §

A rendelet 13. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét    341.536.590 Ft-ban állapítja meg, a 24. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2017. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 22.  melléklet tartalmazza.

9. §A Rendelet 1-24. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-24. számú melléklete lép.
10. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Somogyzsitfa, 2018. szeptember 24.

                      Papp János                                                         Dr. Árvai Tibor

    polgármester                                                               aljegyző


Záradék:

Jelen rendelet Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. szeptember 24. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2018. szeptember 24.                                                                                              Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                                  aljegyző